Wednesday, August 22, 2012

Batam, 2

taxi ကုိအိမ္မွေနေရြ႕စစီးသည္ အိမ္မွ စမစိီးဘယ္က စစိးမလဲဆုိေသာ္မေၿဖတတ္ေခ်. ခဥမသည္ေႀကာင္သည္႕ေနရာတြင္ နစ္ေယာက္မရွိသည္မွာ သိသာသည္. ဒီေန႕ဘာေန႕လဲမေမးလ်င္ မေန႕ကေတာ႕ တနၤလာဘဲ ဟုေၿဖသူၿဖစ္သည္ ေခါင္းကိုမသံုး မေန႕က တန္လာဆုိလ်င္ ဒီေန႕ အဂၤါေပါ႕ ေမးသူ ကို ေမးသလုိမေၿဖဘဲ စိတ္ကူးရွိသလုိေၿဖေလ႕ရွိသည္ အထက္အရာရွိက ေမးလ်င္လည္းမေၿဖဘ ဲစာရြက္ႀကီးထုိးထုိးေပးေလ႕ရွိေသာေႀကာင္႔ခဏခဏ အဆူခံရသည္. အမွန္က ေမးသည္ကိုေၿဖရမည္ ၿဖစ္သည္ သဴ႕႕ုကုိဖတ္ခုိငး္ရန္မဟုတ္ မေကာငး္မွန္းသိေသာ္လည္းမၿပင္ခ်င္သည္မွ ခက္လွသည္
တကၠစီစစိးတံုးကေတာ႕ Johor ကေန သြားၿပီးဖယ္ရီဘုတ္စီးၿပီး batam သြားမည္ စိတ္ကူးသည္ အိတ္ကုိ ဆြဲၿပီး လဝက တြင္ လမ္းေလ်ာက္ရမည္ ကိုစဥ္းစားမိသည္ က တစ္ေႀကာငး္. ဖယ္ရီ သိတ္ႀကပ္မည္မထင္ေရြ႕ေသာ္လည္ေးကာငး္လမ္းက်မွ woodland checkpoint မွ harbourfront သြားလ်င ္ပုိနီးမည္ စိတ္ကူးမိသည္ မေလးရွား မွသြားလ်င္ လဝကမ ွ taxi စီးၿပီး boat (The Zon - Stulang Laut International Ferry Terminal, ) ထံသြားရမည္ တစ္ခါ နစ္နာရီစီးရမည္. လမး္ေတြလည္းေလ်ာက္ရဦးမည္ ဒီလုိ ဆုိ harbourfront မွ ဘဲသြားေတာ႕မည္ စိတ္ကူးသည္။ တကၠစီခ စလံုး ၁၈ က်ပ္ေက်ာ္က်သင္႕သည္. အိမ္ကလည္းေဝးသည္ကိုး.


