Sunday, May 29, 2016

29 may 2016

၂၉ ေမ မွာ ငါ စၤကာပူ ကေန ျပန္ လာ တယ္ နွစ္ ွစ္ ျပည္ ျပီေပါ့ PR  ကို cancel လုပ္ေတာ့ stay တစ္ ဘ ရတယ္ ါ လဲ မေလး ရွား ဆရာ ဝန္ ကေန  resign တင္ ျီီး သြား ျပီ ကမဆလ ရန္ ကုန္ ကို အျပီး ျပန္ မယ္ ဆို ်တာ့ ငါ ေန ခဲ့ ရင္ ငါ တို့ separated ျဖစ္ သြား မွာ ေပ့့ ါ ဆရာ ဝန္ မဗြ ဟာ အန္ မတန္ အလုပ္ ား  မ်ား တယ္ ေယာက္ က်ား ကို ဧည့္ ခံ ခ်ိန္ မ ရွိ ဘူး အဲ သည ေတာ့ သူ မေလး ရွား လာ ေန ဲ ဘယ္ ေလာက္ ေန နိုင္ မွာ လဲ ငါ ဘဲ ျပန္ ရမွာ ေပါ့  stay တစ္ လ မွာ ပိမ္ ကို ျပန္ မအက္ ေသး ဘူး ငါ နတယ္ စကာ ပူ ကို ငါ သိတ္ ႀကိုက္တာ  ငါ ဘာ မွ မလုပ္ ဘူး အိပ္တယ္ စား တယ္ အင္ ာ နက္ ႀကည့္ တယ္ အိပ္ တယ္ စား တယ္ အင္ တာ နက္ ႀကည့္ တယ္ ငါ စိတ္ ခ်မ္း သာ သလို ေနတယ္  stay တစ္ လ ျည့္ ဘို့ တစ္ ရငက္ ပလို  29 may မွာ ငါ ျပန္ လ တယ္ ေလ ဆိပ္ တစ္ ေယာကိ ထ္း ဆင္း ေကါ့  pR section ကေန social visit section ကို ေျပာင္း လဝ က ကို စာ ရြပ္ တသ္ ရြက္ အပ္ ေဘ လ ိပ္ ကို ျကည့္ ဘ ဘဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ေန ခဲ့ ရတဲ့  2 decades အတြ္ ေက်း ဇူး တင္ ါ တယ္ အတိတ္ ကို ေမ့ ခိုင္း လဲ မေမ့ နိုင္ ပါ ဘူး အခိန္ က ကု စာူ ဲ ျဖည္း ျဖည္း ေပါ့ ည ီ မေလး က အခ်သ္ ကို ကိုး ကြယ္ သတဲ့ လာဒး ဆိ

--
Sent from Gmail Mobile

Friday, May 27, 2016

Khinoomay

This is me 

--
Sent from Gmail Mobile

Monday, April 11, 2016

11st March 2016

I'm မနက္ ျဖန္ သႀကန္ ရန္ ကုန္အႀကို ေန့ ာ ေျခာက္ကပ ေန တယ္ လူ ေတြ ေတာ္ ေတည ္မ်ား မ်ား မနေလး ဆင္းသြား ႀကတယ္ ါ လည္း သြား ခ်င္ယ္ကမဆလက လြွတ္ မွာ မဟုတ္ ဘူး အု ေတ္ မနပ္ မသြားဘဲဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းသြား ဟို နားဒီ နား ဘဲ ေလ်ွာက္ခိုင္း ေန တယရန္ ကုန္မွာ ေတာ့ မန္ ေတြ  ရွိ ဘူး မနလး မွာ ၄၂ ခု ဆို ေတာ ငါေႀကကြဲ တယ္သူ မ်ား ေပ်ာ္ ခ်င္ တာ ကို မေပ်ည္ ရ ဘူး ခရီး ေတြ အတူ သြား ေပါ့ ဘာ ဆု ေတာက္း ေလ ဆု ေတာင္း

