Sunday, November 25, 2012

ေပ်ာ္ခ်င္သည္။

သူမေပ်ာ္ပါ။ ေပ်ာ္စရာဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။ အလုပ္သြားသည္ အလုပ္တြင္ တန္းရွငး္မ်ားသည္. နဂိုက သိတ္ေတာ္သူမဟုတ္ရာ ၿပာသလူးခါေအာင္လုပ္ခါမွ လိမ္ဖယ္လိမ္ဖယ္ အသက္ရွင္နိုင္သည္ သိတ္လဲႀကိဳးစားသူမဟုတ္ ဆုိသည္ဆုိလ်င္လည္းမွားမည္. ညဏ္ရည္သိတ္မေကာငး္တာမ်ိဳးၿဖစ္သည္. ႀကိဳးစားတာေတာ႕ႀကိဳးစားသည္ သုိ႕ေသာ္ၿငားလည္း အေတြ႕အႀကံဳသိတ္ရင္႕က်က္လာေသာအခါ non panic ၿဖစ္လာသည္. အငယ္ေလးမ်ားက အေရးႀကိးသည္ ဟု ထင္ေသာ္လည္း သူသည္ မထင္ေခ်. ဘဲြ႕ႀကီးႀကီးမရွိေသာ္လည္း အေတြ႕အေႀကံဳ ရင္႕က်က္ေလရာ ရံဖန္ရံခါ ဆရာႀကီးမ်ားနင္႕ တိုက္ပြဲဆင္ရေလသည္ . ဆရာႀကီးဆုိသည္ မွာ ဆရာႀကီးၿဖစ္သည္ ခုိငး္လ်င္ လုပ္ရသည္ . ႀကီးလာလွ်င္ ရင္႕လာေလရာ သူသည္ ခုိငး္လည္း လုပ္ခ်င္မွလုပ္သည္ ခြာရာတုိငး္ခ်င္သည္ေတာ႕မဟုတ္ အေတြ႕အႀကံဳအရ လုပ္သင္႕သည္ မလုပ္သင္႕သည္ အခ်ိန္ေစာင္႕ခ်င္ေသးသည ္ဘာညာ ၿဖစ္တတတ္သည္. မေကာငး္. ထုိ႕ေႀကာင္႕မ်ား လူငယ္မ်ား ပိုတြင္က်ယ္သည္။

ကြန္ဆာေဗးတစ္သမားၿဖစ္ရာ ေတြးတတ္တသည္ မလုပ္ခင္ ဘာၿဖစ္မည္ ေတြးသည္ လုပ္ၿပီးဘာၿဖစ္မည္ ၿဖစ္သည္. သိတ္ေတြးသည္ ဒူး ဆုိ ဒူးရမည္ ဆုိသည္ ကို ရံဖန္ရံခါ ေမ႕သြားတတ္သည္။

အလုပ္က ၿပန္လာသည္ အိမ္သုိ႕မုိးခ်ဳပ္ေရာက္သည္. လမး္တြင္ လည္းမေပ်ာ္ရြင္လွ။ ဖံုးေၿပာခ်င္စိတ္ရွိေသာ္လည္း မေၿပာၿဖစ္။ အိမ္ေရာက္ေသာ္ ပန္းကန္ေဆးသည္ ေရခ်ိဳးသည္ ဖဘ မဖြင္႕ေသး ပ်င္းေနသည္ဖဘထဲတြင္ သူမ သူငယ္ခ်င္းမ်ားရွိပါသေလာ ဆုိလ်င္ မရွိပါဟု ဆုိလ်င္ သက္ၿပင္းခ်ရမည္။ သူငယ္ခ်င္းဆုိသည္ မွာအ ဘယ္နည္း. သူမတုိ႕ batch မွ လူမ်ားသည္ လူၿငိမ္မ်ားၿဖစ္ႀကသည္. ဟီလာ မတုိက္က်ေခ်။ လူႀကးီလူေကာင္းဆန္စြာ ေနႀကသည္. အဂ္လိပ္လိုေၿပာႀကသည္။ ၿမန္မာလုိ သိတ္စာရိုက္ေလ႕မရွိ. မရွိဆုိသည္ ထက္ ၿမန္မာလိုကို မေၿပာႀကေခ်. အဂၤလိပ္လုိသာစာေရး ႀကသည္ သူတို႕ဆီ ၿမန္မာလိုေရးလ်င္ ဖတ္လို႕ရသူရွိသည္ ၿမန္မာလို မရိုက္တတ္ႀက. အခ်ိဳ႕မွာ ပိုဆုိးသည္ ၿမန္မာေဖာင္႕လဲ မရွိ ၿမန္မာလိုလဲ မရိုက္တတ္ သိတ္ဘုိဆန္ႀကသည္.။ အံႀသဘြယ္ရာပင္။

ဂရု တစ္ခုထဲသို႕ဝင္သည္ ၿပန္ထြက္ရန္ စိတ္ကူးေနသည္ အသံမထြက္ရဲေသာ ဂရဳသို႕ အဘယ္ေႀကာင္႕ ဝင္မိသနည္း. ေလ႕လာသူၿဖစ္သည္. ေလ႕လာသူၿဖစ္သောလ္ညလးသူသည္ ေရာက္ေလရာ အသံထြက္ခ်င္သူၿဖစ္ရာ အသံမထြက္ရလ်င္ မေပ်ာ္ေခ်. ယခုမွ သိေသာသူမ်ားသည္ သူ႕အေႀကာငး္ကုိ မသိနိုင္. သူသည္ အၿငိမ္ေနေသာ္လည္း အတည္ေပါက္ ေနာက္တတ္သူၿဖစ္သည္ ေနာက္သည္ ကို ေနာက္သည္ ဟု နားလည္တတ္ရန္မွာ အခ်ိန္လိုသည္။ နားမလည္လ်င္ နားလည္မွဴလဲြမွားသည္. ထြက္ၿပီးလ်င္ ၿပန္ဝင္ရခက္ေသာေႀကာငၤ႕ေအာင္႕အည္းေနသည္။

တစ္ေန႕အတစ္ၿခားအသက္ႀကီးလာသည္. တစ္ေန႕တစ္ၿခားအိုလာသည္ နားလည္ရမည္ မနာေသးသည္ ကို ေက်းဇူးတင္ရသည္။ လူငယ္မ်ားက ကို ဘာေၿပာရမည္ မသိ. လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ႀကပါဟုသာ မွာႀကားလုိသည္။

ဘယ္မွလဲ မသြားၿဖစ္. အိမ္နင္႕အိမ္ အိနင္႕အလုပ္ ဒါဘဲၿဖစ္သည္ ေမာင္ရွိေသာေႀကာင္႕ေတာ္ေသးသည္ ေမာင္႕မ်က္နာ တစ္ကမာ ၿဖစ္သည္.။


အိမ္ကို သာသာယာယာ  resort ကံဲ႕သုိ ထားတတ္သူမ်ားကုိ အား႕်သည္ သူသည္ေရာက္ေလရာ ဖြတတ္သည္ ရွင္းေနေသာအခန္းသည္ သူဝင္ၿပီးလွ်င္ ရွဳပ္သြားေစရမည္. ။ အိမ္ရွငး္သည္မွာ ပညာၿဖစ္သည္  decoration သည္ ပညာၿဖစ္သည္. သူအိမ္သည္ ရွူပ္ပြသည္ မသာယာ ယေန႕ညအတြက သာယာေစရန္ပန္းကန္ေဆးလိုက္သည္ ပန္းကန္စင္ကို တိုက္လုိက္သည္ ပန္းကန္စင္ လက္ေဆးစင္ စင္ႀကယ္သြားသည္။ အနည္းဆံုးပန္းကန္ေဆးေသာ ေဘစင္ေတာ႕သာယာသြားေလသည္။ သူမေတြင္ စကားေၿပာစရာ သူငယ္ခ်င္းရွားပါးလွသည္ ေၿပာပါဆုိသူမ်ားကို ေၿပာစရာ စကားလံုးမရွိပါ သူမေၿပာခ်င္သည္ကို ရံဖန္ရံခါနားေထာင္ေပးေသာ သူကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္ . လူတစ္ေယာက္ကိုခင္ေစလိုလ်င္ သူေၿပာေသာ စကားမ်ားကိုေသခ်ာ နားေထာင္ေပးၿခင္းသည ္လူေပါၚလူေဇာ္လုပ္နည္း ထည္းတြင္ပါေသာလည္း သူ႕သူငယ္ခင္းသည္ ခင္ေသာေႀကာင္႕နားေထာင္ေပးသည္ ဟု ထင္ပါသည္ မအားေသာ သူမ်ားကို သူ ဆက္ခ်င္ေလ႕မရွိပါ။ မအားသည္ ဆုိကတည္းက သူ႕စကားမ်ားကုိ စိတ္မဝင္စားနုိင္ေခ်. သူတုိ႕အာရံုနင္႕သူတုိ႕ၿဖစ္သည္ သူသည္လည္း နားမေထာင္နုိင္ သို႕ေႀကာင္႕ဖံုးနံပတ္ေပးခဲသည္ ဘာၿဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေသာ ္သူ႕တြင္ နားေထာင္ရန္ အခ်ိန္မရွိေသာေႀကာင္ၿဖစ္သည္. ႀကီးက်ယ္သည္ ဆိုလ်င္လည္းခံရံုပ. စိတ္မဝင္စားသည္လည္းပါသည္ အသက္ႀကီးလာလွ်င ္စိတ္ဝင္စားမွဳမ်ား က်သြားေလသာလာ းငယ္စဥ္ကာလက စာအုပ္မ်ားနင္႕ေပ်ာ္ေမြ႕ခဲေသာသူသည္ ယခု စာအုပ္မ်ားနင္႕မေပ်ာ္ေတာ႕ မ်က္ေစ႕မေကာငး္သည္လညး္ပါသည္ မီးအားက်သည္႕အထည္း မ ထမင္းစားခန္းမိလံုးနစ္လံုးလံုး က်ြမ္းသြားသည္ အင္၈်င္နီယာေမာင္ သည္ မီးသီးလဲေပးမည္ ေၿပာသည္မွာ တစ္နစ္ရွိၿပီၿဖစ္သည္ ေအးေအး ဆုိကာ လဲရမွာပ်င္းသည္ သူသည္လည္းအရပ္ကလည္းမမွီ လဲလည္းမလဲတတ္ ေမွာင္ထဲတြင္ ထမင္းစားႀကသည္.အိမ္ေရွွ႕ခန္းမီးဖြင္႕ေရြ႕စားႀကသည္. မိီတာခ တက္ၿပီး ၿမင္လည္းမၿမင္ရ ရမ္းအုတ္စားရသည္ ။

မနက္ၿဖန္အားသည္ ဘာလုပ္မည္နည္း  ထံုးစံအတိုငး္ အိမ္တြင္ဘဲေပါ႕ ခ်က္ၿပဳတ္ေလ်ာ္ဖြတ္ ဆုိေသာ ရယ္စရာၿဖစ္မည္ ဒံုး ဓံုးနင္က ထုေထာင္ၿပီးေသာ ္ႀကက္ဥခ်ဥ္ရည္တစ္ခြက္ရမည္. အဝတ္လွမ္းမည္ ေရခ်ိဳးမည္ မီးပူတုိက္မည္ ဖဘ ႀကည္႕မည္ ဘေလာ႕မဖတ္တာႀကာဘီ. ေခါငး္သည ေေကာငး္ေကာငး္အလုပ္မလုပ္ေတာ႕ စာရွည္ရွည္ မဖတ္နိုင္. တိုတိုသာ ဖတ္လုိသည္. သတင္းစာမဖတ္တာ ႀကာၿပီ nothing is exciting ၿဖစ္သည္။ ဟုိတံုးကေတာ႕ သတင္းစာကုိ တစ္မ်က္ နာ မက်န္ဖတ္သည္ ယခု ေခါငး္စည္းေတာင္မဖတ္. ေရွ႕ာပန္မ်ားလည္း ိစိတ္မဝင္စား ငါးဆယ္ေလာက္မွ မတတ္နိုင္လ််င္ေလ်ာ႕ပင္ ရန္ အေႀကာငး္မရွိ. သိတ္ေပါတာေတါ လည္းအိမ္တစ္လံူဒ ၿဖစ္ေနၿပီ. ထပ္မဝယ္လုိေတာ႕. ေခ်ာင္း အနည္းငယ္ဆုိးသည္ ပငန္ပန္းလုိ႕ ထင္သည္. ေခါက္ဆြဲၿပဳတ္စားမည္.

သူကို ေရခဲေခ်ာငး္စားနည္းသင္ေပးပါ ဟု ေၿပာခုိင္းေသာ သူတစ္ေယာက္ ကို အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဆုိးသည္ .သူသည္ မည္သုိ႕မည္ပံုတဳန္႕ၿပန္ရမည္ကို ေတြးေနသည္။ ထပ္မေၿပာနင္႕ေတာ႕ ငါ ဒါေတြ မႀကားခ်င္ ဟု အၿပတ္ေၿပာလိုိက္မည္ စိတ္ကူးသည္.