Batam မသြားခင္က ဘာမွ မႀကည္႕. ဒီအတိုင္း ထသြားၿပီး ၿပန္လာမွ batam အေႀကာငး္ရွာဖတ္သူမွ သူမၿဖစ္သည္ ေက်ာင္းသားဘဝက ေက်ာငး္သားအခိ်ဳ႕သည္ မသင္ခင္သင္ခန္းစာကိုႀကိဳဖတ္ၿပီးမွာ လာေသာ္ၿငားခဥမသည္ လက္ခ်ာၿပီးကမွ လက္ခ်ာ လဲ လုိက္မမွီ စာလဲမဖတ္. အားလ့ံဳးစာေမးပြဲနီးက မွ လုိက္ေကာ္ကသူ ၿဖစ္ေလရာ မႀကီးပြားသည္မွ ာ အဆနး္မဟုတ္ေခ်.
အင္တာနက္ထဲတြင္ ရွာဖတ္ေနလ််င္ မူးသြားမည္ ၿဖစ္သည္ ခဥမေၿပာသည္ ကိုနားေထာင္လ်င္သက္သာမည္. ရွည္ရွည္ေဝးေဝးမစဥ္းစားပါနင္႕ ဘြတ္ကင္လဲလုပ္မေနပါနင္႕စလံုးတြင္ေနသူၿဖစ္လ်င္ ဘယ္အခ်ိန္ၿဖစ္ၿဖစ္ စီးမယ္ဆိုလ်င္ေတာ႕.ဒီအတုိငး္ ဘုတ္ထံဆင္းသြားလ်င္ ေနရာရနုိင္ပါသည္ peak season ကိုေတာ႕ေရွာင္သင္႕သည္ peak season ဆုိလ်င္ေတာ႕လည္း booking လုပ္ရမည္ေပါ႕။ ခဥမသ္ည စြန္႕စားရသည္ကို ႀကိုက္သည္ၿဖစ္ရာ ဒီအတုိငး္ ဘုတ္ဆိပ္သုိ႕ဆင္းသြားေလသည္ လက္မွတ္မရလ်င္ မေလးဘက္ သြားစီးမည္ စိတ္ကူးသည္ အခ်ိိန္ရွိသည္ ပိုက္ဆံရွိသည္ က်န္းမာေရးေကာငး္သည္ ဘာလုိေသးနည္း.ေသခ်ာစဥ္းစားလ်င္ေတာ႕လည္း book လုပ္သည္မွာ အခ်ိန္ကုန္လူသက္သာသည္ သို႕ေသာ ္စည္းကမ္းမရွိေသာခဥမည္ သည္ ဘြတ္နင္႕ မကိုက္ေခ်.


လက္မွတ္ဝယ္ေသာအခါမွ ဒုတ္ခေရာက္ေလသည္ ဘယ္သြားမွာလဲ ဆိုေသာ ္မေၿဖနုိင္ Batam လား Bintam လား ေယာင္လည္လည္ လုပ္ေနသည္. ဘယ္သြားရမွန္းလဲမသိ. သူမ်ားေတြက harbourfront မွ အင္ဒုိနိီးရွားသြားလုိ႕ရသည္ ၿဖစ္သည္ ဆုိေသာေႀကာင္႕လည္လည္သြားခ်င္ေႀကာငး္ ရွငး္ၿပရာ သေဘာေကာငး္ေသာ လက္မွတ္ေရာင္းသူသည္. ေသခ်ာရွငး္ၿပေမးၿမန္းေလသည္. နီက ဘယ္ကုိသြားခ်င္တာလဲ ဆုိေသာ ငါမသိ. ဘယ္ကိုယ္သြားလုိ႕ရသလဲ ေမးရာ batam သြားလို႕ရတယ္ဟု ေၿဖသည္ အေမးအေၿဖမ်ားအားလံုးသည ္အဂ္လိပ္လုိၿဖစ္သည္. ခဥမက ဘာသာၿပန္ေပးထားၿခငး္ၿဖစ္သည္။


batam မွာ ဘယ္ကိုသြားခ်င္သလဲေမးၿပန္ရာ ေခါငး္ကုတ္ရၿပန္သည္ ဘယ္ကိုသြားလုိ႕ရသလဲဟု ထပ္ၿပီး အင္ကြာရီလုပ္ရသည္. ထုိအခါ ေၿမပံု ကပ္ၿပား ထုတ္ၿပေလသည္. ေလးေနရသြားလုိ႕ရသည္။
Batam Centre , Sekupang , Waterfront , Nongsapura ေလးနာရာသြားလို႕ရသည္ ဘယ္သြားခ်င္သလဲ ေမးၿပန္ေရာ ေခါင္းကုတ္ၿပန္သသည္ ေရာငး္သူ ေမာငး္မထုတ္သည္ မွာ ကံေကာင္းေသးသည္ သူမ်ားေတြ ဘယ္သြားႀကသလဲဟင္ဆုိေသာ ေရာငး္သူစိတ္ညစ္သည္. သို႕ေသာ္ႀကိဳးစားရွငး္ၿပရွာသသည္ Batam Centre ဆုိတာကေတာ႕ centre ေပါ႕ က်န္တာေတြကေတာ႕ဘာၿဖစ္တယ္ ညာၿဖစ္တယ္ ဆုိကာ ရွင္းၿပေလသည္ ခဥမေခါငး္သည centre ဆိုေသာ စကားလံုးကုိနစ္သက္သြားသည္ ခဥမသည္ လူႀကိဳက္သူၿဖစ္ရာ ေတာေတြ ေတာင္ေတြ resort ေတြ ကို သိတ္စိတ္မဝင္စားလွေခ်. shopping ႀကိဳက္သည္ လူမ်ားကို ႀကည္႕၇တာႀကိဳက္သည္ သုိ႕ၿဖစ္ရာ Batam Centre ကုိေရြးခ်ယ္လိုက္သ္ည. လက္မွတ္အသြားအၿပန္ အၿပီးအစီး စလံုးငါးဆယ္ ႏီးပါး က်သင္႕သည္။ ကုိးနာရီမထုိးခင္ခန္႕ေရာက္ေသာလည္း ၁၁ နာရီဝန္းက်င္ခန္႕ ဘုတ္ကုိသာ ္ရလုိက္သည္.