မနက္ မိုး လင္း ရင္ယာက္က်ားေတြသိတ္လမ္းထြက္ ်င္ ႀကတယ္အခ ုလဲ ထြက္ သြားျပီလဘက္ ရည္ ဆိုင္ ငါ တို့ မိန္း မတတြ ကေတာ့ ခ်က္ ေျရး ျပုတ္ ေရး နဲ busy ခိုက္းထားႀကနယ္ ငါ လို မန္း မ ဘယ္ခံ ခိမ့္မလဲ care taker သံုး ေယာက္ ေခါ္ လိုက္ တယ္လမ္း ေပါ္တက္ ေတာ့ မယ္ ေလ 

စကာ ပူ က အေမ ရိ ကားက Wife ေတြတို့ မွတ္ ား ဘ္ု့ က ေယာက္ က်ာ ရန္ ကုန္ ျပန္ မလာ ဘို့ ဘဲ   Business  ျပန္ ႀကည့္ လိုက္ ဦး မယ္ ဆို ရင္ သြား ျပီ တစ္ ေယာက္ ေတြ့ ေန ျပီ မွတ္ လံုး ဝ ခြင့္ မျပု နဲ့ မျပန္ ရ လို့ ငို ႀကီး ခ်က္ မျဖစ္ေန ရင္ ထိုင္ ႀကည့္ ေန လိုက္ အဲသာ ကိုယ့္ ကို  ပစ္သြား ေတာ့  မယ္ ဆို တံဲ့ အဓိပါ ယ္ ဘဲ မိန္း မမာ ယာ ငဲကို့း ဖ်ာ သူ တို့က ပ်င္းေသး တယ္ဟို တံုးတစ္နာ ရီတစ္ခါ ဖံုးဆက္ တာ ေတြလာမေျပာ နဲ့ အခု ကို ယ့္ကို တသ္ က်ပ္ ေတာင္ ေတာင္မသဒါဘူးဆိုတ သေဘာ ေပါက္ ေနစ ကာ ပူအေမ ရိ ကားမွာ ပါ္ ဘဲ သူတို့ ေယာက္ ်ား ေတြ ဘယ္ မွ လဲ သြားစ ရာ မ ရွိ ဘူး သူ တို့ကို ဘယ္  သူ ကမွ လဲ လက္ မခံ ဘူး လက္ ခံတာ အိမ္က မိန္းမႀကီးတစ္ ေယာက္ဘဲဘဲ ရွိတယ္ ရွိတဲ့ မိန္း မ ႀကီး ဖက္ ့ပီးယု ယ ေန ႀကရ တာ ရန္ုန္ မွာ အေခ်ာ ေလး ေတြ အငယ္ ေလးေတြအမ်ားႀကီး ေခါ္င္း ေခ်ာ္ မလားဒအနိွပ္ခန္း သြား မလား ကာရာ အို ေက သြား မား သမာအာ ဇီ ဝ လုပ္ စားတဲ့ ေကာင္ မေလး ကို ႀကည့္ ျပီး ရင္ ကိုယ့္ ယ့္ မိန္း မႀကီး ကို ယ္ အို တယ္ ထင္ လာ တယ္ သူ့ ဘတယ္ တြဲ သြား တံြဲ လာ မလုပ္ ခ်င္ ဘူး ငါ့ ကို ေခါ္ တယ္ ဆို တာ ပိုက္ ဆံ ထု တ္ ခိုင္း ဘို့ အခု အဆင့္ပို  ျမင္ သြား ျပီ ပို္ ဆံ ထုတ္ ခိုင္း ဘို့ ဘု့ ေတာင္ မေခါ္ ေတာ့ ဘူး ကု ိယ့္ ဘာသာ ကို ယ္ ထုတ ္ျပီ ဝယ္ ခဲ့ ဘဲ  ဒီ ေလာက္ ျ ပန္ လာ ခ်င္ တဲ့ မိန္း မဒါပါဘဲေလာ ကႀကီးဆိုတာ သမီးတို့ လဲ မာန္ သိတ္မာနိ မတက္ နေဲ့ ေယာက္ က်ား ကန္ခ် တဲ့ တစ္ ခ်ိန္ ေရာက္ လာ ဦး မွာ


--
Sent from Gmail Mobile