Wednesday, July 31, 2013

ရန္ကုန္ု --ပဲခူး ၂.
ထုိေန႕က ခင္သည္ ပဲခူးသို႕ေရာက္ၿပီးထဳ႔႕ူစ့အတုိင္း ဘုရားဖူးထြက္ေလသည္ ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီၿဖင္႕ၿဖစ္သည္ ဧပရယ္၏ ေနသည္ ပူလွသည္မွာ က်ါတ္က်ါတ္ပူ က်ြတ္က်ြတ္ပူေအာင္ပူသည္ ဦးထုတ္ သည္ ဆုိင္ကယ္နင္႕အတူ လြင္႕ခ်င္၏. ဆုိင္ကယ္သည္ ဦးထုတ္မပါ.ဦးထုတ္မပါေသာ ဆုိင္ကယ္ကို စီးရသည္မွာ အသက္ရွဴေအာင္႕ထားရသည္. ၿဖစ္လုိ႕ကေတာ႕အခက္ဘဲ မၿဖစ္ေတာ႕လဲ မၿဖစ္ေတာ႕ဘူးေပါ႕ဟုေတြးရသည္ သုိ႕ေသာ ္ဆုိင္ကယ္သည္ အရွိန္သိတ္မပ်ငး္လွ. စက္ဘီးစီးတတ္သူမုိ႕လုိ႕လားမသိ ဆုိင္ကယ္ေနာက္မွ လုိက္ရသည္မွာအသိတ္အခအက္ခအဲ အခက္အခဲ မရွိလွ။ဘုရားေပါငး္စံုသုိ႕ သံုးေထာင္ခန္႕ၿဖင္႕ေစ်းတည္႕သသည္ ဘယ္ပိုဳ႕မေပးမည္ ာညာပို႕ေပးမည္ ဟု ဆုိသည္ကို လက္ခံလုိက္၏.ေ၇ာက္ခဲ႕သော ေသာ ဘုရားမ်ားကို အမည္ မမွတ္မိပါ. စာ၇ြက္နင္႕ခ်ေရးၿပီး ခရီးသြားေဆာငး္ပါးေရးဘုိ႕လဲ အဏီအစီအစဥ္မ၇ွီပါ. မရွိပါ ေရာက္သည္ ေရာက္သည္ ေရာက္ခဲ႕သည္ေပါ႔။အမွန္အတိုငး္ေၿပာရလွ်င္ ကင္မရာခြန္မေပးခဲ႕႔ါ. မေပးခ်င္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ အိုင္ဖံုးၿဖင္ရိုက္လိုက္ ကင္မရာၿဖစ္ရိုက္လိုက္လုိက္သလုပ္သည္ကင္မရာသည္လည္းခပ္ေသးေသးပါင္ပင္ ၿဖစ္ေလရာ ေတာင္းေသာသူနားအနားေရာက္လွလာမ်လွာလလာလ်ွင္ ေဖြက္ ဖြက္လိုက္သည္.။ လူလစ္လွ်င္ ထုတ္ရိုက္သည္။
ေမာင္ေရခဲေၿပာသည္မွာ မွန္လွသည္။ဂ( ေပ်ာ္နည္းေတြ ေမ့ကုန္တာေတာ့ ဆိုးတယ္ အရင္တုန္းက ေပ်ာ္ခဲ့ဖူးတာေတြ ျပန္လုိက္လုပ္ၾကည့္လဲ မေပ်ာ္ေတာ့ဘူး) ခင္သည္ လြန္ခဲ႕သေသာ နစ္ခန္႕က ပဲခူးဘုရားဖူးသြားရာ လြန္စြာေပ်ာ္သည္. ယခု မေပ်ာ္.ယခင္အတုိငး္လုိက္လုပ္ေသာလည္းမေပ်ာ္ ဘာေႀကာင္႕နည္း ေရာက္ဘူးသြားေသာေႀကာင္႕လား ေနသိတ္ပူေသာေႀကာင္႕လား. ဆုိင္ကကယ္ခေတြ ေစ်းတက္ေတာင္းလို႕လားဦးထုတ္မပါဘို႕လား. ေနသိတ္ပူရင္ စကင္ skin မွာဘာဒါတ္ေရာင္ၿခည္ေတြ ထိမွာစိုးလို႕ စိတ္ပူတာလား ေနအူ ေနအ ေနအေနပူထဲသြားရသည္မွာ အသည္းယားလာသည္ သကိ ကိုယ္႕ကုိယ္ကို စိတ္မခေေေတာ႕ေနေရာင္ၿခည္ သူသည္ ေရာဂါပို႕းကုိ ေသစေစသည္ ဟုေမည္သူေၿပာသနည္း. ခယယခုလုိစိတ္ပူရမည္ ဆုိလွင္ေတာ႕မသြားလုိေတာ႔. လူလည္းေမာသည္ ေနကလည္းအ် အ်=ပ်ကူ္ အ=က်=ပ်က ပ်င္ူးလွသည္ (စာလုံးေါပင္းေတြ မွၾးလွ မွားလွခ်ည္လား ဒီေလာက္ ေသခ်ာရိုက္ေနတာကို)


