Friday, August 31, 2012

Batam 10


ခဥမ အိပ္ငို္က္ေနၿပိ ၿဖစ္သည္ batam ၿပီးၿပီလုိ႕ဘူေၿပာလဲ ။ ဒီတစ္ခု က်န္ေသးတယ္။ ခဥမလို လူမ်ိဳးကို ခရီးသြားကုမကီမ်ား. တုိးကုန္မပန္ီနမ်ားသည္ စြန္စပ္န္စာ ေပးသင္႕သည ္ တန္ေပသည္ တစ္ရက္သြားၿပီး ဆယ္ပုဒ္ေရးသည္.. ေႀကာ္ၿငာအမ်ားႀကီးရသည္ ဒါက ရိုးရိုးေရးခ်င္းၿဖစ္သည္ ကုမ္မနသိမွာ စပြန္စာေပးလ်င္ သူတို႕ကုမပီကို ပိုပိုသာသာ ထုိးထုိေးလး လွလွပပေလးေရးေပးမည္ၿဖစ္သည္ အလကားေက်ြးလ််င္ ပိုေကာငး္သည္သီးကေလ ေကာ္ဖီေရွာ႕ဖြင္႕ခ်င္တာေတြ ဘာေတြ လုပ္ေပါင္. မုန္႕ေက်းြရင္ေတာ္ပါၿပီ။

batam လဝကသည ္သိတ္မႀကီးလွ ။ (လဝက ကို ဒါတ္ပံုမရိုက္ပါ) ရိုက္ေတာ႕ရိုက္သည္ တင္လုိ႕ရမရမသိ. လဝကေတြ ကို မတင္တာ အနယ္ရယ္ကင္းမည္ထင္သည္။ တစ္နာရီ ေစာၿပီး check in ဝင္ရသည္ ။ ခဥမေနာက္က်သသာေႀကာင္႕ မိနစ္နစ္ဆယ္ အလုိတြႈ ္ခ်္က္အင္ဝင္ၿဖညစ္သည္ အဲဒါမမွီရင္ေတာ႕ ေစဟာ္တယ္ ရွာရၿပီၿဖစ္သည္.

စကားမစပ္ ခဥမခင္ေခ်င္ေသာ သူအခ်ိဳ႕သည္ခဥမကို ႀကိတ္ခင္ေသာ္လည္း မဆက္သြယ္ႀကပါ. ဖင္ေကခါင္း ေက်ယ္ေသြာေႀကာင္ၿဖစ္သည္၊ က်ယ္ေက်ယ္ေပါ႕.ဒီကလည္းေသြးခပ္ႀကီးႀကီပါဘဲ။ ရေအာင္ နူးမည္ၿဖစ္သည္။


အင္ဒိုနီးရွားကားဆရာနင္႕ သူတို႕ရိုးရာ အရာ နွဳတ္ဆက္သည္ ခဥမသည္ လည္းဘာညာသိတ္မသိ. သူလုိက္လုပ္သလုိ လုပ္လုိက္သည္ ပါးၿခင္း အပ္ဘုိ႕ကေတာ႕ အင္း......... စဥၤးစားရမည္ေပါ႕ တီဇက္ေအဆိုရင္ေတာ႕ လာထား အာဘြားဘဲ။

ဘုတ္စီး တစ္နာရီနင္႕ေရာက္ေသာလည္း အိုဗာစီး သြားၿခငး္ၿဖစ္ေလရာ ခ်က္ကင္ကေတာ႕ဝင္ရသည္. အဆင္ေၿပပါသည္ ခဏေစာင္႕ ေနာက္က်ိေနသော ခဥမပါေစာင္ရဥည္. (အိပ္ခ်င္လဲ အိပ္တာမဟုတ္ဘူး).
ခက္ဆစ္. .. ေနာက္က်ေနေသာ ခဥမပါေစာင္႕ရသည္။
ေစာင္႕ရသည္ ဆုိသည္မ်ာ အၿခားမဟုတ ္ဘုတ္မ်ားစြာဝင္ထြက္ရကိုယ္စီးရမည္႕ဘုတ္အဝင္ကို ေစာင္ရၿခင္းၿဖစသည္. ခဥမလုိလူမ်ိဳးလုိအိပ္သည္ သြားလည္းသြားေရးလည္းေရး. အခ်ိဳ႕က မေရး. အခ်ိဳ႕က မသြား ခဥမ၏ ေစတနာကိ အသိအမွတ္ acknowledge လုပ္ရန္ၿဖစ္သည္ မွ်ေဝခံစားၿခငး္ၿဖစ္သည္. ။.. (ကုိဘ လာဘာတ္တာေ႕မည္မဟုတ္ စာလံုးေပါင္းမွားခၿငခးမ်ား အေတာ္ဆုိးဝါးေနသည္) မတတန္ိုင္ သီးေရးလွ်င္ေ်က်းဇူးတင္သင္႕သည္ သီးတင္ေပးလုိ႕သာ ၿမင္ရၿခင္းၿဖစ္သည္ Pe ti လုိသြားၿပီ းစာဖတ္ၿပီးၿပန္လာကာ သြားမွန္းမသြားမွန္းတာင္မသိရသူမ်ားစြာရွိသည္.

