Sunday, February 24, 2013

23th Feb

ခင္'s အမ်ိဳးလာသည ္ေမာင္ေလး၏သားၿဖစ္ရာ တူေတာ္ေလ၏. စာအမွန္ေတာ္သည္။ ဆရာဝန္မလုပ္.ဆရာဝန္ကလြဲလွ်င္ အားလံုးလုပ္မည္ဆုိသည္ ဘာေႀကာင္႕လဲမေမးမိ.။ ယခု သေဘာ္သားႀကီးၿဖစ္ေခ်ၿပီ.သေဘာ္သားမ်ားေစ်းေကာငး္ေသာ ေခတ္ဟုထင္ရာ သေဘာ္သားၿဖစ္ရာ ခင္အမွန္ဝမ္းသာ၏။ ဆရာဝန္ဆုိလ််င္ ေၿခာကက္နစ္ေက်ာငး္တက္ရမည္။ စာေတြ က်က္ရမည္။ အေပ်ာ္အပါးေလ်ာ႕ရမည္။ ေက်ာငး္ၿပီးလ်င္ အလုပ္လုပ္ရမည္ ဆမယူရမည္. ေစလြတ္ရာသြားရာမည္ မသြားနိုင္က အလုပ္ထိခုိက္မည္။ စာေတ ြဆက္က်က္ရမည္ မက်က္နုိင္လ်င္ chronic mo ၿဖစ္မည္. သူတစ္ကာက နုိမ္ခ်င္သည္ ဘယ္ေလာက္တတ္တ္တ္ never tired exam ဆုိကာနိမ္ခ်င္ႀကမည္။ ့never seen that age MO ဆုိကာ ေၿပာသူမ်ားရွိလာနုိင္သည္ စာက်က္ရမည္ ဘဲြ႕ထူးေတြ ယူရမည္ လက္မွတ္ ၇ွိမွ ေရွ႕တက္မည္။ တူအငယ္ကို ဆရာဝန္မလုပ္ရန္ နားခ်ကာ လုိင္းေၿပာငး္ခုိငး္လုိက္သည္ တူအငယ္ခမ်ာ ဆရာဝန္လုပ္ခ်င္ရက္နင္႕လူႀကီးမ်ားကိ မလြန္နိုင္ဆန္ရာ ဆရာဝန္မလုပ္ရေခ်. သူ႕သူငယ္ခ်ငး္မ်ားစြာ ဆရာဝန္လုပ္ႀကသည္ အငယ္တူ ကုိ  ဆလူးနင္႕ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း အဆင္မေၿပေသးေခ်.


တူ ယေန႕လာမည္ၿဖစ္ရာ ခင္ေယာက္ယက္ခတ္သည္ ေ၇႕ွၿပန္ ေနာက္ၿပန္ေလ်ွာက္သည္ ဘာလုပ္ေနလဲေမးရာစိတ္လွဴပ္ရွားေသာေႀကာငၤ႕ဟုေၿဖသည္။ တူနင္႕ဓါတ္ပံုတြဲရိုက္မည္ဆုိကာအက်ီလွလွရွာသည္ မရွိေခ်.မရွိေသာဘီရုိထဲမွအက်ီမ်ားကို သြန္ခ်ကာ ရွာသည္. လွမည္ ထင္သည္ကုိဝတ္သည္ ဂုိက္ေပးေနရာ ေလယဥ္ဆုိက္ခ်ိန္ကုိ မနည္းေၿပးရသည္။ ေလယဥ္သည တစ္နာရီတြင္ ဆုိကသ္ည ္ခင္သည္ ေရွ႔ဆံုးတနး္ွမွ ေနရာယူက ာတူကုိေမွ်ာ္သည္ မၿမင္သည္မွာႀကာၿပီ. အရွ႔ပ္ရွည္သည္. ပိန္သည္ ဤသည္ကို ေသခ်ာမွတ္က ရွည္ရွည္ပိန္ပိန္ေကာင္ေလးမ်ားကိုေမွ်ာ္သည္။ အေတာ္နင္႕မထြက္လာ.

