Thursday, July 4, 2013

CDMA 1500
၁၅၀၀ တန္ ဖံုး စတင္ မဲနွဳိက္ေသာအခ်ိန္သည္ ခင္ ရန္ကုန္သို႕ေရာက္ေနေသာအခ်ိန္ၿဖစ္သည္ ေမာ္ေတာ္ကားေအာ္တိုဂီယာ အႀကီးႀကီးကိုႀကိဳးစားပမ္းစားမတိုက္ေအာင္ ရန္ကုန္တြင္ ေမာငး္ေနေသာအခ်ိန္ၿဖစ္သည္ ရန္ကုန္သည္
အေတာ္ေၿပာငး္လဲသြားသည္ ခင္သည္ ၿပီးခဲ႕ေသာသံုးနစ္အတြငး္ တစ္လသာ ကားေမာင္းခဲ႕ေလရာ. ယခုၿပန္ေမာင္းေသာ္အေတာ္ဒုတ္ခေရာက္သည

လမ္းေတြလဲ ေမ႕. မီးပြဳိင္႕ေတြ လဲေမ႕ယဥ္ေႀကာေတြလဲေမ႕. တစ္ေနရာသြားမည္ ဆုိလ်င္ အစ္မ ဆီသို႕ဆက္ ခဲအုိဆီသုိ႕ဆက္ ကာလမ္းေႀကာငးေတာင္းရသည္ ဒီလုိင္းက လာ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ အဲသည္ကေန ဘယ္ကို တက္.ဘယ္လုိခ်ဳးိ အညြန္းေသခ်ာ ေမာငး္ကာ တည္႕တည္႕လုိရာသြားရသည္ ေကြ႕လုိက္လ်င္မမွတ္မိေတာ႕ေခ်. မီးပႊီဳႈင္႕မ်ားကလည္းေခါငး္စားလွသည္. ဂဏန္းမ်ားၿပ၏နားမလည္နုိင္ မီးစိမ္း ေနရာမွ အစိမ္းကုန္လွ်င္ ဝါမည္မွတ္ထား.မိနစ္္ဘယ္ေလာက္ႀကာမည္မသိ. အေကြ႕ကို လြတ္ေသာ ကားသည္ စိမ္းေရြ႕ အတည္႕႕ုိကို
လြတ္ေသာ ကားသည္ နီ၏. ထုိ႕ေနာက္ အာားလံဳးစိမ္း၏.။

 ေရြဂံဳတုိင္ကိုေရွာင္ေမာငး္ရသည္.။အေရွာင္ေကာငး္ႀကေသာေႀကာင္႕ရံဖန္ရံခါ ေရြဂံုတိုင္သည္ေခ်ာင္သြၾးသည္ ခန္႕မွန္းရခက္လွသည္. ။ အားလံုးဘုရားဘက္သုိ႕စုၿပံဳတက္ႀကသည္.ၿမိဳ႕ထဲနင္ႈ႕ ေရြဂံုတုိင္သည္  နစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႕အသာေလးၿဖစ္သည္မီးပြီဳႈဳႈင္႕မ်ားႀကာလွသည္ ။ ခင္႕သူငယ္ခ်င္းသည မီးပြဳႈိင္႕တြႈ
ကားတစ္ခါးဖြင္႕ကာ းဆငး္ေရြ ႕လမ္းေဘးမွ လမ္းၿပင္ေနေသာ သူထံသြားစပ္စုေနေလသည္ဘာအတြက္ၿပင္တာလဲ ဘာလုပ္မွၾလဲ ခင္သည္ ရင္ဖုိ၏ အၿမန္ၿပန္လာပါ မီးပြဳီင္႕လြတ္မယ္ဟုစိတ္ပူသည္ ရန္ကုန္သားသည္ ေအးေအးေဆးေဆးစကားေၿပာကာ ကားေပၚၿပန္တက္သည္။သူ႕အရပ္နင္႕ သူ႕ဇတ္ တစ္ေရးအိပ္ေရြ႕ရေလသည္။