အိပ္ခ်င္လုိက္တာေနာ္ အလုပ္ေတြကလည္းမၿပီးေသးဘူး.ေမာ္ေတာ္ဘုတ္သည္ မနက္ကနင္႕မတူ မနက္က ဘုတ္သည္ ခ႔ပ္ေသးေသးၿဖစ္သည္ ယခဳဘုတ္မွာ အေတာ႕ကို ႀကီးသည္ လူမ်ားစြာဆန္႕သည္။ ခဥဝင္ဝင္ၿခငး္ ေထာာ္႕ေနရာ တစ္ခုရရာ ေနရာေၿပးဦးလုိက္သည္ ဘုိက္ဆာ္ေသာေႀကာင္႕တစ္ေန္လံုးထပ္မစားၿဖစသ္ည ( လုပ္ၿပန္ၿပီ)
ခက္ဆစ္ . တစ္ေန႕လံ့ဳးထပ္မစားၿဖစ္သည္႕ မုန္႕ကို ယူက ေရဘူးနင္႕ ေသာက္သည္ ေခ်ာင္တြင္ ေခြသည္ ညသည္ေမွာင္ၿပိ မုိးလည္း ေစြေနရာ. ဓါတ္ပံဳရိုက္ေရြ႕လည္းမရေတာ႕လူလည္းောမၿပီၿဖစသ္ည္။ရိုက္မရေတာင္ေတာင္ရိုက္ေသးသည္ ဘာမွ်မၿမင္ရ စိတ္ခံေဘာတတံားဧု ၿမင္ေယာင္ရန္ၿဖစ္သည္. (စိတ္ညစ္ပါတယ္။). စာလံုးေါင္းမိ်ားမွားလုိွသည္ အရငတ္တံုးက ဂ်ဳလိုင္ထံပို႕ေပးလ်င္ ကိုဘ ထံပို႕ေပးလွ်င္ၿပင္ေပသည္ ရည္းစားရလွ်င္ လွည္႕မႀကည္႕ႀကတာေက (ဒါဘလုိင္းႀကိး က််ိ်တ္တာဘဲ).ဘုတ္ထြက္ၿပီ ၿဖစ္သည္ တာ႕တာ batam အဆင္ေၿပရင္ ၿပန္လာခဲ႕မယ္။ ဘာမွ မၿမင္ရေသာ အၿ႔ပင္သုိ႕ႀကည္႕သည္။


ကုိလတ္အႀကိဳက္ၿဖစ္သည္ ဘာမွ မၿမင္ရေတာ႕ ဝါးလည္းဝါးသည္ စာေတြ မ်ားတာ တစ္ခုဘဲၿဖစ္သည္။ ထံုးစံအတုိင္း ေက်ာ္ဖတ္ေပါ႕.ခဥမကို ဘယ္လုိမွ မမီနုိင္ေသာ ေကာ္က်ိဳ ထုိင္ငိုသြားရေသာပံုညဖစ္မည္.တစ္နာရီခရီးၿဖစ္ရာ ခရီးြသာြားမ်ား ၿငိမ္ေနႀကသည္ အိပ္ေနသည္ ထင္သည္ ခဥမေတာ႕ၿငိမ္သြား႔ီပီၿဖစ္သည္.။
ေရာက္ၿပီးေရာက္႔ီ ထႀကေတာ႕ ဘယ္သူမွ မေၿပာဘဲ နင္႕ လူအမ်ားထက ေနရာေတရြ႕ႀကသည္ ေရာက္ၿပီထင္သည္ အိငပ္ုိက္ရမွ ခဥမ ႕ကမူးရွဴထးိုးထလာကာ ဆငး္ရန္ၿပင္သည္။