ထြက္လာေသာ္ ႀကိဳတင္ခ်ိန္ထားေသာ တယ္လီဖံုးနင္႕ရိုက္သည္ အတူတြဲရိုက္ခ်င္ေသာ္လည္း အေၿခအေနမေပး ဟုိတယ္သုိ႕အတူလုိက္သည္ အရီပ္တႀကည္႕ႀကည္႕ၿဖင္႕ေနသည္။ အေနေဝးေသာ္လည္းေသြးနီးသည္မဟုတ္လား။ သူ႕အေဖက က်ြန္မ ေမာင္ေလဟု ေတြ႕ေသာသူကိုမိ္တ္ဆက္သည္. လမ္းတြင္ေတြ႕သည္မမ်ားကို orientation လုပ္သည္ ဒါက east coast ေပါ႕ တီc ေတာ႕တစ္ခါမွ မေရာက္ဘူးဟု ေၿပာသည္ ဒါႀကီးကေတာ႕ ဆိပ္ကမ္းေပါ႕ ဆုိရာမဟုတ္ေခ် ကြန္တိန္နာမ်ားထားေသာေနရာၿဖစ္သြားသည္ တတ္သမွ် မွတ္သမ််ေတာ႕ Orientation လုပ္ေလသည္။ခင္'s တူသည္ လာသည္ နင္႕အဂၤလိပ္လုိေၿပာတတ္သည္ အဂၤလိပ္လုိဖတ္တတ္သည္ ေအ႕၈်န္႕႕ိုအဂ္လိုလုိေၿပာသည္ ေတြ႕ေသာသူလူအပ္ေသာသူနင္႕ ေၿပာနိုင္သည္ အသြက္ႀကီးမဟုတ္ေသာ္လည္း အလုပ္ၿဖစ္သည္။ 1818 တြင္ပါေသာအဂၤလိပ္စာမ်ားကို သဴ႕ဘာသာဖတ္ကာ နားလည္ယူသည္ ခင္နင္႕ကြာလွသည္ ခင္သည္ ေရာက္သည္ကတည္းက အဂၤလိပ္လုိေၿပာတတ္ရန္ တစ္နစ္ခန္႕ႀကာၿပီး နစ္နစ္ခန္႕မွ နဲနဲသြက္သည္။ အင္တာဗ်ဳးကုိ သူငယ္ခ်င္းက ဗ်ဴးေပးသည္ ခင္က အၿပံဳးကေလးၿဖင္႕ေဘးက ထုိင္သည ္ဖံုးမ်ားကုိ မေၿဖတတ္. ေဘးလူက ဝင္ေၿဖေပးရသည္ တစ္ေယာက္ကေၿပာလ်င္နားမလည္း တစ္ဆင္႕ခံနိမ္႕သူက ဘာသာၿပန္ကာစိတ္ရွည္လက္ရွည္ simple English နင္႕ရွင္းၿပရသည္ ခင္သည္ နဂိဳကတည္းက ခပ္ညံညံၿဖစ္သည္ ႀကိုးကလည္းမႀကိဳးစားဝိရီယေလးအားေကာငး္ေသာေႀကာင္႕သာ she is very hardworking ဆုိေသာနာမည္ေလးၿဖင္႕သာ သက္ရွည္ေနၿခငး္ၿဖစသ္ည zero knowledge ဟု တစ္ခ်ိဳက ေၿပာသည္ ကိုမႀကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသည္။ အခ်ီဳႈေသာသူမ်ားသည္ ၿပတ္ၿပတ္သားသာ နိပ္ကြပ္တတ္ႀကေလသည္။

ခင္ဖံုးႀကည္'s တူသည္ေ ရာက္ကတည္းက ဖံုးကဒ္ေတာင္းသည္ အဆင္႕သင္႕ပါဖ် ဟုဆုိကာ ဖံုးကဒ္ကုိ ထုတ္ေပးရသည္ ဖံုးအေဟာင္းေလး သူလုိလွ်င္ေပးမည္ ဆုိကာ ခ်ာခ်ာ ပါ ထည္႕ယူသြားေသာ္လည္း touch phone နင္႕လာသည္ၿဖစသ္ည္။ အထုတ္အပုိးေသသပ္သည္ ေက်ာပိုးအိတ္တစ္လံုး စာရြ႕္စာတမ္းတစ္အိမ ္ လက္ဆဲြတတစ္လံုးေသေသသပ္သပ္ၿဖစ္သည္ သူရုိ႕သည္ ရခုိင္ ေသြးပါသည္ လူေတာ္မ်ား သူ႕အမ်ိဳးထဲတႈြႈ္င္ရွိသည္ Professor မ်ားၿဖစ္ႀကသည္ ညဏ္အားႀကီးေကာငး္သည္။ ေသသပ္ေသာေႀကာင္႕ဘယ္သူထုတ္ေပးလည္းေမးရာ တစ္ရြာလံုးၿဖစ္သည္ အေဘာင္က ထုိင္ႀကည္႕ကာ အေမကနဲနဲ အေဒၚကို ရခုိင္လုိဘယ္လုိေခၚသည္မသိ ဘုိးရွန္ဆုိလား ထုိအေဒၚမ်ားစြာက ဝိုင္းထည္႕ေပးလုိက္သည္ ဆုိသည္ စလံုးမွ အေဒၚကလည္း အိတ္ခပ္ေသးေသးတစ္လံုးၿဖင္႕ေစာင္႕ေနသူၿဖစ္ရာ တူစိတ္ညစ္ေလသည္ ဘယ္နားထပ္ထည္႕ရမွႏး္မသိေတာ႔။

သူ႕အေမသည ္သားမေရာက္ခင္ကတည္းက ဖံုးေရာက္ေနၿပီၿဖစ္သည္ သားနင္႕ေတြ႕စဥ္ဖံုးကတစ္လစပ္ဝင္သည ္ေနပါဦး ဒီမွာဖံုးနံပါတ္ေတြ နင္႕အလုပ္ရွဴ႔္ေနတံုး];']ဟူုဆုိရသည္။ 021 နင္႕ေခၚရာ ဟုိဘက္ကုိနံပါတ္မေပၚဟုဆုိေသာေႀကာင္႕ +95 ၿဖင္႕ဆုိကာမွ နံပါတ္သြားေပၚေလသည္ ။ သူ႕အေမသည ္ ဟန္ဒဖံုးၿဖင္႕ေခၚလုိက္အလုပ္ရွဳပ္ေလသည္ အေဒၚသည္လည္း ဟုိဘက္ကလွည္႕ဒီဘက္ကလွည္႕နင္႕အလုပ္ရွဳ႔္သည္။ M one 18 က်ပ္တန္ဝယ္ေပးရံဳနင္႕အားမရ. ေနာက္တစ္ကဒ္ စတန္းဘုိင္ဝယ္ေပးသည္1818 ဝယ္ေပးသည္။ လုိရင္ တီc ထံဟု ၿညြန္ႀကားသည္ ဘာစားမလဲဟု ယဳယသည္။ သူ႕အေဖကလည္း သူ႕သေဘာ္ေပၚမွ ဖ့ုးနံင္႕ေခၚသည္ သားေလးတစ္ေယာက္ရွိရာ အေဖကဆက္ အေမကဆက္နင္႕သားခမ်ာအားရသ္ည္မရွိ.
စကာပူၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္လမ္းကူးရသည္ကုိအားရသည္. သူၿဖတ္လ်င္ ကားမ်ားရပ္ေပးႀကသည္ကိုသေဘာက်မဆံုး VIP က်ေနတာဘဲဆုိကာဝမ္းေၿမာက္သည္ ေကာင္မေလးေတါ လနး္တယ္ေနာ္ဟုသံုးသပ္သည္ အငွားကားထဲဝင္ကာနီး ကားတစ္ခါးဖြႈင္႕ကာ ကာားအားလား ေမးမည္ လုပ္ၿပီးသူ႕ဘာသာတခြိခြိရယ္သည္။ ဘယ္သြားသြားလုိက္ပို႕ရမွာဘဲလားဟု အံႀသသည္။ လြန္ခဲ႔သောဆယ္နစ္ကသူလာခဲ႕ဘူးသည္ကိုေမ႕သြားၿပီဆုိသည္။


