Saturday, March 22, 2014

22 March 2014

ခင္ဦးေမ ကုိးတန္းေအာင္ ဆယ္တန္းတက္ေသာအခ်ိန္တြင္ စာက်က္သည္ စာကေတာ႕တစ္သက္လံုးက်က္သည္ပင္. ငယ္ငယ္ကေလးထဲက က်က္သ္ည ေက်ာငး္သား စာက်က္ရမည္ မဟုတ္ပါလား။ စာက်က္သည္. နစ္စဥၤလို ဆုရသည္ ဥာဏ္ေကာငး္လြန္းေသာေႀကာင္႕မဟုတ္. ႀကိဳးစားေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ စာက်က္ေတာ႔ ဆုေတြ ရသည္ နစ္စဥၤလိုလုိဆုရသည္. ။

လသာနစ္လို ေက်ာငး္ႀကီးတြင္ နစ္စ ဥ္ ဆုရသည္. Top 10 တြင္ ဝင္သည္. ေတာ္သည္ေတာ႔လည္းမ ဟုတ္ ႀကိဳးစား ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။

ဆယ္တန္းတြင္ စာက်က္ခ်က္ကေတာ႕လက္ကုန္သည္တစ္ရက္လ််ာင္ ဆယ္နာရီခန္႕ရွိမည္။ အခ်ိန္ဇယယာဒဆြဲေသးလားေတာ႕မမွတ္မိေသခ်ာသည္ကေတာ႕ ဆယ္နာရီရိသည္. မိဘသည ္ဝန္ထမ္းၿဖ္စည္သည္ ရိုးရိုးၿဖစ္သည္ စီးပါြားေရးလုပ္ငန္းမရွိပါဘ လခနင္႕ေနသည္ ဆုိလ််င္ ထမင္းစားဘုိ႕ေတာင္ မနည္း ေနရသည္။ အေမ႔အေမြရသည္ေလးမ်ား ထုခဲြ ရာ ကုန္ေလာက္သည္ ဖခင္ ငယ္စဥၤးက နယ္တြင္ ေနစဥၤက စုေဆာင္းထားဲ႕သည္မ်ားကုန္သည္ ထင္၏ ကုန္သည္မ်ားကုိ ေမ႕လုိက္ပါ. ခဥမသည္ အငယ္ ၿဖစ္သည္. ေရးရင္ းနင္႕ မိဘမ်ားကို သတိရသည္ မ်က္ရည္က်သည္ မ်က္ရည္မ်ားကို သုတ္ခါ ဆက္ေရးသည္။

ဆယ္တန္းတြင္ ...................................သ့ဳံးဘာသာ ဂုဏ္ထူးပါသည္. ေမာင္ေပးေသာ သမုိင္းအထူးထုတ္ ကုိ ဖတ္ေရြ႕ဂဳဏၤထူးထြက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထုိစာအုပ္ကုိေမာင္မဖတ္ခဲ႔ပါ.။သူဝယ္ၿပီးခင္ဖတ္ရန္ ေပးခဲ႕သည္။

ေဆးေက်ာငး္ေရာက္သည္.။ စာမလုိက္နုိင္ က်ဳရွင္ ႀကိတ္တက္သူေတြ ရွိသည္ကို ေနာင္မွ သိရသည္. စာမလုိက္နုိင္ပါ.ဖတ္စာအုပ္လည္းမဝယ္နုိင္ Li bray သြားလ််င္လည္းစာအုပ္သည္ ငွား ေရြ႕မရ နစ္စကထည္းက ငွားေသာ စာအုပ္သည္ နစ္ကုန္ မွ ၿပန္ေေ၇ာက္သည္ထင္သည္. လက္ခ်ာ္ notes ေတြ ကို အားကုိးရသည္ အင္တာနက္ ဆုိတာ မႀကားဘူးပါ။ ဆရာက သင္လုိက္ေသာ စာကုိ သင္ေနေသာ စာကုိ အၿမန္လုိက္ကူးရသည္ အခ်ိန္ကုန္လွ်င္ လူသံုးေလးေယာက္စုၿပီး အေပါက္ဖာရသည္. သူက ထုိ words ကုိက ထုိ words ကုိ စုကာ sentence လုပ္ရသည္. လက္ေရးကလည္း ဆုိးေသးေသည္ အေႀကာငး္အရာ တစ္ခုကုိ ေၿဖနုိင္ပါလွ်က္ ေလးမွတ္သာ ရကာ လက္ေရးလွေသာေဝေဝဆာဆာေရးတတ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းေသည္ ခုနစ္မွတ္ရသည္.