ခင္သည္ ထုိသုိ႕ရံဳးကန္ေနရင္း ခင္ဖုန္းႀကည္ အမည္ နင္ကလုိက္ေလ်ာစြာတယ္လီဖံုးကဒ္ေလွ်ာက္မည္ စိတ္ကူးေသာ္လည္းမေလ်ာက္လုိက္ရေခ်.ခင္ေရာက္ၿပီးရက္ပိုိငးအတြးင္ ေလ်ာက္လြာပိတ္သြားေသာေႀကင္႕ၿဖစ္သည္
အမွန္အတုိင္းေၿပာလွ်င္ခင္သည္လည္း ရပ္ကြ႕္ေကာင္စီရံဳးဘယ္နားရွိသည္ မသိေခ်.ရဲစခန္းသိသည္ ေထာက္ခံစာသြားယူရသည္ ေနၿပည္ေတာ္သြားကာစာရြက္စာတန္းလုပ္ရသည္.အၿမတ္ခြန္ဂံုးသိသည္ အၿမတ္ခြန္ရွငး္ရသည္

ရပ္ကြက္ေကာင္စီရံဳးမသိေခ်.။ အိမ္ကလူမ်ားေတာ႕သိနုိင္သည္ အိမ္ကလူမ်ားနင္႕လဲစကားမေၿပာ။ ဝင္သည ထြက္သည္သာ ရွိ၏။ သုိ႕ၿဖစ္ရာ အခြင္႕အေရးလက္လြတ္လကိုက္ရသည္အမ်ိဳးမ်ားကို ေမးေသာ္ မဝယ္ခ်င္ဟုေၿဖသည္ အေႀကာငး္ကို ေမးေသာ္ လူတုိငး္တြင္ဖံုးရွိၿပီးသည္က တစ္ေႀကာငး္. handset က တစ္သိန္းခန္႕ထပ္လုိက္ရမည္ဟုႀကားရာ.တစ္သိန္းခန္႕ ထပ္မသံုးခ်င္ဟု ေႀကာငး္ၿပန္၏. ခင္သည္လည္းေပါ႕သြားရာမေလ်ာက္လုိက္ရေခ်. ေတာက္တစ္ေခါက္ေခါက္ညဖစ္သည္။

တစ္ေနရာတြင္ ဆုိငး္ဘုတ္ႀကီးၿဖင္႕ေႀကာ္ၿငာထားေသာ ေလ််ာက္ေသာ သူစာရငး္သြားဖတ္ရာ ရင္သတ္ရွဴေမာရသည္ သန္းေကာင္စာရငး္ဝင္သာ ေလ််ာက္လို႕ရမည္ ထင္ရာ ယခုေသာ္  သန္း= သန္းေကာင္စာရင္းဝင္ၿဖစ္သည္ . ဧည္႕= ဧည္႔စာရငး္ တုိင္ကာေနသူၿဖစ္နုိင္္သည္။ . ယာယီ= ကာ ားဘာမွနးမသိေခ်. မည္သို႕ဆုိေစ လူတိုငး္ေလ်ာက္ခြႈင္ရွိသည္႕သေဘာၿဖစ္သည္ ခင္သည္ ပိုလုိ႕အားမလုိအားမရၿဖစ္ေလသည္ ေလ်ာက္ခ်င္သည္ ေလ်ာက္ခ်င္ပါသည္။။ သန္ူေကာင္စာရင္းဝင္ မဟုတ္ေပလာူး. ေလ်ာက္သင္႕သညေ္ပါ႕..

1 comment:

Anonymous said...

၁၅၀၀ တန္းဖုန္းက အျပင္မွာ ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေပါက္ေစ်းရွိတယ္ခင္.... အလကားေနရင္း ေငြ ၅၀၀၀၀ ေလာက္ရဖို႔ကို ေမ့ေလ်ာ့တတ္ေသာခင္သည္ ေသေဌးျဖစ္ေလသည္။