ဟုိတယ္ေရာက္ေသာ္ အေဒၚနင္႕တူသည္ check in ဝင္ႀကေလသည္ ဖဘတြင္ၿဖစ္သည္ kmsl သည္ မနုိင္ေရြ႕သည္းခံရေသာအေနၿဖင္႕ရွိသည္. ဒါတ္ပံုရိုက္ေပးမည္႕သေဘာမရွိ. ကိုယ္႕ဘာသာလည္းမရီုက္ေလ ရုပ္ဆုိးမည္မွာေသ်ာ္သည္။ ပန္ဒီစူလာသုိ႕ ခ်ီတက္ႀကသည္ ရနံသစ္တြင္ ဒန္ေပါက္စားသည္ တူစားသည္ ကုိ အေဒၚက လုိက္စားသည္ အားကုန္မွာစုိးရေရြ႕ က်ြဲရိုင္း တုိက္သည္.ေရတုိက္သည္ တူက ေဟာတယ္ ၿပန္အိပ္မည္ဆုိသည္ ကုိ အတင္း ေအာ္ခ်တ္သုိ႕ေခၚ၏ ေရာက္ေလရာတြင္ တူကို ဓါတ္ပံဳို၇ိုက္သည္ တူကလည္းလက္ခံသည္။ ဘာမွွ်ေတာ႕ထပ္မဝယ္နုိင္ေတာ႕သူ႕အိပ္မဆန္႔ေတာ႕ပါဟု ေတာငး္ပန္သည္။ ခင္႕အႀကိဳက္ဘာ(ါ အတငး္ေ ေက်ြးသည္ upside လုပ္သည္ နင္ငယ္သးတယ္ ႀကိဳက္သေလာက္ေသာက္ဟု အခ်ိဳရည္ကိုတုိက္သည္ အေမကမႀကိဳက္ဘူးဟု သားက ႀငင္းည္ နင႕အေမၿမင္တာမွတ္လုိ႕တစ္ခါတစ္ေလဘဲေသာက္ဟု ဆုိသည္ ေရခဲမုန္႕ကုိတစ္က်ပ္ခဲြနင္႕ဝယ္ေက်းြးသည္ ေၿခအိတ္ခ်ြတ္ထား ဘိနပ္ခ်ြတ္ထား[=[စဟု ယုယသည္။ နစ္သက္ရွာ ဓါတ္ပံုယူက check in Orchard လုပ္ႀကၿပန္သည္.။ ခဏအတြင္း Like ကိုးခုရသ္ည္. အၿမင္ကပ္ေသာ Like မ်ားၿဖစ္မည္။  မနု္႕ဘုိး စလံုးနစ္ရာေပးသည္ သားအားငယ္မယ္ သိမ္းထား]ုစဟူဆုိသည္။ မစားနိုင္သည္အထိေက်ြးသည္