ခဥမ ငို္ကခဲ႕ေသာအ မွတ္တရ ခံုေလးၿဖစသ္ည ္။ထုိဘုတ္သည္ အတာ္ႀကိီးသည္. ။


ဒါေတာင္ အေပၚတစ္ထပ္႔ပါေသးသည္ ထင္သည ္လူမ်ားဆငး္လာသည္ ေတြ႕ရသည္.
ခဥမ၏ သူငယ္ခ်ငး္အခ်ိဳ႕သည္ ဖဘတြင္ခရီးသြားဓါတပ္႔႔ံပံုမ်ားဏြာတင္ႀကသည္ ပံု သံုးဆယ္ ငးါဆယ္ ၿဖစ္ည္ ေက်ာိခ်ရိံဳမသက အၿမင္ကပ္လွ်င္ feed တြင္ တက္မလာေစရန္သြားလုပ္ေသးသည္ မ်က္ေစ႕ေနာက္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည ကိုယ္႕အလွည္႕ႀကတာေတာ ႕အနယရယ္ကငး္ ဘေဘးရွင္း ဖဘတြင္ တြင္ မတင္ဘဲ ဘေလာ႕တႈင္တင္ေလသည္. ။ သူရို႕မေက်နပ္လွ်င္ feed တြင္ မတက္ေအာင္ မတားနုိင္ေခ်. ၿဖဳတခ်ပလုိက္ရံုသာၿဖစသ္ည္. ေအာ္ ခဥမနာမည္ႀကီးကို မခ်ိတ္ေသာလင္႕ရွိသည္ဟု သိရသည္ သြားမႀကည္႕ေခ်. ဘဲစားဘဲေခ်တန္ပါသည္ခဥမသည္ ထလည္းမ ဖတ္ေခ်.။ ဘာမွေတာ႕မၿဖစ္. ဟိ. ဘာမွ မဖတ္တာ ႀကာေခ်ၿပီ ခဥမ မအားပါ. စိတ္ေကာ လူေကာမအားပါ. အေပပၚကနိပ္လိုက္ အေအာက္က ကလန္လိုက္ေဘးက တနြနး္လုိက္ ယိုင္ထြက္သြားလုိက္. ဖဘက အေရမရေလာကသ္ာ ဖတ္နုိင္သည္ အေရရလ်င္ ေက်ာ္ခ်ၿပန္သည္. ။ ခဥမ ၏ ဘ၇ိန္းမွာသနားစရာေကာငး္လွေအာင္ နံုၿခာလွသည္။
ညစာမွာ ဘာဂါၿဖစ္သ္ည အီတလီစာေတြ အဘာစာေတြ ၿမင္ဘူးစားဘူးခ်င္လွသည္။ခဥမ၏ အိမ္မွာ ထို အလံုးႀကီး ၿပထားေသာေနရာမွ ေနာက္ တလံုးသို႕သြား၇န္ညစဖသ္ည စကာပူတြႈ္ ေနတာ ႕ႀကာၿပီၿဖစ္သော ခဥမသည္ မသြားတတတ္ေသာေႀကာင္႕ စေတ၇ွင္ ကြန္ထရုိးမွ လူကိုသြားေမးက အိမ္ၿပန္လာသည္ . ညာမေၿပာပါ။


မုိးက ခ်ဳပ္သမွွ် Last train နားဖင္နားကပ္ေနၿပီၿဖစ္သည္ ခဥမကေတာ႕မပူ. ပိုက္ဆံပါရြာေရာက္တာေဘဲ ေရာက္သေလာက္ေပါ႕ဟုဆုိကာေအးအေးဘဲ ေအးေသာေႀကာင္႕လားမသိ. ရထားမွီေလသ္ည္. အိမ္ကို သန္းေကာင္ တါင္ ၿပန္ေရာက္သည္ တန္ပါသည္.

မနကက္ကထြက္ကသြားရာ အင္ဒီဳနီးရွားႀကီးကို ေရာက္ခဲ႕ဘူးသြားေလသည္ . စကာပူတြင္ ေနေသာအခြင္႕အရးကုိ အၿပည္႕အဝအသံုးခ်ေရေလသည္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ဘိုးမွာ အသြားအၿပန္ စလံုး ၅၀. . ကားခအင်ားကားခမွာ တစ္နာီရစလံုးတစ္ဆယ္ခံန္႕ ၿဖင္႕ စလံုး ၇၀. . ( ဆစ္ရင္ တစ္ေန႕လံုးကို စလံုးေၿခာက္ဆယ္). မုန္႕စားတာ ကြကိ စလ့ုးသံုးက်ပ္ခန္႕. beach တြင္ ကားဝင္ လူခေပးရရာ တစ္ဆယ္ပါေသာ ပိုက္ဆံေပးလိုက္သည္. ဘာမွန္းမသိလုိက္။ ကာဆရာက ေပးလုိင္းေသာေႀကာင႕ၿဖစ္ည္.