စာမ်ားသည္ အဂၤလိပ္လိုၿဖစ္သည္ မလိုက္နိုင္ နားလည္းမလည္. ၿမန္မာစားက်ြမ္းက်င္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာ အားနည္းလွသည္ နည္းလွဆုိ ငါးတန္းေရာက္ကာမွ ABCD ကုိ စသင္ရသူၿဖစ္ကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္သည္ သူမ်ားေတြ ေဒါင္းေဒါငး္ေၿပးေနခ်ိန္တြင သူသည္ ABCD သာ ရွိေသးသည္ ငါးတန္ ူးတြင္ ငိုရေခ်ေသးသည္.

ေဆးေက်ာငး္တြင္ေ က်ာငး္ေၿပးသည္. နီးနီနးားနညး ေဘာလံုးကြင္းတြင ္ေမာင္နင္႕ထုိင္ေနၿခင္း ေက်ာငး္ေဘးက ရံုးအၿမင္႕ႀကီးေလွခါးတြင္ ထုိင္ေနၿထခင္း ရံုပ္ရွင္ႀကည္႕ၿခင္း နည္းမ်ိဳးစံုၿဖင္႕ေက်ာငး္ေၿပးသည

ညေနေသာ္ သူငယ္ခ်ငး္ေပါငး္စံဳ အိမ္သို႕ေရာက္ကာ စာလုိက္ကူးသည္ အဂၤလိပ္လိုေရးထားေသာ စာအုပ္ကုိ သူငယ္ခ်င္းက ဘာသာၿပန္ကာ ရွင္းၿပသည္ ခဥမက နားေထာင္ကာ ၿမန္မာလိုနားလည္သည္ ၿမန္မာလိုနားလည္ေသာ ေဆးစာကို စာေမးပႊဲတြႈင္ၿအဂၤလိပ္လိုၿပန္ေၿဖသည္ တန္းစဥၤ supple ၿဖစ္သည္. ခင္တို႕ ေခတ္တြင္ အုပ္စု တစ္ခု ရွိသည္ ထို အုပ္စုသည္ နစ္တုိင္း supple ဆြဲေလသည္. ၿပန္ေၿဖေသာ္ ေအာင္ႀကသည္ ခင္သည္ One of them ၿဖစ္သည္ ခင္ ရိုက္ေသာ စေပါ႕တုိင္းလြဲသည္.

ဒုတိယနစ္တြင္embryo လက္ခ်ာ တစ္ခုလံုးလြတ္သည္။ စာေမးပြဲေမးေသာ္ နစ္နာရီေမးခြန္းကို ၁၅ မိနစ္နင္႕အပ္ရသည္ ဆရာသည္ မ်က္နာပ်က္၏.ခ ဥမသည္ လလည္း အားနာသည္ သုိ႕ေသာ္ေၿဖစရာ စကားလဖံုးမရွိေခ်။

တတိယနစ္စာေမး႔ႊပႊဲ ေအာင္စာရင္းကို အေဖ လာႀကည္႕သည္ကို ဘယ္လုိက ဘယ္လုိ သတင္းၿပန္႔သည္ မသိ ခင္ဦးေမ အေဖ လာႀကည္႕သြားသည္ ဟု နာမည္ႀကီးေလသည္ အေဖသည္ ပီတိ ၿဖစ္ေရြ႕လား သမီးေအာင္မေအာင္ ေသခ်ာခ်င္ေ၇ြ႕လား မေမးလုိက္ရ.

ခဥမ သူငယ္ခ်င္းကေတာ႕ သူ႕အေဖ လာမႀကည္႕နုိင္ရာ စာေမးပြဲြ႕က်သသည္ကို ခပ္တည္တည္နင္႕ ေနာက္တစ္တန္းတက္ေနသေလယာက္ လေပါငး္မ်ားစြာ အိမ္ကို လွည္႕စားနိုင္ခဲ႕သည္ ခင္သည္ သဴ႕ေေလာက္ေတာ႕မဆုိး။