well plan နင္႕လာေသာခေလးမ်ားသည္အေအာင္ၿမင္မဳၿမန္လွသည္ ဒီလုိင္းကို ေ၇ြၚခ်ယ္ ဒီလုိလုပ္ ဒါလုပ္ရင္ႀကီးပြားမည္. ဒီလုိင္းကုိနင္း ဒါၿပီးရင္ ဒါၿဖစ္မယ္ ဒီလုိၿဖစ္ေအာင္ဒီလုိလုပ္ေပးမယ္ခေလးမ်ားသည္ သူရို႕ကလည္းႀကိဳးစားလွ်င္ ေအာင္ၿမင္မွဳၿမန္ေလသည္ ခင္တုိ႕မွာႀကိဳးစားမွဴကလည္းမရွိ . လမ္းေႀကာင္းကလည္းမမွန္.လည္ကာပတ္ကာ ခ်ာလည္ရိုက္ကာ ကေလးမ်ားႀကားထဲတြႈ င္လူႀကီး ကကေလးလုပ္ေနေလသည္. ဒီအရြယ္ဒါၿဖစ္သင္႕သည္ကို မၿဖစ္ ခ်ာလည္ရမ္းကာ ရွိသည္ ။ ေနာက္လူကေလးမ်ားသည္ အစဥ္မၿပတ္ တက္လာေနေလရာ ခင္သည္ ခင္'တူအတြက္ဝမ္းေၿမာက္မိေသာ္လည္ းကိုယ္ဘယ္ေတာ႕ေနရာေပ်ာက္လိမ္႕မလဲဟု ရင္ေလးကာရွိသည္ . ႀကိဳးစားဘို႕ကလည္း ဒီအရြယ္ေရာက္မွေတာ႕မလုပပ္ါနင္႕ေတာ႕ဟု တားသူမ်ားမ်ားေနသည္။ ေပ်ာ္သလုိသာ ေနေတာ႕ေနာ္ဟု ေၿဖာင္႕ၿဖႀကသည္။

ခင္သည္ သက္ၿပငး္ကိုသာ ခ်မိေလသည္။

12 comments:

Nay said...

ခံစားရတယ္မမ

NA said...

ခင့္ တူေလးသာ ျဖစ္လိုက္ခ်င္သည္..

Candy said...

မမခင္ဦးေမက တူကို ဖူးဖူးမႈတ္ထားတယ္ ဟီးးးး
ခင္'s တူတဲ့... ေရးပုံကို သေဘာက်တယ္ :D :D

khin oo may said...

ၿ႔ပန္ကာနီးပါးကေလး ကို နမး္လုိ္ကရတာေတာင္မေၿပာလုိက္ရဘူး။ (လာပါဥးီးသားရယ္ တီc ကိုယ္႕သားေလးကို နမ္းခ်င္လုိ႕ဆုိၿပီး.)

Ma Tint said...

'ဒါႀကီးကေတာ႕ ဆိပ္ကမ္းေပါ႕ ဆုိရာမဟုတ္ေခ် ကြန္တိန္နာမ်ားထားေသာေနရာၿဖစ္သြားသည္' အလြဲေလးမ်ားေပါ့ ခဥမေရ :)
တူေလးကိုခ်စ္တဲ့ အေဒၚတစ္ေယာက္အေၾကာင္း သေဘာက်စြာ ဖတ္သြားတယ္။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

yellowtree said...

ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းလြန္းလို႕ ၂ ခါျပန္ဖတ္သြားတယ္..

Anonymous said...

ဟင္းးးးးးးးးးးးးးးးး
အအရ

ဆုျမတ္မိုး said...

အေဒၚ က ဘုိးရွန္ဟုတ္ပါဘူး...
အၾကီးရွင္ - အေဒၚ
အဘိုးရွင္ - အဘိုး

ဟဲဟဲ အမိိဴးေတာ္မလား ခင္စ္

လရိပ္အိမ္ said...

ေကာင္းတာ ၊ မမခဥမ ရဲ့ တူေလးျဖစ္ရတာ။

thant said...

အမ သူက ယုဇနရဲ.သားလား။

Anonymous said...

အို ဒီလိုအေဒၚမ်ိဳးလုိခ်င္ထွာ
အဘိုးရွင္၊အေဘာင္ရွင္၊အၾကီးရွင္၊အေဘတုိ႔ကလဲဂရုစိုက္ဆုိေတာ့ ကာ. အားက်ပါ၏ :)))

*^_^*@Ahthu

Anonymous said...

Generally I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up
very pressured me to check out and do it! Your writing
taste has been surprised me. Thanks, very nice article.


Here is my blog: kostenlos spiele spielen