ေၿမြဘုရားသုိ႕ေရာက္သညအ လွဴေငြေကာက္သည္ထင္၏. စကားမ်ားေနႀကသည္ ထည္႕ခိခ်င္ထည္႕မွောပါ႕မ ထည္႕ခ်င္မထည္႕ဘူးေပါ႕ အစရွိသမဖဖညင္႕ မာ်းမ်ားေနႀကသည္ အသာေလးလား ေလး အနားမွ ထြက္လာရသည္ ကိုယ္႕ပါ ေရာၿပီး ဆူပူခံရမည္စုိးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ ေၿမြႀကီးမဖူးခင္ ဘယ္သူ႕ကို အရင္ ဦးခ်ပါ ဆုိသည္လည္းရွီေသသးည္ ဦးခ်ရမွာစိုးေသာေႀကာင္႕အသာေလး ခုးိဝင္သြား၏. ခဥမသည္ လိမ္မာမလိုန္႕ဆုိး၏. လိမ္မာမလုိနင္႕ဆုိး၏။

 သုိ႕ၿဖစ္ရာ ေၿမြႀကီးပံဳမရခဲ႕ . ခ်စ္ခင္သူတစ္ေယာက္ ပိဳ႕ေပး၏ ထုိေၿမြႀကီး ၏]ု၏+×ဧဏ}Pဏ{ဥသ:ၚLဴသဟု ဆုိ၏. ( လက္ကြက္ေတြ မွားလွခ်ည္လား။)ထန္းသီးစားခ်င္သည္ မစားရဲပါ eye န ပန္း မည္ စုိးသည္ အလွသာ ႀကည္႕ေနရသည္ ေအာ္ ဘဝႀ ဘဝ ဘနဘနင္႕ဝနင္႕ေပါင္းေထားေသာ ဘဝ ထန္းသီး ပင္မစားရေတာ႔.


ဘာဘာညာညာဝယ္ခ်င္သည္ သို႕ေသာလည္း ဘနယ္ဘယ္န ဘယ္ေနရာတြင္မွ အသံုးၿ႔ဳပဳမည္မစုတ မဟုတ္ ဘာေႀကာင္႕ဝယ္ဦးမည္နည္း. အလိမ္မာေနတိုးေသး အလိမ္မာတိုးေသာေန႕တစ္ေန႔ၿဖစ္သည္ မဝယ္ခဲ႕ပါ။သရကသၤီၚမ်ား အုန္းစိတမ္း အုန္းစိမ္းနရည္မ်ား သရက္သီးမ်ား ဘာမွ မစားရဲ႔ါ ပန္းလွွင္ ပန္းလွ်င္ ေလးရက္ ခံစားရမည္ မစားလွ်င္ မခံစားရပါ. ဘာမွ မၿဖစ္လ််င္ ဘာမွ မၿဖစ္. ၿဖစ္လလွင္ ေမွွ််ၾ႕ ေမ်ာ႕ မည္. သင္ခန္းစာ ဆုိသည္မွာ ကုိယ္ခံရၿပီးတာေတြ ကို ၿပန္လွန္ေလ႕က်ငး္႔ခန္႕ယူေနၿခင္းၿဖစသ္ည္။

ေနပူသည္ သိတ္ပူသည္ ဘုရား သြားဘူးရန္ ေက်ာက္ၿပားေပၚသို႕ေၿခခ်ရန္ပက္ပင္ ပူလွသည္. အေဝးမွအပင္ ဖူးရသည္။


ဆရာမႀကီးထမငး္ဆုိင္သို႕ပို႕ပေးသည္ ဟငး္မ်ားေကာငး္ေသာလည္းမစားနို္င္ပါ. ထညကက္ ဒိန္ခ်ဥ္ေတြ႕ေသးသည္ မေသာက္ရပါ. ပန္းမည္ ပန္းမည္ ပန္းနုိင္မည္ ဆုိသည္ကို သတိကပ္ထားရညည္။

ေနပ်ူလြန္းေသာေႀကာင္႕ ဆက္လက္ပို႕မည္႕ဘုရားမ်ားကို ဆက္မဖူးနုိင္ေတာ႕ စိတ္ေလ်ာ႕လုိက္ရသည္ ေနာက္အခါမ်ားမွေပါ႕။ ထမ္ငးဆုိင္ထဲတြင္ေ ထုိင္ေနရတ ာသက္သာ္သည္ . 


anyway ရန္ကုန္ၿပန္ဘို႕ ရထားလက္မွတ္ဝယ္ပါသည္ ထုိင္ခံုမဲ႕ၿဖစ္သည္ ကိစတ္မရွိ ၿပီးလွ်င္ ထုိင္ခံုရွိသြားမည္ေပါ႔ဘယ္သုိဳ႕၇ွိသြားမည္နည္း သိခ်င္လွ်င္ ခင္နင္႕လုိက္ပါ။ အထက္တန္းတဲႊမွ စီးရမည္။ အေမးမၿမမ္နးမရွိေစရ. ဘာေကာင္နည္းဘာေကာင္မွ မဟုတ္ပါ မွတ္ပံုတင္တစ္ခုသာ ရွိသူၿဖဖစ္သည္ အေၿပာေလးေတာ႕ခ်ိဳ၏။ စိတ္ေတာ႕နဲနဲပုတ္သည္ မိန္းကေလးမ်ား ကို အဓိကပုတ္သည္မွာ ေၿပာရန္မလုိ.6 comments:

Anonymous said...

ခင္သွ္ဒာတ္ပဳ ံျမားစြာသင္ခ်င္းအမွဴ ့ပ်ဴ ့ေနေလတတ္ပီ
:P @_@ ^_^

sosegado said...

အပုိင္း၂ကားၿပီးသြားေလသည္

sosegado said...

အပုိင္း၂ကားၿပီးသြားေလသည္

Anonymous said...

I cant see any pictures.

Nay Myo said...

အရီး စာေတြဖတ္ရတာ
ေမာလိုက္တာ .. ..

Anonymous said...

Thanks Ma KOM.
I can see the pictures now.