Tuesday, February 3, 2015

febuary 3 , 2015

မိုး လင္း လ်ွင္ ခဥမ အလုပ္ မွာ ေမာင့္ ကို ရွာ ရ ျခင္း ျဖစ္သည္ ေမာင္ ေရ ဘာ လုပ္ ေနသလဲ ဆို လ်ွင္ အေခါ္ေစာငျ့ေနေသ ေမာင္သည္ အား ရဝ္းသာ ကိဖံုး ကြယ္ ထာဒးေသာ ခပ္တဘ္ တည္ ေလ သၤ ့ဖင္ ့ ဘာ မွ မလုပ္ ဘူး စဖတ္ေနတာ ဆို လ်ွင္ ခင့္ ဘဝ သည္ အေတာ္ စိိတ္ေအးသြား ၏ အျပင္ သြား မယ္ အက်ီဲ ဆို ေသာ္ ဝေနေသာ ကိုယ္ လြ့ံုး ကို ဖဳး ကြယ္ ရန္ ခ်ယ္ မွုနး ရသဘ္ မွာ တစ္နာ ရီ ျကာ ၏ ျပီး ေသာ္ ေဝဖိုး တို့ မၤလာ ေဆာင္ ကို လက္ ဖြဲ့သြား ေပးမလို့ ဆိုေသာ္ ရန္ကုန္သူ ပီသ လာ ေသာ္ ခဥမသည္ ျမန္မာ လံု ခ်ည္ ရွည္ ရွည္ ျမ္နမာ အက်ီ္ လွလွ စကာပူ မွ သၤုး ထည္ တစ္ဆယ္ discount ပုဝါနွင့္ းနွစ္ ရံသၤုး ဆယ္ discount  ထိနပ္ ျဖု လြ လြ နွင့္တတင့္တယ္ စြဒ ဆင္ ျမန္း ျပန္ လဲ ရသဘ္ ဖစ္ သလို ဝတ္စား သြား ေသာ္ ခ်ီး ျွင့္ သည္ မျမည္ မလာ ေသာ္ မွေျသာ္ ေကာင္း တည့္ ဟု ရန္ ကန္သား မ်ား ကဆို ေပ လိမ့္ မည္ 

ဖံုး ျကို မဆက္ ဘဲသြား ေသာ္ ခင္ သည္ ေမာင့္ ကို အျပစ္မဆို ရွိ ရွိ မရွရွိ ခဥမ လမ္း ထြက္ ရ ျပီး ေရာ ျဖစ္ရာ ကား ကို ေအ်ာ္ ေပ်ာ္ ရြင္ရြင္ လိုက္ေမာင္းသည္ ရွစ္ ေထာင္ ဘိုးသာ္ အေတာ ္ အေမာင္းခံသည္ ဒါေတြ သိ လို့ 1,3 အင္ ဂ်င္ စီးေနတာ ျဖစ္သည္

ကမာ ေအး လမ္းမသည္ crowded ျဖစ္ ေနေသည္ ျငား ျပည္ လမ္း မသ္  junction swuare ဖြင့္တည္ း က ဂြမ္း သြား ျပီ ျဖစ္ သည္ အမ်ား ျပည္ သူ ပန္း ျခံ မ်ား သည္ အိမ္ ရာ မ်ား ျဖစ္ ကုန္သည္ ကမာ ေအးစ်းသ္ ဂမုန္း ပြင့္ ျဖစ္သြား သည္ လ ျကီး ျဖစ္ လွင္ အာ ဏာ ရွိသာ္ျငာူ ခဥမ လူ ျကီးဖစ္ ေသာ္ ပါ ဝါ မရွိ ေခ ် 

၈ မိင္ မီးပြိုင့္ ကို သံုး ထပ္ လမိး ျဖစ္ ရန္ အမ်ာ းူ ငွာ ဆုေတာင္း ေန ျကသည္  design ေကာ္း ရန္ လို အပ္သည္ ေရြွ ဂံု တိုင္ တၤတား သည္ ဂြမ္း ၏ ဇိဝိတာ ဒါ နေဘး ျဖတ္ ေမာင္း ကျကည့္ လွ်င္ သိနိုင္ ပါသည္ တၤတား ေအာက္တြငင္ ေျမလြတ္ ေျ ရိုင္းမ်ား ရြာ တည္ ရန္ ရန္ ေလာက္သ္ ည္ 