ႀကီးက်ယ္ေသာ သူမ်ားသည္ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ဘဝတြင္ ေနႀကပါရန္နင္႕ သူသည္ နဂိုကတည္းက အေၿခခံလူတန္းစားၿဖစ္ရာ နဂံိုအတိုိင္းသာ ၿဖစ္သည္ အသြင္တူမွ ေပါင္းလုိ႕ရသည္ မဟုတ္လား ရြိဳင္ရယ္ သည္ ရြိဳင္ရယ္ အတုိငး္ ေနၿပီး လမ္းေပၚက လူသည္ လမ္းေပၚကအတိုင္းေနရန္ၿဖစ္သည္ ဆက္စပ္စရာအေႀကာငး္မရွိပါ.။

8 comments:

Nay said...

ပိုေကာင္းတယ္မမ၊လုပ္ပါဦးလူငယ္ေတြဘာေၾကာင့္
ပိုတြင္က်ယ္လဲဆိုတာနဲနဲပိုေျပာျပေလ...
ေရခဲေခ်ာင္းစားျခင္တဲ႔သူကိုေတာ့က်ေနာ္ဘဲအဝသင
္ေကြၽးေကြၽးေပးပါ့မယ္၊တာဝန္လႊဲလိုက္.. :)

Anonymous said...

ပန္းကန္စင္၊ လက္ေဆးစင္ေတြ ေဆးၿပီးၿပီးဆိုေတာ့
ေပ်ာ္စရာႀကီး..မမ

ဟိုးတံုးက အာသိမ္ပိုက္ပိတ္တာ ကိုကာကိုလာတိုက္ၿပီး ေျပလည္သြားသလိုမ်ိဳး ..တီထြင္ႀကံဆၿပီး မီးဖိုမီးေတြ လဲလိုက္ပါလား..။


စင္စင္

NA said...

ရိြဳင္ရယ္သည္လည္းတေန႕တေန႕အီအီမပါ ရူးမေပါက္ပဲေနလို႕မရေခ်.. မမ သည္ရိုးသည္ ႏွိမ့္ခ်သည္ အဆံျပည့္ေသာစပါးႏွံႏွင့္တူသည္.. ဒါသည္သာ အျမင့္ျမတ္ဆံုးဂုက္ အေတာက္ပဆံုး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျဖစ္သည္. လူ႕ဘဝသည္တိုလြန္းလွေပရာ ကိုယ့္ကိုမုန္းသူေတြအတြက္ စိတ္ထဲတြင္အခ်ိန္မေပးပါႏွင့္ ခ်စ္ခင္သူႏွင့္ေပ်ာ္ရမည့္အခ်ိန္ေတြနည္းသြားလိမ့္မည္.. လူတိုင္းတြင္ဇာတိဆိုတာရွိရာ မိမိဇာတိကို ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူသည္ ကိုယ့္ဘာသာေပ်ာက္ဆံုးေနေသာလူသာျဖစ္သည္..

Anonymous said...

COOL

Anonymous said...

အစ္မက ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ (လူသိမ်ားတဲ့) ဘေလာ့ဂ္ဂါတစ္ေယာက္ပဲ။ ဒါလည္းဒီေခတ္ထဲမွာ ေပ်ာ္စရာပဲမဟုတ္လားအစ္မရယ္။
အစ္မက လူငယ္ေတြကို လစ္ဘရယ္၀ါဒအေၾကာင္း တစ္လံုးမွမေျပာဘဲ လက္ေတြ ့ေနျပတယ္။ အျခားလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။

ခင္မင္သူတစ္ဥ

မိုးနတ္ၾကယ္စင္ said...

အမေရးထားတာေလးေတြ ဖတ္ျပီး ညေလးမွာ
အေမာေျပေျပသြားရတယ္..ဒီလုိပါပဲ..
လူတစ္ေယာက္မွာ တစ္ခုခုကေတာ႔ ထူးျခားၾကတာခ်ည္းပါပဲ...အမမွာလဲ ထူးျခားတဲ႔
attraction တရပ္ရွိေနတယ္..အဲဒါက ဘာလဲေတာ႔
ေျပာတတ္ဘူး...အမစာကို ဖတ္ျပီးရင္သိတယ္လို႔ေတာ႔
ေတြးမိတယ္....အမေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ...
ေနာက္ဆံုးပိတ္စာသားေလး အေတာ္ၾကိဳက္မိသဗ်ိဳ႔..
ဘာတဲ႔..“ရြိဳင္ရယ္က ရြိဳင္ရယ္.........”
ခင္တဲ႔...မိုးနတ္

kokoseinygn said...

မခင္ဦးေမ
ကိုယ္ေ၇ာစိတ္ပါ က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ...

ရည္ေဝ(ေရနံ႕သာသူ) said...

တကယ့္စာေရးေကာင္းသူပဲဗ်ာ ခုမွေရာက္မိတယ္ link ယူသြားတယ္ဗ်