Tuesday, June 26, 2012

ဒႆဂီရိ လုိခ်င္တယ္။


လူတစေယက္၏ဓါတ္ပံဳကိဳစိတ္လုုွပ္ရွားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ဖြင္႕ရသည္မွာသူမအတြက္ အေတာ္စိတ္ လူပ္ရွားစရာေကာင္းပါ သည္၊ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့လဲ အင္တာနက္ access မေကာင္းေသာေနရာတြင္ သုုုုူမေရာကေနရာ ဓါတ္ပံဳ apartment မ်ားကိုုျမင္ေနရျပီး ပံဳမ်ားကိုု မျမင္ရေသးသည္မွာ အေတာ္ အသည္းယာ၊စရာေကာင္း ေလသည္။ ဖဲမရဳိက္ တတ္ေသာ္လည္း ႀကားဘ။ူးနားဝ စကား ျဖင့္ ငွား သံဳး ရလ်ွင္ ပိဳကာရဳိက္သလိဴ ၂၁ေပါက္ ရဳိက္သလိဳ ေနက္ဆံဴး ဂဏန္းကိဳ ပြတ္ဆဲြ ရသလိဴ အသည္း ယား စရာ ေကာင္းပါသည္။

ထိူသိ့႕ေစာင့္ႀကည္သည္မွာ ပတမဆၤဳးအႀကိမ္လာ၊လိူ့ေမးခဲ႕လ်ွင္ေတာ့လည္းသုုူမ ေဝဝါးေလသည္။ ထိသူ့ကိူသူမစတင္ပိ့့ခဲႈသည္ဆိလ်ွင္ေတာ့ အေႀကာင္းသိမ်ားကအ႕ဠသသတ္ခ်င္ေပလိမူမည္။ မွန္သည္ သူမစတင္ပိဳ႕ခဲ႕ပါသည္ သူ့ထံမွ attention လိုုခ်င္ေသာေႀငာင့္၏ဴ ခတ္ညစ္ညစ္ ေျဖပါ့မည္။
ဓါတ္ပံဴၿမင္ လုုျမင္လ်ွင္ လုုူခင္လ်ွင္ မူကိဳမ်ား ျပင္လိမ့္ေလမလားဟဳ ေမ်ီာ္လင့္ ေမ်ွာ္လင္ူ့သည္လည္းပါသည္။ သူမပိူ့ခဲ့ပါသည္


သူမကိူအြန္လိုုင္းတြင္ျမင္ဘူးခ်င္သူမ်ား many many အခ်ုုိ့ူဳ ရွိခဲ႕ေသာ္ျငား ေနနိုုင္ခဲ့ေလသည္။ သူမကဘဲက်ရ်ုုံးခ်င္ ေနတာလား သူကဘဲ ၿဖားေယာင္းမွဴကိဳ တဖတ္ကန္းခတ္ခဲ႕သည္လား ။လားေပါင္းမ်ားစြာကိဳ မစဥ္းစားလိဳေသးေခ်။


သူေအးခ်မ္းစြာအပ္ေပ်ာေနေသာအခိ်ိန္တြင္သူ့အေႀကာင္း ကိုုတိတ္ဆိတ္စြာစဥ္းစးရင္းသဴမ၏ေသြးတိဳးနွဴန္းမ်ားျမန္ကာစိတလ်ွဴပ္ရွားမိသည္ကိုုေတာ့ သူသိဘိူ့မလိုုအပ္ေခ်။


သူမ ေလာဘမႀကၤီးပါ ၊ ရသမ်ွၿဖင့္ေရာင့္ရဲတတ္သုုၿဇစ္သည။္ သူ့၏အခ်စ္မ်ား ကိဳမေမ်ွာ္လင့္ခဲ့ပါ။ ရယုုဘိူ့လည္းမႀကိူးစားခဲ႕ပါ၊ ၊ ခဏႀကံဳဆံဳခိဳက္ စိတ္ခ်မးသာမွုုဴ ကိုု ဝင္ယုုူသြားခဲႈၿခင္းျဖစ္သည္။ ထိုုသုုူ့ထံမ်ွမဗေမ်ွာ္လင့္ခဲႈေသာ ႀကင္နာမွ်ူတစ္ခဳ ကိဳသံဳးစားခဲ႕ၿခင္း ျဖစ္သည္။

သူမသည္ ရုုံးထြက္ဘိဳ႕ႀကိဴးစားရင္းနဲ႕ၿမံဴးထဲေရာက္ေနမိခဲ႕တာ ....ၿဖစ္သည္။


သုိ႕ေသာ္ၿငားလည္း................အိမ္မက္တခဳေပ်ာက္ဆံဳးသြား ၊ တ
ဘဝစာအတြက္ တသက္တာ ေက်းဇူးတင္မဆံဳးခဲ႕

Sunday, June 24, 2012

living style
ယံုခ်င္ယံု မယံုခ်င္ေန ခဥမတြင္ ဇလံုႀကီးတစ္လံုးရွိေလသည္ မည္သည္႕ေခတ္က မည္သို႕ရွိခဲသနည္းဆုိေသာ္မေၿဖတတ္ေတာ႕ေခ်. ယခုတစ္ေလ အိမ္ၿပန္လာလွ်င္ရွိသမ်ွွပစည္းပစ္ခ်ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕ၿပန္ေကာက္သြားရာ ပစည္းတစ္ခ်ိဳ႕႕က်န္ခဲ႕တတ္ေသာေႀကာင္႕အႀကံပုိင္ေသာခဥမသည္ ဇလ့ံုကုိ ယူက ပစ္ထည္႕ေလသည္.

