Friday, August 12, 2016

Ghost story

သရဲ 
သရဲ ဇ တ္ လမ္း ကို ေရး ရန္ အခိ်န အေတာ္ယူ ရသည္ ခဥ မခအလုပ္ လုပ္ ေသာ ေဆး ရံု သို့ အသိ အစ္ မ၏ ေယာက္ က်ားေဆး ရံု  တက္ ရ ခဥ မသည္ ေသ ခ်ာ ျပုာစု ေစာင့္ ေရွာက္ သည္အဆုတ္ကင္ ဆာ ျဖစ္ ရာ ေမ်ွာ္ လင့္ ခ်က္ မရွိေသာ္ လည္း ေသ ခ်ာ ကု ေပး ျကကါ သည္ ခဥ မ စည္ လည္း ေသ်ခာ ေစာင့္ ေရွာက္ ကု သ ေပး ၏ သက္သာ သေယာင္ နွင့္ ဆင္း သြား ျကသည္ ရက္ အေတာ္ ျကာ ေသာ္ ခဥ မသည္  အိပ္ ေသာ အခန္း ထဲ တြင္ ခင္ တစ္ ေယာက္ ထည္း ရွိေန ေသာ္ လည္း ်နာင္ လူ တစ္ ေယာက္ ရွိ သကဲ့ သို့ ခံစား ရသည္ ခင္ အက်ိ္ လဲ ျခင္ း အိပ္ ျခင္း မ်း တြင္ အခန္း  ထဲ တြင္ လူတစ္ ေယာက္ ရွ သကဲ့ သို့ ခံစား ရ သည္ ခင္ အခန္း ထဲ ရွိ လ်ွင္ တံ ခါး လာဒေခါက္သည္ ထြ္ကျကည့္လေသာ ဘယ္ သူ မွ မရွိ အခန္း ျပင္ ပတြင္ လမ္း ေလ်ွာကါ္သဘ္ ေလွ ခါး မွ ဆင္း သည္ ေလ််ခါး တစ္ ခါး ဖြင့္ သည္ မည ္သူ မ်ွ မရွိ

ေနာက္ ပို ဆိုး လာသည္ အဲ ကြန္း 16 ျဖင့္ အိပ္ ေသာ ခင့္ ကို အဲ ကြန္း ၂၂ ထား ျခင္း မ်ား ၂၅ ေျပာင္း ထား ျခင္ မ်ား လုပ္ သည္ skynet channel ကို ခင္ ဖြင့္ ထား ေသာ္  fox movie ကို channel ေျပာင္း သည္ ဟင္ ငါ ဖြင့္ ထား တာ fox movies ါ ဘာဒျဖစ္ သြား ပါ လိမ့္ ခင္ skynet ဖြင့္ါ ျပီး ေရဝင္ ခ်ိုး ျပန္ ာ လ်ွင္ screen အျကီး ကို အေသး လုပ္ ထား ညည္ ခင့္ ည အိပ္ မီးး ပိတ္အိပ္ သည္ ကို မနက္ မိုး လင္ လ်ွင္ ညအိပ္ မီး လင္း နေသည္ ကို ျမင္ ရသည္ ခင္ အျပင္သြးလွင္ မီး အာူ လံုး ပိတ္ ခဲ့ ေသာ္ လာည္ ျပန္ လာ လ်္ အခန္း မိး လင္း ေနသည္ ခင္ သည္ ပထမ ေျကာက္သည္ ေနာက္ ေတ့ စိတ္ ဆိုး လာ သည္ ဒင္း က ငါ့ အခန္း ထဲ ဘာ ဝင္ လုပ္ေနတာ လဲမိတ္ ကပ္လိမ္း  ရင္း စဥ္းစာ  ေဒါ သထံက္ ာရာကဲ ေကာင္း ျပီ သရဲ နင္ ငါ့ အခန္း ထဲ ရွိနေနတာ မွန္ ရင္ ရွိတာ သက္ေသျပ ဟု အသံ ထြငက္ ေျပာ လိုက္ ရာ ခဏ အျ ခင့္ မ်က္ေစ့ ေရွု့ သို့ စာ ရြက္ ကလး တစ္ ရြက္ ေရာက္ လာသည္ သူ 
ရွိေျကာင္း သက္ ေသ ျပ လ္ုက္ သကဲ့ သို့ ျဖစ္ စ္ည္ 
 ခင္ သည္ စိန္ ေခါ္ ျပီး သ ရဲ က ူ ရွိသည္ ဟု ဆို ေသာ္ ဘာဒဆက္ လုပ္ ရမာည္ မသိ သရဲ ကို စိန္ ေခါ္ ျပီး တ္ကယ္ ရွိသည္ ဆိ ေသာ္ လန့္သြားသည္ ဒင္း ကလည္း မဆင္း ေနာက္ ဆံုး ခင့္ ဆရာ ကမဆလ ကို တိုင္ ပင္ တင္ ျပ ရာ ထို စရဲ ဘယ္ ကလာ နည္း အရင္ကဒီ အိနမတြင္ သ ရဲ မရွိ ယခု ဘယ္ ကလာ နည္း ကမဆလက ေဆး ရံုက လိုက္ လာ တဳုဲ့ သရဲ ျဖစ္ မယ္ အခု တစ္ ေလာ ေဆ ရံု က ဘယ္ သူဒေသသလဲ ဆို ေသာ္ ဘယ္ သူ မွ မေသ ဒါ ဆို နီးးစပ္တာ ဘယ္ စး ေစ ဘို့ ရွိစလဲ ဆို ေသာ္ ထို အဆုတ္ကင္ဆာ ကို သတိ ရသည္ သူ ေတာ့ ရွိတယ္ ဒါ ေပမဲ့ ဆင္း သြား ျပီ ဆို ရာ ဖံု ဆက္ ျကည့္ ေသာ္ ျပီး ခဲ့ ေသာ ရက္ ပိုင္း က အိမ္ မွာ ဘဲ ဆံုသြား ေျကာ္င္း သိ ရသည္ ထို သူသည္ စည္ ဗုဒဘာဒသာ ျဖစ္ ျပီး အမ္ေထာင္ ဘက္သည္ မူ စလင္ ျဖစ္ ရာ ခ်က္ ခ်င္း မူ ဆလင္ လိ ုခ် သြား ျဖင္း ျဖင္သည္ ဟု သိ ရသည္ မူဆလင္ လို မခ် ပါ ရန္ မွာ ခဲ့ ေသာ္ လည္း ေသ မွေတာ့ ဘာ မွ မတတ္ နိုင္ စိတ္ ျမန္ေသာ ကမဆလ သည္ လို အိမ္ သ္ို့ သြး ေရြ့ ဟ
ထို လူ ခင့္ အခန္း ထဲ ေရာက္ ေနေျကာင္း သြား ေျပာ ရာ စိတ္ ဆိုး မည္ ဧကန္ မု ခ ျဖစ္ မည္ ထို သူ့ မိန္း မသည္ သူ့ေယာက္ က်ား ကို အရိပ္ အေယာင္ ျပျမင္ ရ ရန္ ေမ်ွာ္ လင့္ ေန ခ်ိန္ တြင္ ခင္ ထင္ ေသာ ထိုသူ ကေတာ ခင့္ အခန္း ကို ေျဗာင္း ဆန္ေအာင္ ေမွြသည္ 

