Monday, November 25, 2013

Yangon 5. ( Inle )
ေအာင္ပန္းမွသည္ ေရြေညာင္ သုိ႕ဘယ္ေလာက္ႀကသည္မသိ ေအာင္ပန္းအထြ္က္တြင္ ခဏအိပ္သည္ ေလယဥ္မယ္လာနွဴိးသည္ ေရြေညာင္ေရာက္ၿပီ အထုတ္မ်ားပစ္ခ်သည္ လူခုန္ဆင္းသည္ မ်က္စိၿဖင္႕ဆုိင္ကယ္ရွာသည္ လူဝုိင္းလာသည္ ဘာအလုိရွိသနည္းေမးသည္ ေညာင္ေ၇ြအငး္ေလးသြားလုိသည္.
လိုရင္းမွာ ကားတစ္စီးဆလြန္းၿဖင္႕ နာရီဝက္ခန္႕ခရီးကို တစ္ေသာငး္က်ပ ္ၿဖစ္သည္ တစ္ေယာက္ထဲၿဖစ္ရာ ၿပာသြား၏။  ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီစီးေသာ္မရေလာ. ေစ်းညီွစဥၤး ခရီးသည္ သံုးဦးထပ္ရသည္ စကာပူမွာ တစ္ေယာ္ ေဟာ္လန္မွ နစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္ ေလးေယာက္.တစ္ေသာငး္တ မတတ္ိုင္ဘူးလား တတ္နိုင္တာေပါ႔မတတ္နိုင္ဘူးလား တတ္နုိင္တာတေပါ႔ စီး၏။

မိတ္ေဆြ ဖြဲ႕၏. စကာပူမွ ေကာင္ေလးနင္႕ခင္သြား၏. ဘယ္မွာေနလဲ မိတ္ဖြဲ႕၏. ခ႔ီ/ီခ/ီ ခရီးစဥ္စံုစမ္းႀကသည္. ပထမေတာ႕တစ္ည အိပ္ဘုိ႕ၿဖစ္သည္ ေညာင္ေရြ ညဖစ္ေစ ေ၇ြေညာင္ၿဖစ္ေစ  တစ္ည အိပ္မည္.အင္းထဲတြင္ေတာ႕မအိပ္နုိင္ အမ်ိဳးသည္တစ္ည အိပ္ရာ အစိမ္းန ၂၀၀ တန္ အိပ္လာသည္ ခင္ဦးေမ မသံုးရက္ပါ။

စကားေၿပာရငး္စံုစမ္းရငး္ ေညာင္ေရြေရာက္သည္ ေညာင္ေရြမွ အငး္ေလးဘယ္လုိသြားရမလဲ မကလ််ာကိ လွမ္းေမးရာ ေညာင္ေရြဆုိတာ jetty ဘဲ ]ေအင္းေလးအတြက္ ဆုိရာ ခ်က္ၿခငး္သေဘာေပါက္သြား၏။

 

ေညာင္ေ၇ြေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕သည္ ခပ္ေသးေသးဟု ထင္ၿမင္မိသည္ ပြဲႀကိဳက္ခင္ ခင္ဦးေမသည္ ပ်င္းသြားသည္ ခင္ဦးေမသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးသူၿဖစ္ရာ ေတာတြင္ မေနတတ္ေခ်။  ေညာင္ေရြ ကုိ ေတာ ဟု မဆုိလုိပါ ေအးခ်မ္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မေနတတ္.ဆူညံရွဳပ္ေထြးေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကို နစ္သက္၏။ သို႕ၿဖစ္ရာ မအိပ္ေတာ႕ဘူး ဆံုးၿဖတ္လုိက္သည္ အိပ္လွ်င္ လည္း ၿမိဳ႕တိုင္းတြင္ သံုးေထာင္ တည္းခုိခန္းသည္ အသာေလးရ၏။

ခင္ဦးေမ တို႕ၿမိဳ႕အဝင္တြင္ နုိင္ငံၿခားသားမ်ားအစိမ္းနစ္ဆယ္ေပးရန္ စာကပ္ထားသည္ နုိင္ငံၿခားသားမ်ားေအာ္သြားသည္ ခင္ဦးေမ လိုကယ္သည္ စိတ္မပူေခ်. သူမွ မေပးရဘဲကုိး။ ခင္ဦးေမတုိ႕ ၏ ခ်စ္ၿခငး္ကို ဆုိင္ကယ္ဆရာသည္ ဖ်က္စးိသည္ ခင္ဦးေမကို ဆုိင္ကယ္နင္႕ ေခၚသြားၿပီး ထုိနုင္ငံခာ နုိင္ငံၿခားသားမ်ားပါေသာကားသည္ ဝူးကနဲထြက္သြားေလသည္ ေကာငေ္ေလးသည္ ဘာလုပ္ရမည္ မဆံုးၿဖတ္ရေသးခင္  ခင္ဦးေမတုိ ခ်စ္ၿခာငး္ၿခငး္ကုိ သူတို႕ခဲြႀကသည္


 
ခ်က္ၿခငး္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႕ေရာက္သြားသည္. နစ္ေသာငး္ေတာင္းသည္ ေလွတစီးလံုးခင္ဦးေမ အအပိုင္စားစီးရမည္ ၿဖစ္သည္ ဟင္ တစ္ေယာက္ထဲ႔ပ်င္စရာ နစ္ေသာငး္လဲေပးနုိင္ပါဘူး ]ဟု ခင္ဦးေမသည္ ေၿခကန္ညင္းသည္ ေနာ္ကဆံုး တစ္ေသာငး္ေၿခာ္ေထာက္ ေၿခာက္ေထာင္လဲေပးနိုင္ေပါင္ေတာ္ တစ္ၿခား ခရီၚသည္မွ်ားနင္႕ေပါင္းစီးမည္ ဟု ဆုိရာ တစ္ၿခားခရီးသည္မရွိဟု ဆုိသည္ ယံုဘူ ယံူဘူး ဟု ေၿခေဆာင္႕ကာ ၿငင္းသည္ နီတို႕တ စ္ၿမိဳ႕လံုးငါတစ္ေယာက္ထဲၿဖစ္နုိင္ေပါင္ေတာ္ဟု ညင္း၏. တစ္ၿခားခရီးသည္မ်ားဘယ္ေရာက္ေနသည္ မသိေခ်. ကံပင္ၿဖစ္မည္

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဘုတ္ဘုတ္ ဆုိင္ကယ္ဆရာထံသုိ႕ဖံုးလာသည္ လူတုိငး္ဖ့ုးနင္႕ၿဖစ္သည္ အဂၤလိပ္ိလုိလည္းတတ္ႀကသည္။ စကာပူေကာင္ေလးၿဖစ္သည္ ခငၤဦးေမ ထံသို႕လုိက္ပို႕ရန္ ေတာငး္ဆုိေသာေႀကာင္႕လုိက္ပို႕ရၿခငး္ၿဖစ္သည္ ခင္ဦးေမတုိ႕သည္ဝမ္းသာသြၾးေလသည္ ငါတို႕ၿပန္လည္ဆံုေတြ႕ႀကေပမၿပီ လုလု စကၠထက္ မေလ်ာ႕ေသာ ဝမ္းသာၿခငး္မ်ိဳးၿဖစ္သည္စက္ေလွေမာင္ေတာ္ဘုတ္သည္လည္းဝမး္သာ သည္ ဒါဆုိရင္ နစ္ေယာက္ တစ္ေသာငး္ွရွစ္ေထာင္ဟု ေစ်းေလ််႕သည္ ပံုမွန္နစ္ေသာငး္နစ္ေသာငး္ ခဲြ႔ပါေ်ာ ဗ်ာ ဆုိသည္ ခင္ီဥးမသည္ ဘာသာၿပန္၏ အားလံုးနားလည္ႀကသေညလည္း ထိုေကာင္ေလးကို ေမးသည္ ထုိေကာင္ေလးက သူ႕တြက္ ၿပသာနာမရွိ ဟု ဆုိသည္ တစ္ေယာက္ကိုးေထာင္ဆုိေသာ္ အစိမ္းကိုးက်ပ္ေပါ႕ ဟု သဳ႕႕ကိုဘာသာၿပန္ေပးရာ ရတယ္ ဟု ဆုိသည္ ခင္ဦးေမကေတာ႕ အနည္းငယ္တစ္ေမ််ာသည္ လူမ်ားလ််င္ တစ္ေယာက္သံုးေထာင္က်ပ္ ရေႀကာငး္ႀကားဘူးရာ ကုိးေထာင္က်ပ္ၿဖစ္ရန္ အင္တင္တင္ၿဖစ္သည္.