ႀကည္႕မေကာငး္ပါဘူးေလဆုိက replacement အေနၿဖင္႕ ခ်ိဳႈင္႔မ်ားပလံုးမ်ားထဲသုိ႕ထည္႕ႀကည္႕ၿပန္သည္
သိတ္အဆင္မေၿပေခ်.


ဇလံုႀကီးကိုသာ အားရေလသည္ ေသေငွးပီပီ ေသေငွးလုိ ေနခ်င္စမ္းလွသည္ မည္သို႕ေနရမည္နည္း.။Friday, June 22, 2012

သူမနင္႕မိတ္ကပ္မ်ား.

ပံု.၁.။ သူမ၏ စိန္လက္စြပ္မ်ား
တစ္ကြင္းကုိ ၿမန္မာေငြ ေၿခာက္ရာက်ပ္ ၿဖစ္သည္.ပံု ၂. ေမဘလင္း ဘီဘီ ခရင္ ၿဖစ္သည္ လိမ္းႀကည္႕ရေပဦးမည္ ေအာ္ လိမ္းႀကည္႕ရေပဦးမည္.
အိုင္ရွဲဒီုးကုိလဲ ရဲရဲဆုိးမည္ smoky ေလးဆုိရင ္လွမည္ထင္သည္။ ၿပီးရင္ နဴတ္ခမ္းနီဆုိး.
ပံု ၃. ေအာ္..........ဆြဲႀကည္႕ရေပဦးမည္...........ဆြဲႀကည္႕ရပေဦးမည္ ခါႀကည္႕လ််င္မည္သို႕ရွိမည္နည္း.


ပံု၄. သူမ်ားေပးမည္ ဆုိၿပီး ကုိယ္ခ်ည္းသာ ဆုိးေနေလေတာ႕သည္.
ပံု ၅. န ွတ္ခမ္းနီ ဂ်ယ္လိီေလး စိတ္ဝင္စာစရာၿဖစ္သည္ မၿမင္ဘူးေခ်.ကလစ္မွ်ားကေတာ႕ ဆံပင္ညွပ္ဘို႕ၿဖစ္သည္ ကာခ်ယ္ကေကာ ဆုိးဘို႕ေပါ႕ ဆုိးနိုင္ပါေတာ႕မလား ဒီေလာက္မ်ားေနတာ........

ပံု ၆.ဂ်ယ္လီဘူး သံုးဘူးၿဖစ္သည္.


ပံု ၇. ေခါင္းေလွ်ာ္လ််င္ ထည္႕သံုးရန္ body shop မွဝယ္ထားၿခငး္ၿဖစ္သည္.
ပံု ၈။ မိတ္ကပ္ မိတ္ကပ္အရည္ ေပါင္ဒါ သံုမ်ိဳး.


ံပံု ၉။ ကာခ်ယ္


ံပံု ၁၀။ ကာခ်ယ္

ံပံု၁၁။ ကာခ်ယ္ေသခ်ာဆုိးရန္.


ံပံု ၁၂။ ၿမင္သမွ် အၿမတ္.


ံပံု ၁၃။ လက္ေကာက္မ်ား ခ်ြင္ခ်ြင္ႀကိဳက္သည္.

ံပံု ၁၄။ ကာခ်ယ္ဆြဲတံ ...


ံပံု ၁၅။ အမွတ္တစ္ရသူမ်ားေပးေသာ ေသာ႕တြဲ မေလးရွားၿမိဳ႕တစ္ၿမို႕၏ အမွတ္တရၿဖစ္သည္.

ပံု ၁၆။ တစ္ခု ၿမန္မာေငြ ငါးရာက်ပ္ခန္႕ထင္သည္ နွဴတ္ခမ္းနီထည္႕မွန္ႀကည္႕ဘူးၿဖစ္သည္ ခ်စ္စရာေလးပင္.

ံပံု ၁၇။ တစ္အိတ္ၿမန္မာေငြ အႀကီးမွာ တစ္အိတ္ တစ္ေထာင္က်ပ္.ေက်ာ္ အေသးမွာ ေၿခာက္ရာက်ပ္ေက်ာ္.