စြယ္ ေဘး မွ ဝင္ေသာ္ ကန္ပတ္ လမ္း ပိ ဝင္ ရန္တန္းစီ ေန ျကသည္ မွည ေျကာက္မက္ ဖြယ္ ေစ်း လမ္း ကို ျဖတ္ေသာ္ဆိုင္ ကယ္မ်ား ပိတ္ေနသဘ္ ထို ရပ္ ကြက္ လူ ငယ္ မ်ာ း အလုပ္ လပ္ ရန္ ျပင္ ပမသြား ဆိုင္ ကယ္ တစ္ စီးဝယ္ ကာ ရပ္ ကြက္ တြ္ ဆိုင္ ကယ္ ဆြဲ စာ ျကသည္ 

ရန္ ကျန္ မို့ သ္ အလျပ္ အိုင္ အခြင့္ အေရး ရွား သလို ရွိေသာ အလုပ္ ိ လည္း ရန္ ကုန္သား မ်ား မလုပ္ ခ်င္ ျက ျမို့ ျပ ဆင္း ရဲသား မ်ား ကို ေန ရာေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား တြင္ ေတြ့ ျမင္ နိုင္ သည္ 

taxi မ်ားသည္ လမ္း ျကမ္း ကို ဝုန္း ဝုန္း ဒိုင္း ဒိုင္း ျဖတ္သည္ သတို့ က ကား ပိုင္ ရွင္ မွ မဟုတ္တာ ကိယ္ ိုင္ ကား ဆို လွ်င္ ေတာ့ ဥ ထား သည္ မွာ လမ္း ခံုး ကေလး ကို တစ္ လ်ီမ့္ ခ်င္း တက္ တစ္ လွိမ့္ ျခင္း ဆင္း ေနသည္ မွာ အသည္း ယား စ ရာေကာင္း လွသည္  ကိုး မိုင္ ေလ ဆိပ္ ဘက္ မွာ အုန္း သီးသည္ မထြက္ေသး လမ္း ဟို ဘက္ ျခမ္း တြင္ေတည့ အန္းသီးသည္ ပန္း သည္ စည္ ကား လွသည္ လမ္း မျဖတ္ ကူး ခ်င္ ေသာေျကာင္ မဝယ္ ရ

ေလဆိပ္ လမ္း မွ အိုး ရွင္း အိုး ရွင္း မွ မင္း ဒမမင္း ဒမ မွ ေအာင္ မင္း ေခါင္ေအင္ မင္း ေခါင္သဘ္ ယခင္ ကေစ်း သိတ္မရွိအင္းစိန္ ဘက္ မွ ဝင္ ရသ္ ျပည္ လမ္း ကို မေပါက္ ယခု မင္းဒမ ေပါ္မွ လမ္း ေပါက္ ေနရာ ရ လာသည္ အေဖတို့ မ်ား ပိုက္ဆၤ ရွိ ရက္ နွင့္ ဘာ ေျမကြက္ မွမဝယ္ ခဥ မတို့ အေမြ ခြဲ ရာ 1997 တြင္ တစ္ ေယာက္ ကို နွစ္ သိန္း က်ပ္ ရ၏ ညာ မေျ အေဖသည္ ဒု လက္ ေထာက္ ညြန္မွူး ရံုး ျကီး ျကီး ျဖစ္သ္ ည္   