ျဖစ္ နိုင္ ဖြယ္ ရွိ သည္ မွာ ထို အခ်ိန္ က ရက္ မလည္မည္ ေသး မးူဆလင္ လို သျဂိုလ္ လိုက္ ရာ ဘုန္း ျကီး ပင့္ အမ်ွေဝမေဝ မေသခ်ာ ကမဆလသည္ ထို အစ္ မကို ဘုနး ျကီး ပင့္ အမ်ွ ေတဝ ရန္ ေျပာ သည္ ခ္တို့ အိမ္တြင္ လည္း ထို ရက္တြင္ ရက္ လည္ ေသာ ေန့တြင္ ဘုန္း ျကီး ပင့္ ကာ အား လံုး ေသ သတဝါ မ်ား ကို အမ်ွေပး ေဝ ၏ မူ စလင္ ကို ယူ မိေသာ ဗု ဒဘာဒသာ ၏ ဒုတ္ ခပင္ လား မသိ ခင္ သ္ လည္း ဘု ရား စင္ ေရွ့တြင္ ထိုင္ ကာ ခင္ ျပု သမွ ကု သိုယ္ အို့ ဖို့ ကို ထို သူ အား အမွ ေပး ေရြ့ သာ ဓု ေခါ္ ပါ ရန္ ေျပာ ရသည္ ဆြမ္း က္ေသာ ေန့ ကခင္ ေဆး ရံု Duty ရွိေသာ ေျကာင့္ အိမ္ မွာ မရွိ လိုက္ ထို အစ္ မ အိမ္ ကလည္း ဘုန္း ျီး ေက်ာင္း တြ္ ဆြမ္း ကပ္ ရန္ စီ စဥ္ထားဒသည္ ဟု ေျပာ သည္ကမဆလ ကေတာ့ ထို သူ အဆံုး တြင္ ဘယ္ သြား ရ မွန္း မသိ ဘဲ အျပု စု ေကာင္း ေသာ ခင့္ေနာက္ လိုက္ လာ ကာ ူ့ အား အမ်ွ ေပး ေဝ ရန္  remind လုပ္သည္ ဟု ယူဆသည္အမ်ွ ေဝျပီး ေနာက္ ပိုင္း ခင္ ္ အခန္း ထဲ တြင္ အေတာ္ ေဘး ျငိမ္း ခ်မ္း မွု ျပန္ ရ သည္

ဆြမ္း ကပ္ ေသာ ေန့ က ခင္ ေဆး ရံု Duty အဝင္ တြင္ parking ဝင္ ရာ ဝုန္း ကနဲ အေရွ့ သို့ ဆြဲယူ က အေရွ့ ဘန္ နွင့္ အကာ ကို ဝင္ တိုက္သ သည္ ကမဆလ က ထို ေန့တြင္ ရပ္ ထား ေသာ ကား ကို ဝင္ တိုက္ ျပီး သံုး ေသာင္ ေလ်ွာ္ရသည္ ဘာတိုက္ ဆိုင္ မွန္း ေတာ့ မသိ သုူ့ ကို လည္း အမ်ွေပးေဝ ရေသး တယ္ ထို ေန့တြင္ ခင္ တို့ နွစ္ ေယာက္ လံုး minor ကား တိုက္ ျကသည္ ကေတာ့ အေျဖ မရွိေပ နွူတ္ ဆက္သြား သည္ ထင္ သည္


--
Sent from Gmail Mobile

No comments: