Sunday, June 30, 2013

29th June 2013

 


စားစရာမ်ားသည္ အရသာရွိပံုရေသာ္လည္း သူသည္ စားမေကာငး္ေခ်. စိတ္သည္ အေရးႀကီးသည္ စိတ္မရြင္ေသာ စားစရာမ်ားလည္းမရြင္. ၿမိဳမက်ေသာေႀကာင္႕ ကုိကာကုိလာတစ္ဘုူးထဝယ္သည္. စလံုး နစ္က်ပ္ေပးလုိက္ရာအေႀကြၿပန္အမ္းသည္ ဘယ္ေလာက္မွန္းမသိလက္ခံယူလုိက္သည္ အႀကမ္းအားၿဖင္႕ဆုိေသာ စလံုးတစ္က်ပ္ေက်္ၿဖစ္ရာ. မမေငြ ၁ထ ၇၈၀ က်ပ္ ၿဖစ္ရာ ကုိကာကုိလာဘူးသည္ ၿမန္မာေငြတစ္ေထာင္က်ပ္ခန္႕ၿဖစ္မည္.

ေရေနြးနင္႕မေသာက္ဘူး အေအးနင္႕သာ စားဘူး၏. တရုတ္အစားအစာသိတ္မႀကိဳက္ပါ အခ်ိဳမ်ား၏ အငန္နည္းသည္ မေလးအႏၵိယ သည္ အစပ္ အငန္မ်ားသည္ အုန္းနုိ႕မ်ားအခ်ိဳမ်ားမစားပါ. မႀကိဳ႕္သလုိ ဆီးခ်ဳိၿဖစ္မွာလည္းေႀကာက္၏.

ဖူနန္အေနာက္မွ လြိုင္နိဳငင္းတြင္ၿဖစ္သည္ ထုိဆုိင္သည္ ေစ်းသက္သာသည္. စလံုးတစ္ဆယ္ေပးရာ အေႀကြၿ႔ပန္ရေသး၏ ဘယ္ေလာက္ယူလုိက္သလဲမမွတ္မိေခ်.. ရွမး္ထမင္းနင္႕ တုိ႕ဟူးေႀကာ္သည္ တစ္ဆယ္ေအာက္ေသခ်ာသည္ တစ္ဆယ္ေအာက္ဆုိသည္ မွာ မမေငြ ၇၈၀၀ က်ပ္ေအာက္ၿဖစ္သည္.။

ခင္သည္ ကုိကာ ကုိလာ ပက္စီ ႀကိဳက္သည္ ဆိီးခ်ဳၿိၿဖစ္မွာစုိးေသာေႀကာင္႕သိတ္မေသာက္. တစ္ပတ္တါင္ ဘူးေသးတဘူးေလာက္ေတာ႕ ေသာက္ၿဖစ္သည္႕အေနအထားၿဖစ္သည္. မ်ားလွ်င္ နစ္ဘူးေပါ႕. ဘူးႀကီး 1,5 L ဝယ္ထားကာ နည္းနည္းခ်င္းအရက္သမမားမ်ားကဲ႕သုိဳ႕ေသာက္သည္ ပက္စီကုိ ေရေရာေသာက္သည္. သို႕မ]စဟုတ္ တစ္ငံုေသာက္သည္. သိတ္ပင္ပန္းေသာေန႕တြင္ ဘူးေသး can ဘူးတစ္ဘူးေသာက္သည္ ကုိကာဘူးသည္ လူကို လန္းေစသည္. အင္အားၿဖစ္ေစသည္ သို႕ေသာ္အခ်ိဳမ်ား၏.ၿခံဳႀကည္႕ေသာ နစ္ပတ္ သုိ႕မဟုတ္ သံုးပတ္ကို ဘူးႀကီးတဘူးခန္႕ၿဖစ္သည္.ဟုထင္သည္ အမွန္မရွိ. စိတ္မထိနး္နုိင္လ်င္ေသာက္ေ႕ရြ႔စိတ္ထိန္းနုိင္လ်င္မေသာက္.

ဘုရားပန္းသေၿပသည္ တစ္ခက္နစ္က်ပ္ၿဖစ္သည္ တစ္က်ပ္ခြဲေလ်ာ႕ေပးရာ ေလးခက္ ေၿခာက္က်ပ္ၿဖစ္သည္. မုန္႕ဟင္းခါး ရယ္ဒီမတ္တစ္ထုတ္သည္ နစ္က်ပ္ၿဖစသ္ည္ ငါးထုတ္ၿဖစ္ရာ တစ္ဆယ္ ၿဖစ္သည္. အထုတ္ႀကီးနန္းသေၿပနင္႕မုန္႕ဖတ္ထုတ္သည္ တစ္ဆယ္ေအာက္ၿဖသည္ လက္ဘက္ဘူးသည္ သံုးက်ပ္ခြဲၿဖစသ္ည ္ခ်ဥၤေပါင္ေႀကာ္ ရယ္ဒီမိတ္သည္ နစ္က်ပ္ၿဖစ္၏. ပုဇြန္ေၿခာက္သည္ သံုးက်ပ္ ေလးက်ပ္ေလက္ၿဖစ္နုိင္သည္. ပုန္ရည္ႀကီးသုံးထုတ္နစ္က်ပ္ . + ငါးေၿခာက္ဖုတ္ တထုတ္ စလံုး ရက်ပ္ခြဲ+ ၈်င္းသုတ္သည္ နစ္က်ပ္ သ့ဳးက်ပ္ခန္႕ၿဖစ္မည္. ပဲၿပဳတသည္ နစ္က်ပ္ၿဖစ္နုိင္သည္. အသုတ္သုတ္ေသာ ငရုသီးမ်ုန္႕သည္ နစ္က်ပ္ၿဖစ္နုိင္၏. Label ေစ်းနွဳနး္မကပ္ေသာ ္ ေသေငွးခင္သည္ မသိ. ေတာင္းသေလာက္ က်သင္႕ေသလာက္ေပးရမွာေပါ႕ဟု သေဘာထား. ဟုိတစ္ေန႕က ကန္တင္းတြင္ ပိုက္ဆံက်ေပ်ာက္သလား ဟုလာေမးရာ ငါ႕ပိုက္ဆံအိတ္ထဲဘယ္ေလာက္ရွသလဲ ငါမသိေတာ႕က်ေပ်ာက္တယ္မထင္ဟု ခပ္အားနာနာေၿပာသည္ ခင္နင္႕အတူစားေသာ ေကာင္ေလးသည္လည္း သူလည္းသူ႕အိတ္ထဲတြင္ဘယ္ေလာက္ရွိသည္ မသိဟု လာေမးေသာသူကိုေၿပာလိုက္ႀကသည္ ေပ်ာက္သည္ဟုေတာ႕မထင္ေခ်. ။ ငရုတ္စီမ္သည္ တစ္က်ပ္ ၿဖစ္နုိင္သည္. ႀကက္သြန္ၿဖဴဥတလ့ုးေသးေသလးေလးတစ္ထုတ္သည္ စလံုးတက်ပ္ခြဲၿဖစ္သည္. ေၿမပဲတစ္ထုတ္ နစ္က်ပ္ခန္႕ၿဖစ္နုိင္သည္ ပုဇြန္ေၿခာက္မွဳန္႕သည္ စလံုး သံုးက်ပ္ ၿပားရွစ္ဆယ္ၿဖစ္သည္.ႀကကသ္ြန္နီထုတ္သည္ တစ္က်ပ္ခန္႕ၿဖစ္နုိင္သည္ သံပုရာသံုးလံဳးသည္တစ္က်ပ္ခန္႕ၿဖစ္နုိင္သည္. တယ္လီဖုနး္ကပ္သည ္တစ္ဆယ္တန္ ခုနစ္ကပ္ၿဖစ္သည္. မုန္႕စားသည္ က တစ္ဆယ္ေအာက္ၿဖစ္ရာ ယေန႕အသ့ုးစရိတ္သည္ စလံုး တစ္ရာ နစ္ဆယ္ သံုးဆယ္ ခန္႕ၿဖစ္မည္ ၁၂၅x ၇၈၀=၉၇၅၀၀၀ က်ပ္ၿဖစ္ရာမမ ေငြ တစ္သိန္းခန္႕ၿဖစ္သည္ ခင္ကိုမွေသေင်းမေခၚလွ်င္ မည္သုူ႕ကိုေခၚမည္နည္း.

5 comments:

Anonymous said...

မုုန္ ့ဟင္းခါးေတြမ်ားလွခ်ည္လားခင္။
အအရ

khin oo may said...

ဟုတ္တယ္ အခုတစ္ေလာ မုန္႕ဟင္းခါးစားခ်င္ေနတယ္ ညဘက္ အိမ္ၿပန္လာရင္ ေရေနြးႀကိဳၿပီးဟငး္ရည္ဆုူရင္ မုန္႕ဟငသ္းခါးတစ္ခြက္ၿဖစ္သြားတာဘဲ. ညစာေပါ႔.

Anonymous said...

Ma KOM,
Please be careful when you eat too much of Myanmar food (processed food) as it might contain unhealthy chemicals. Pardon me if you find that I'm playing water in front of crocodile king (you are Doctor, I mean).
Cheers!!! Khin

Candy said...

သူေဌးခင္ :D :D

တန္ခူး said...

ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ဆင္းရဲျခင္းထက္ ပိုေကာင္းသျဖင့္ ခင္ခ်မ္းသာသည္ကို ေပ်ာ္ရြင္မိသည္။ စိတ္လဲခ်မ္းသာပါေစခင္။