အခ်ိန္ဇယားေလးပါေသာ ကဒ္ၿပားကေလးရသည္ အေတာ္အသံုးဝင္ေလသ္ည အခ်ိန္မ်ားကိုတြက္ခ်က္သံုးေရြ႕စဥၤးစားခ်ိန္ရသည္. အသြားမွ ကြန္ဖန္းၿဖစ္ေရြ႕ အၿပန္မွာ ဟုိဘက္ေရာက္ေရာက္ခ်ငး ္အၿပန္အတြက္ ဘြတ္ခ္လုပ္ရန္ၿဖစ္သ္ည မလုပ္လဲရသည္ကိုယ္ၿဖစ္ ကိုယ္ခံၿဖစ္သည္ ကိုယ္ၿပန္ခ်င္ေသာအခ်ိန္ လက္မွတ္မရလ်င္ ဘယ္သူမွမကူညီနုိင္ေခ်. ေဟာ တယ္ခ ႀကိဳထုတ္ထား၇န္ၿဖစ္သ္ည. ယခုဝယ္ေသာ လက္မွတ္သည္ တစ္နစ္ အတြင္း သံုးနိုင္သည္ ဆုိသည္ ။ တစ္နာရီ အလုိ check in ဝင္ရန္ ညြန္ႀကားသည္ passport ထုတ္ေပးရသ္ည. ္ သေဘာက်သည္ မွာ white card (အင္ဒုိ နီးရွားအဝင္ တြင္ ၿဖည္႕ရမည္႕ကဒ္) ကို တစ္ခါတည္း print outလုပ္ေ၇ြ႕ ေပးလုိ္ကသည္ မၿဖည္႕ရေတာ႕ေခ်. ေဘာပန္မရွာရ မ်က္မွန္မထုတ္ရ. လက္ေရးဆုိးဆုိးၿဖင္႕ေရးမိေသာေႀကာင္႕႔ရ႔့ဖန္႕ရံခါ အဆူခံရ႕ေသာ ကိတ္စတါုိ႕မွ ၿငိမ္းေအးေလသည္ ေက်းဇဴးႀကီးေပစြ.
အခ်ိန္ နစ္နာခန္႕ေစာေနရာ ဘြတ္ကင္ မလုပ္ခ်ငး္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၿဖစ္သည္ ဘြတ္ကင္သာလုပ္လ်င္ ဘုတ္ေပါၚတက္ရၿပီၿဖစ္သည္. ယခုေသာ ္ ေနာက္က်မွလာေတာ႕ေနာက္ေခ်းနင္႕မေတြ႕ေသာ္လည္း ေနာက္က်ေလၿပီ သညး္ခံ သည္းခံ နီ ဘာအလုပ္မွ ရွိတာမဟုတ္ဘဲဟု ကိုယ္႕႕ုိ ကုိယ္ကုိနားခ်သည္ . ေနရာေကာင္း သြားစရာလာစရာမ်ား. ရုပ္ရွင္ရံုမ်ား စားေသာက္ဆုိင္ေကာင္းေကာ္ငးမ်ား ေဟာ္တယ္မ်ားေရာက္လ်င္ ဖဘ တြင္ check in ဝင္ကာ ႀကြးားဝါရသည္ မွာ ႔ံပံုေသနည္းၿဖစ္ေရြ ထုိအတုိငး္လုပ္ေဆာင္သည္. အိမ္သာ ေကာင္းေကာငး္ထဲ ဝင္ေရြ႕ ဒါတ္ပံဳိုိရုိက္သည္ အိမ္သာမွန္မ်ားေကာင္းေသာေလည္း လူမေကာင္းေသာေႀကာင္႕႔ံပံုေကာငး္မရလုိက္.။


အနားရွိ သံုးခုတစ္ဆယ္မ်ား ေရာငး္တတ္ေသာ ဆုိင္ထဲသို႕ဝင္သည္ သံုးခုတစ္ဆယ္ ဝယ္သည္. ဦးထုတ္တစ္လံဳး ပိုက္ဆံအိတ္အေသးတစ္ခု ေတာက္တုိမယ္ရထည္႕ရန္အႀကီးတခုၿဖစ္သည္ဟုိေရာက္လ်င္ shopping ေကာငး္သည ္ဟု ဆုိႀကသည္ သို႕ေသာ္လည္း ဟုိဘက္ၿခမ္းရံုးပိတ္ရက္ၿဖစ္ေသာ္ေႀကာငး္ ဆုိင္မ်ားသိတ္ဖြင္႕မည္ မထင္ဟု လက္မွတ္ မွကူညီတတ္ေသာ ေကာင္းမေလးက မွာႀကားလုိက္ေသးသည္ အင္း ဘယ္တတ္နု္ငမလဲ ပတ္ခ်င္လဲပိတ္ေပါ႕ဟု စဥ္းစားသည္။ သြားရဘုိ႕အဒိက ဟု ဆံုးၿဖတသည္.ပုိက္ဆ့ံဝင္လဲ သည္ စလံုငါးဆယ္ေပးရ ာ ပိုက္ဆံေတြ အမ်ားႀကိးရသည္ exchange နွဳံးမသိ. ေ ပးသမ်် ယူခဲ႕သည္။ ဘယ္လုိတြက္ရမည္ မသိ. ယခုမွသြားေလ႕လာေသာ္ 1.00 SGD = 7,592.87 IDR ဟုဆုိသည္ သုိ႕ၿဖစ္ရာ စလံုး တဆယ္လ်င္10.00 SGD = 75,926.61 IDR ၿဖစ္သည္. စလံဳးငါးဆယ္သည္ 50.00 SGD = 379,626.45 IDR အမ်ားႀကီးၿဖစ္သြားေလသည္ ခဥမ ညဏ္မမွီေတာ႕ေခ်. အသာေလးသာ အိတ္ထဲ ထည္႕ထားလုိ္က္ေလေတာ႕သည္.

တစ္နာရီအလုိ အိမ္သာ နစ္ခါ ဝင္ ေခါငး္ၿဖီး ၿပီးေသာ check in ဝင္လုိ႕ရၿပီၿဖစ္သည္. ဆုိငး္ဘုတ္ကုိ ႀကည္႕ေနရသည္ ကိုယ္႕ လက္မွတ္ ထြက္မည္႕အခ်ိန္ကုိ ၿပန္ႀကည္႕သည္ ထုိ ထြက္မည္႕အခ်ိန္သည္ ဘုတ္နားသို႕သြားရမည္ ၿဖစ္သည္. ထုိင္ေစာင္႕သည္ ႀကည္႕သည္ ဘုတ္မ်ားမ်ားလြန္းေသာေႀကာင္႕ကုိယ္႕ဘုတ္လြတ္သြားမည္စိုးေသာေႀကာင္႕မ်က္ေစ႕ေဒါက္ေထာက္ႀကည္႕ေနရသည္။

သေဘာ္ေပၚတက္ခါနီးတြက္ H ဆီမွ မက္ေဆ႕ရသည္ ဘာၿဖစ္လုိ႕ batam သြားမွာလဲ bitam သြားပါလားဆိုေသာ္ငါေတာ႕မွားပလားမသိဟု ထင္မိသည္.