ရန္ကုန္ ကန္ေတာ္ႀကိးတြင္ လူဝင္ခ သံုးရာေပးရတံုး ဟုၿပန္လာေသာသယ္ခ်င္းကေၿပာသည္ တန္သည္ သိတ္တန္သည္ ၿပန္လွ်င္ ဝင္ဦးမည္...... ဘာသြားလုပ္တာလဲဟုေမးေသာ ္ရန္ကုန္မွန္း သိသာေသာ ေနရာၿဖစ္ေသာေႀကာင္ ကန္ေတာင္ႀကီးေနာက္ခံ ကရိတ္ဝတ္ေနာက္ခံ ေရေတြင္နင္ကါဒတ္ပံုသြားရိုက္ကာ ဖဘတါင ္ဒြတ္ပံုတင္ ၿပီး သူရန္ကုန္ေရာက္ေနေႀ႕ာငး္ အမ်ားသူငါကို ႀကြားဝါၿခင္းၿဖစ္သညဟုိ ေၿဖသည္ (ကိတစ္မရွီ ဓီဘေလာ႕ကို သူလာမဖတ္တတ္ပါ.)။

ဟင္.
ငါ အိမ္မရွင္းရေသးဘူး..


9 comments:

ko 9 said...

ေကာင္းပါ႔...ဦးေႏွာက္ေဆးတာပေလ။

mstint said...

ဓာတ္မသိသူေတြအတြက္ေသြးႀကီးတယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ အေၾကာင္းသိသူေတြအတြက္ေတာ့ ခင္စရာေကာင္းပါတယ္။
ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားေနတာ မပင္ပမ္းပဲေနပါ့မလား အိပ္ငိုက္တာ သဘာဝက်ပါတယ္။ ခဥမရဲ႕ Batam ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားမႈေလးေတြ မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္ း)
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

လရိပ္အိမ္ said...

အမ ခဥမ ေရ။
လာဖတ္သြားတယ္။ စာေတြေလ မနဲဖတ္လိုက္ရတယ္။

မိုးေငြ႔........ said...

အမက အိပ္ခ်င္တယ္ အိပ္ငိုက္တယ္ေျပာလို႔ ေက်ာင္းတုန္းက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကိုသြားသတိရမိတယ္ သူ႔ေရွ႔မ်ား အိပ္ခ်င္လိုက္တာလို႔ သြားမေျပာနဲ႔ အိပ္ခ်င္ရင္ ျခင္ေထာင္ေထာင္လိုက္ေလလို႔ေျပာတတ္လို႔ လန္႔ေနရတယ္...။

Anonymous said...

တို့လဲႀကိတ္ခင္တယ္
စာခ်စ္သူ(Canada)

ksanchaung said...

ေခတ္မွီစမ္းပါ။ Batam X ေပါ့။

Anonymous said...

Batam 10 ဖတ္ပီး !

ပင္ပန္းလို႕ ညမွ ဖတ္ရလို႕ ကြန္မန္႕ မေရးေတာ့ဘူးလုိ႕ပဲ

မေရးဘဲ မေနႏိုင္လို႕ ဂလိုေလးပဲ ေရးလိုက္တယ္။

ေမၿမိဳ႔မိုး said...

ဟိ..ပံု ၅ နဲ႔ ၆ က ဘယ္ညာခ်ိန္းၿပီး ျပန္ရိုက္ထားတာမလား..။ တိတယ္ေနာ္..။

ညိဳေလးေန said...

အစအဆံုး ဖတ္ၿပီး ပံုေတြလည္း တဝႀကီးၾကည့္သြားတယ္ မမ
ညီမေလးတို႔က ၿမိဳ ႔ထဲမႏွံ႔ခဲ့ဘူး၊ တံတားေတြလည္း တစ္စင္းမွ မေတြ ႔ခဲ့ဘူး
Nongsa ကေန ၿမိဳ ႔ထဲကို ေရာက္ဖို႔ တစ္နာရီေလာက္ၾကာတယ္
ဒါေတာင္ ကားသမားေလးက တအားေမာင္းလို႔ ။