ံပံု ၁၈။ ထီးအမ်ားႀကီးထဲက လက္လွမ္းမွီသေလာက္ဆြဲရိုက္သည္။

Thursday, June 21, 2012

Genting--> KL

ပံု (၁). ေကဘယ္ၿဖင္႕ေတာင္ေပၚၿပန္တက္သည္။
ပံဳ (၂)
ကေလးမ်ားစီးသည္.


ပံု (၃)

ကေလးကစားကြငး္တြင္ တစ္ခါမ်် မကစားခဲ႕ပါ။
ပံု (၄)
couple မ်ားကို သူမ မုန္းသည္။

ပံု (၅)
ေၿပာစရာမရွိပါ.

ပံု (၆) ကား ၿဖင္႕သြားလုိရာသို႕ပို႕ေပးမည္ မေလးရွစ္ဆယ္ သုိ႕မဟုတ္.
ဘတ္စကားဂိတ္သုိ ႕ မေလး ခုနစ္ဆယ္
ဘတစ္္စကားစီးလွ်င္ ထိုမ်ွေလာက္ အကြာအေဝး သိတ္လဲ ႀကာလွသောအခ်ိန္ ကို မေလးတစ္ဆယ္ေအာက္ၿဖစ္သည္ နာရီဝက္ တစ္ခါ ကားထြက္သည္။

ပံု (၇)


ပံု (၈)ပံု (၉) (၁၀)
ပံု (၁၁)
ပံု (၁၂)

ပံု (၁၃)ပံု (၁၄)
ပံု (၁၅)

ပံု (၁၆)


ပံု (၁၇) ဘတ္စကားဂိတ္အႏီးရွိ ရထားဘူတာ ၿမိဳ႕ထဲသုိ႕ ဆယ္မိနစ္ခန္႕သာ စးီရသည္။ ရထားခမေလးနစ္က်ပ္ဝန္းက်င္ၿဖစ္သည္။

Wednesday, June 20, 2012

လူလည္.ဘာေတြမွန္းမသိဝယ္တယ္။ သိပါတယ္ ဒါေပမဲ႕ .

စာရြက္ကေႀကာ္ၿငာ
deodorant က ေခွြ်းနံေပ်ာက္ေဆး ၿမန္မာဆုိင္ကေန ထံုးရည္ႀကည္ဝယ္ခဲ႕ေသးတယ္ deodorant ေလာက္အဆင္မေၿပဘူး နံတတ္တယ္လုိ႕မ်ားထင္ေတာ႕မွာဘဲ။ ဟင္း.နုိ႕ဘူးစို႕သလုိ ဘူးသီးေခါငး္ကုိ မဖြင္႕တတ္ဘူး ဘယ္လုိသံုးရပါ႕.။

ဖြင္႕ႀကည္႕လုိက္ေတာ႕ အဖံုးပြင္႕သြားတယ္။ ဒီလုိႀကီး ေမွာက္ေမွာက္ၿပီးသံုးရမွာလား မၿဖစ္သင္႕ဘူး ။ ၿပန္ပိတ္ ၿပီး ညွစ္ခ်တယ္ ဘာမွ မထြက္ဘူး.
ေနာက္ဆံုးမွ သြားေတာ႕တယ္ အဖံုးကေလးကို နဲနဲဖြင္႕ၿပီးမွ ညွစ္ခ်ရတယ္ အဲသည္ေတာ႕မွ အရည္ထြက္လာတယ္။ ။ ၿပီးရင္ ၿပန္ပိတ္လုိ္က္ရင္ tight လုပ္လုိက္ရင္ လံုသြားတယ္ သားသားေမွာက္လုိ႕ရၿပီး။

ဟုိတစ္ဘူးကေတာ႕ရွင္းေတာ႕ နဲနဲလွည္႕ဖိခ်ရင္ သံုးလုိ႕ရၿပီ.

မရွငး္ရင္ ဝယ္သံဳးႀကည္႕ပါလား။

ေၿခာက္ေနတဲ႕ ဆံပင္ စုိသလုိၿဖစ္သြားတာေတာ ႕အမွန္ဘဲ။ ဒါေပမဲ႕ ခဏခဏေလွ်ာ္ရမွာေပါ႕။


သိတ္မစားပါဘူး တစ္ခါတစ္ေဘ တစ္ပါတ္တေခါက္နွံဴးၿဖစ္ေနတယ္။ ဆင္ၿခင္ရမယ္။
ဘက္ဂါကုန္ရင္ အာလူးေႀကာ္မကုန္ဘူး အိမ္လားမသယ္ေတာ႕ပါဘူး မကုန္ရင္ ထားခဲ႕ရမွာေပါ႕။ ။ ၿပားငါးဆယ္ ထည္႕ၿပီး upgrade လုပ္စားတာကိုး နဲနဲႀကီး မ်ားသြားတယ္။


မွတ္ခ်က္
TZA သြားတုိက္ေဆး လား။ ဘာ ဘူးလဲ မသိ. ဖြင္႔ပံုကို သတိရသည္. အဲဒီတံုးက သူလည္းမဖြင္႕တတ္ေခ်။