ဟို ေန့ က ေရွြ ဂံုတိုင္တြင္ ကာ ဇီတစ္ ခြက္ မျန့ တစ္ပြဲ ေထာ ပတ္သီး တစ္ ခြက္ ကို 7000 က်ပ္ ေပး ရေသညျကာ့္ မေျက ခ်မ္း ေသာ ေမာင္ သည္ RIT 
ထဲ ဝင္ သည္ အသုတ္ နွစ္ပြဲ ေကာ္ ဖီနွစ္ ခြက္ 1800 က်ပ္ ျဖစ္ သည္ ကေလး ေတြ တူူညီ ဝတ္ စၤု ဝတ္ ရသလား အက်ိျဖူ လံု ခ်ည္ ျပာမ်ား စြာ ေတြ့ည္ ခင္ တို့ေခတ္ က တကသိုင္ ေက််ာင္ စူဆိုသည္ မွာ ျဖူနီ ဝါ ျပာ ပန္း လိပ္ ျပာ ခင္း ျကီး ျဖစ္ည္  အေဆာင္ လခသည္ ၁၂၀ က်ပ္ ဖစ္ သည္ မနက္ ထမင္း ညထမင္း ေ်ြးသည္ ကို ပါ လာ ထဲ တြင္ တစ္ ကယ္ စား ျကသည္ ေန့ ေက်ာ္းသားေတြကေတာ့ ေနြး ေအး   တြင္ တစ္ ရုတ္ ထမင္း ေျကာ္ သံုးက်ပ္တန္ တုတ္သည္ တစ္ ဆယ္ ဆို လ်ွင္ လူ ေလး ေယာက္ ခန္ ကုန္း ေဘာင္ ျပီး ေက်္ အရြက္ မ်ား မ်ား အသားနည္း နည္း ကန္ ဇြန္း ပလိန္း နွင္း စတိုင္ နွင့္ စား နိုင္ ျကသ ည္ 
ျကိုကုန္း ျမို့ ပတ္ ဘု တာ ေေဘး တြင္ ကား လမ္း ရွိသည္ တၤခါးဒမေတြ့ပါ ကား ကို ရထား လမ္း ေပါ္တင္ ေရြမီး နီ ေစာင္ ရသည္ ေျကာက္ စရာါေပ

ဖံုး မဆက္ ဘဲ လာ ေသာ ည့္သည္ ကို ပိတ္ ထား ေသာ တၤ ခါး သည္ ဆီး ျကိုသည္ အင္း စိန္ လူသြား ပလက္ ေဖာင္း မ်ား သည္ ျမို့ ျပနွင့္ မတ

မာ တင္ တြင္ ေနေသာ အေဒါ္ ထၤ ကိတ္ စ ရွိေသာ ေျကာင့္ဝင္၏  ခင့္ ထက္ အသက္ ၂၀ ျကီးေသာ အေဒါ္ သည္ ခ့္ အာ း ညီမေလး ဟု ဧည့္ သဘိ တစ္ ေယာက အား မိတ္ ဆက္ ေပး၏ သူ က  ကတအ သား ေလ လ ူ ပ်ို ျကီး ဒါ က မျမင့္ သမီး ဟု ဆို ေသာ္ ခင္ ေကာက္၏   လူ ေတြ ကို နား မလည္ နိုင္ 

လွည္းတန္းမီးပြိုင့္ သည္ ျပတ္သား မွု မ ရွိ သူမ်ား ကား ေနာက္ လိုက္ ရသည္  ရန္ ကုန္ ေနသ္ ျပင္း လွ ရာ ေခါင္း ကိုက္ လာသ္ ည္  patacetamol ေသာက္ ခ်င္ေသာ ေျကာ့္ ေဆး ခင္း ေတာင္း ဖြင္ ရာ paracetamol ကုမနိ ေပါင္း စံု မွ သြင္း ထား သည္ ထဲ ွ တစ္ လံုး ယူ ေသာက္ လိုက္သည္ ယေန့အတြကက္ ေမာင္ သည္ ခဥ မနွင့္ ယခု ေလာက္ လမ္း ထြက္ ျပီး လ်ွင္ ညေန သဇ ေသာ္ လည္း ေငာင္ ဇ မ ေသာ္ လာ္း ောင္း တမထ ေသာ္ လာိး ေကာင္း တစ္ ေယာက္ ေယာက္ နွင့္ပါသြား မည္ ္မွာေသခ်ာ သည္  vit တို့ သန္နာ လြင္ တို့ သက္ေဝ တို့ ကို အထူး မွာ ျကား လိုသည္ မွာ စက ပူ မွ ျပန္ မလာ ရန္ ့ဖစ္သည္ စကာ ပူ တြင္ ေယာက္ က်ား မ်ား သည္ ကိုယ့္ မ်က္ နွာ ကို တစ္ ကမာ လုပ္ ေန ရသည္ htoo lwin လဲ မွတ္ ပါ ဒီ ေရာက္ ေတာ့ သူတို့ သည္ ခင္ တို့ ထက္ အိုင္း အဝိုင္း က်ယ္ ျပန္ သြား ေလသည္  ရန္ ကုန္ ကို ျပန္ ခြင္ ျပု ေသာ ခင္ ေနာင္ တရ၏ 2 comments:

Anonymous said...

I miss those kind of photo taking.
Thanks Ma KOM.

သက္ေဝ said...

<3 <3 <3