ႊThen, One of ခင္ဦးေမသူငယ္ခ်င္းအေဖသည္ လူႀကီးၿဖစ္သည္ လူႀကီးႀကီးၿဖစ္သည္ ခံုနံပါတ္ခ်ငး္ဆက္ လွ်က္ နာမည္ခ်င္းလည္း ဆင္ေသာ ္ခင္ဦေမ ကုိ ဆရာႀကီးမ်ားသည္ ရံဖန္ရခါ ေခၚေတြ႕ႀကသည္ အေဖ ေနေကာင္းလားေမးရာ ေနေကာငး္သည ္ဟု ေၿဖသည္ ဟုတ္သည္ေလ ကိုယ္႕အေဖ ကို ေမးသည္ ထင္တာကိုး ေနာက္ေတာ႕မွ အေဖ ၿခငး္မတူသည္ ကုိ နစ္ဦးနစ္ဘက ္သိကာ အားနာရေလ၏။

ေနာာက္ဆံုးနစ္တြင ္ကေလး စာေမးပဲြတြင္ ဆရာ က သူဘယ္သူလဲ ေမးသည္ခင္ဦးေမ မေၿဖနုိင္ေခ်. စာမေၿဖနုိင္သည္ မဟုတ္ ။ ဆရာ ဘယ္သူလဲ ေမးခြန္းကို မေၿဖနုိင္ၿခငး္ၿဖစ္သ ္ည က်သည္မွ နစ္ဘာသာ ဘဲ က်သည္မွာ ဝမ္းသာ စရာေကာငး္ လြန္းၿပီး ၿပန္ေၿဖရာ ေအာင္ၿပန္သည္.

ခင္ ဆရာဝန္ဘြဲ႕ ရေခ်ၿပီ။
(လူအမ်ား ရင္ဘတ္ဖိႀကသည္)

11 comments:

Anonymous said...

ခ်စ္ဖို.ေကာင္းေအာင္ ေရးတတ္သည့္ ခင္ပါပဲ။

Anonymous said...

ခင္..
ကုုိယ္ေရာဘယ္သူလည္း။
စာမွန္မွန္လာဖတ္သူတစ္ေယာက္ေလ။
.. .. ..

ksanchaung said...

ထူးမျခားနားပါပဲလို႔ ေျပာပါရေစ ခင္ညာ။

Nay Myo said...

" ေရးရင္ းနင္႕ မိဘမ်ားကို သတိရသည္ မ်က္ရည္က်သည္ မ်က္ရည္မ်ားကို သုတ္ခါ ဆက္ေရးသည္။ "

OMG ! I love it :)

ျမတ္ၾကည္ said...

lol :D ဒုတိယႏွစ္တြင္ ေအာင္စာရင္း သြားၾကည့္ရာ supple မထိဟု သိရ၍ ျဖစ္လာေသာ ဝမ္းသာမႈသည္ ျမတ္ၾကည္အဖို႕ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္း ထြက္စဥ္က ေပ်ာ္ရႊင္မႈထက္ ၁၀ ဆမွ် သာ ေလသည္။

ShwunMi- said...

Aung p, Aung p :)

တန္ခူး said...

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခင္ေတာ္ပါသည္
ဆရာဝန္ဆိုတာလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ့အိပ္မက္ေလ

Anonymous said...

ခင့္လို မႀကိဳးစားဘဲ စာက်က္ပ်င္းရာ ဆရာ၀န္မျဖစ္ ... က်က္စရာမလိုေသာ ကြန္ျပဴတာ တကၠသိုလ္သို႕ ဒိုးခဲ့သည္။ ႏွစ္တုိင္းဆပ္ပလီထိသည္။ ျပန္ေျဖတုိင္းေအာင္၍ ဘြဲ႕ရေလသည္။

ႀကိဳးစားေသာ ညီမေလးတစ္ေယာက္ ေဆးေက်ာင္းတက္ရာ ႏွစ္တုိင္း ဆပ္ပလီထိေလသည္။ ခုေတာ့ သူ ဆရာ၀န္ျဖစ္ၿပီ။

ထို႕ေၾကာင့္ထင္သည္ ခင့္ဘေလာ့သို႕ လာလာဖတ္ေနသည္မွာ ၾကာခဲ့ပီ။ ခုထိဖတ္ခ်င္တုန္းပင္။

Anonymous said...

I can feel what you say. love the way of writing.

Bino said...

ဒါဆိုုရင္ ခင္ဦးေမ လည္း ဒီေခတ္ ခေလးေတြလိုု စာလုုံးေတြ ဝါးစားခဲ့တာေပါ့။

Bino

မုန္ တိုင္း said...

I like your posts.so every read posts by following.
Thankkkkkkkkkkk