တုိက္ဆုိင္ေလေသာ ၿဖတ္ေလ်ာက္သူ ကစ ကုိ ဖံုးဆက္လွမး္ေမးသည္ ဘာလုပ္လုိ႕ရသလဲ ဆုိေသာ beach, shooping. reading, resting. message ရသည္ ဟု အေတြ႕အႀကံဳအရဆုိသည္


ကဲ သြားတာေပါ႕ လက္မွတ္ဝယ္ၿပီးမွေတာ႕ တစ္ေယာက္ထည္းၿမည္တြန္ေတာက္တီးကာ ဘုတ္ေပၚသို႕တက္သည ္ဖံုးေၿ႔ပာ ေနေသာေႀကာင္႕ ေနရာေကာငး္မရလုိက္ ဘုတ္ၿပည္႕ေနၿပီၿဖစ္သည္. အေပၚထက္တက္ကာ ေလညွင္းခံစီးသည္


.


ဒလသေဘာ္ဆိပ္ကမ္းမွ သေဘာ္စီးတာ သတိရသလုိ ပီနန္ဘက္မွာ ဘုတ္စီးခဲ႕တာလည္းသတိရသည္ ဘာဘဲေၿပာေၿပာ ဘုတ္စီးရတာလဲေပ်ာ္စရာေကာငး္ပါသည္။ ငါးပ်ံေလးေရေပၚလွ်ပ္တိုက္ၿပန္သြားသည္ မွာ ဖံုးထဳတ္ၿပီးရုိက္ရန္သတိရေသာ္လည္း ဖံုးထုတ္ရိုက္ေနလ်င္ ခံစားရသည္မွာေလ်ာ႕သါားမွာစိးုေသာေႀကာင္႕ ကုိယ္႕ဘာသာကုိယ္သာ ခံစား ေငးေမာလုိက္သည္. ေရေပၚလ်ပ္တုိက္ ခုန္သြားသည္မွာ ၿမန္လွသည္ ဒံုးပ်ံေလးလားထင္ရသည္။

10 comments:

ko 9 said...

စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါသူပါလား ..

Anonymous said...

ေပ်ာ္စရာၾကီး

Anonymous said...

ၿမန္ၿမန္ေလးတင္ေပးပါဆက္တိုက္ေစာင္႕ဖတ္ေနပါတယ္ သြားခ်င္လို႕ကုန္က်ေငြေလးပါေပါ႕ပာဲပာဲ

Anonymous said...

တင္ေပးပါဆက္တိုက္

mstint said...

ခဥမအေၾကာင္းေလးေတြဖတ္ရင္း ၿပံဳးမိတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားကိုေရာက္ဖူးခ်င္တယ္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ခဥမရဲ႕ခရီးသြား ပို႔စ္ေလးေတြနဲ႔ ေက်နပ္ေနရတယ္ကြယ္ း)
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစေနာ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

Anonymous said...

အခ်ိိန္ရွိသည္ ပိုက္ဆံရွိသည္ က်န္းမာေရးေကာငး္သည္ ဘာလုိေသးနည္း။
အခ်ိန္ရွားပါးသူ၊ ပုိက္ဆံမရွိသူ၊ မက်န္းမာသူတစ္ဦးမွ အားက်သြားပါသည္။
(လီယုိ)

Anonymous said...

အမ ဆက္တင္ပါ
သူမ်ားလည္း သြားမလားလို.
ေရာက္ဘူးေသးဘူး

Anonymous said...

Batam 3 ေမွ်ာ္

Candy said...

ဘုတ္ေပၚစတက္ၿပီ yayyyyyyyyyy :D

Anonymous said...

အစ္မေရ... http://www.shwehub.com/ မွာ Share ေပးတယ္ေနာ္
အစ္မကိုယ္တိုင္လဲ Post အသစ္ေတြတင္ရင္ သြား Share လုပ္ႏိုင္တယ္သိလား
စႏၵာမိုး