ေကာင္ေလးကခင္ဦးေမ ဘယ္လုိလဲ ေမးရာ I have to........ no choice ဟု ဘုိသံပါပါ ခင္ဦးေမ အထင္)  ဟု ၿပန္ေၿဖက စက္ေလွေပါၚသို႕တက္ႀကသည္. ထုိင္ခံုနင္႕စမတ္က်က်ၿဖစ္သည္ ကေလးနစ္ေယာက္ ေပါသည္ ပဲ႕႔ပိုင္းတြင္တစ္ေယာက္ ဦးပိုင္းတြင္တစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္ ေမာငး္သူက ေမာငး္ လွဲသူကလွ ထုိင္ခ်င္လွ်င္ ထုိင္. ခင္တုိ႕သည္ မ်က္နာမသစ္ ဘာမသစ္ မုန္႕မစားဘာမစား အိီလုိက္ႀကီးေပၚမွ ဆင္းကာ ဆလြန္းကားေပၚသို႕ေရာက္ေရြ႕ အင္းေလးထဲသုိ႕ စက္ေလွစီးမည္ ၿဖစ္သည္ တစ္ေနကုန္ ထုိစက္ေလွသည္ ခင္ဦးေမတုိ႕နစ္ေယာက္အပိုင္ၿဖစ္သ္ည ရွစ္ေနရာ သုိ႕ဳပို႕ေပးမည္ ၿဖစ္သည္ ႀကိဳက္သလုိ အခ်ိန္ယူနို္င္သည္ ေကာငးေလစြ. 


စက္ေလွသည္ေဝါကနဲ အငး္ထဲသုိ႕ေ၇ွ႕ရွဴေလရာ ခင္ဦးေမတုိ႕သည္ လည္း ၿပံဳးြရြႈင္စြာ ႀကည္နူူးေရြ႕ အငး္ေလးအလွကုိ ရွဴၿမင္ရေတာ႕ၿမင္ၿဖစ္ရာ ရင္ခုန္ႀကသည္.

 

မွတ္ခ်က္
ရင္သိမ္ံတံုန္ဇတ္လမ္း ရိုက္ရင္ ေကာင္းမား.

4 comments:

စူးနွယ်လေး said...

ဖတ္လို႔ေကာင္းလိုက္တာ.. အေရးအသားေတြက

Anonymous said...

ကုုိယ္ဆုုိေညာင္ေရႊေစ်းထဲအရင္၀င္ျပီးစားခ်င္တာေတြစား။
လမ္းမွာစားခ်င္တာေတြထပ္၀ယ္။
ေကာက္ညင္းေပါင္းနဲ ့တုုိဟုုူးေၾကာ္၊ကင္ေပါင္းေၾကာ္၊ မပါမျဖစ္က်န္တာမ်က္စိေတြ ့သမ်ွထုုတ္ယူသြားျပီးမွေလွဆိပ္ကုုိသြားတာ။
ျပီးရင္ေလွေပၚမွာမွန္ဘီလူးနဲ ့ငွက္ေတြၾကည့္လိုုက္၊ ဓါတ္ပံုုရိုုက္လိုုက္။ စားလုုိက္၊ ေရေမွာ္ေတြဆဲြခူးျပီးၾကည့္လိုုက္ နဲ ့သြားတာ။
ငါးရက္တစ္ေစ်းရွိတဲ့ရြာကေတာ့မသြားမျဖစ္။ သြားျပီးေတာ့ပအိုု ့မေလးေတြ ဓါတ္ပံုုရုုိက္။ အသီးအရြက္ေတြရုုိက္။
အဲဒီကေနပဲပုုတ္တုုိ ့လက္ဖက္ေျခာက္တုုိ ့၀ယ္။
ငရုုတ္သီးမွုုန္ ့ကအစ၀ယ္တယ္။ အရမ္းလတ္လိုု ့။
အိုုင္အိုုရာ

AMK said...

ေစာင့္ေနမယ္ ေနာ္ မမေကအိုအမ္

Anonymous said...

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ အင္းေလးထဲ ေရာက္ေနရသလိုဘဲ။