Wednesday, February 25, 2015

25th feb 2015

ရန္ကုန္နဲ့ စကာ ပူ ခု ်န ရတာ ဘာ ကြာ လဲဆို ရင္ ်န ရတာ ်သ်ီး ရပ္ကြက္မွာ ်န ရတယ္ ဒါေပမဲ့ စကာ ပူ မွာ ငါ်နခဲ့တဲ့ နွစ္ ေယာက္ တစ္ ဘဝကေလး ကို ငါ လြမ္း ်မာ ်နတံုး အဲသည္တံုး က်မာင္ ဟာ ငါ့ ကို ပို attach ဖစ္တၤ အခု လဲ ျဖစ္ပါတယ္ ဒါ်ပမဲ့ ပါး ေဖာင္းစဏ္ေလာက္်တာ့ မဟုတ္်တာ ူးေပါ့ ငါတို သိတ္်ပ်ာ ္ခဲ့ ျကတယ္ ေမာင္ ဟာ ငါျ က္ ကေလ ကို ဆြဲ လိုကါငါ ာ ေမာက့္ ပုခံုး ေလး မွာ ပါး အပ္ လိုက္ ငါတို့ ်ပ်ာ္ ခဲ့ ျကတယ္ အခု တစ္ေယာက္ ကား တစ္စၤး စီစီး တဲ့ အျပင္ အပို ကား ေတြ ရွိေသးတယ္ ေစ်းတက္မယ္ထင္ လို့ ဝယ္ ိမ္း ထး နတာ ဒါေပမဲ့ စကာပ က mrt ကေး ေတြ malaysia က ငါ စိတ္ ကူး ပါက္တတိုင္ း ပိုပက္ဆံအိတ္ကေဘး လြယ္ ပတ္စပို့ တစ္ အုပ္ ကိုင္ ျပီး စိတ္ ကူး ပါက္ ရာ ေလလြက့္ ခဲ့ ရတာ ေတြ ငါ လြမ္း ်နဆဲ ဒီ က ဘတ္စကား အစုတ္ ျကီး တြ်ပါ္တင္ဘို့ ငါ သတ္တိ သိတ္ မ်ကာင္း ေသး ဘူး    

စား ရပါတယ္ စိတ္ ျကိုက္ တစ္ေန့ တစ္မ်ိုး ေကာင္း ေအာင္ ျကိုး စား စားမည္ ဆိုသ့္ အတိူင္း မကာင္း ရင္ ကာင္း တဲ့ ်န ရာ သြား စားတာ လူ လဲ ကီ လို 63ျဖစ္ ျပီ ငါ ျပန္လာ  တံုး က ကီ လို ၅ ၄  ေမာင္ဟာ ငါ လ  ွမွာ ကို ငယ္ ငယ္ ေလး ထဲ က မျကိုက္ တာ ဒါ ်ပမဲ့ အခု လို ဝလာ တာ ေတာ့ လဲ ျကိုက္ ပံု မရဘူး  ငါ ၤငယ္ က ငိတ္ ေခ်ာ တာ ေပါ့ မယံု ရ္ ဆရာ စိုး မင္း ကိ ေမး သူ ေထာက္ ခဲေပး ပါ လိမ္မယ္ အခု မ်ား သာ ေဂါင္ ကေတာင္ မမွတ္ မိ ခင္ ေလ ခင္ ပါ ရင္ ပတ္ ျကီး ပုတ္ ျပ မွ ဟင္ ကနဲ ျဖစ္ 

အလုပ္ လုပ္တာ ဟို မွာ လဲ MO ဒီ မွာ လဲ MO ပါ ဘဲ ဒါပမဲ့ ဟို မွာ လုပ္ ရတာ အစိုး ရေဆး ရံု ဆို ေတာ့  job satisfied ထစ္တယ္ လူ နာ ေတြ ကို ကိုယ္ တိုင္ ကု ရတာ  private ဆး ရံု မွာ MO ဆို တာ ငါ  describe  လုပ္ ရ ရင္ တက္်သသြား ျကလိမ့္မယ္ public ကို ငါ ငါ မေျပာ ရက္ ပါ ဘူး ငါ့ ရဲ့ အရည္ အခ်င္း ေတြ ဟာ တစ္ေန့ တစ္ ျခား ဆုတ္ယုတ္ သြား လိမ့္မယ္ အထုး ကု ေဆး ရံု ဆို တာ အထူး ကု တြ ကု တာ , ငါ ဟာ satisfied  မ့ဖသ္ ဘူး ပ ရဟိတ သြား ကုေတာ့ ငါ ေ်ာ္ လ္ိုက္တာ ငါ ကု ရတာ ကိုး 
ငါ တို့ လိျ ရ ား ရွား ပါးပါး နိုင္ငံျခား မွာြမ္းြမ္း တမံေဆး ကုခဲတဲ့ လူ ေတြကို goverent  က ျပန္ ခန့္ ေပး ရင္ ိတ္ ေကာင္း မွာ ဘဲ malaysia မွာ full licence ရခဲ့တဲ့သူပါ tempeory ေတြ conditional ေတြ မဟုတ္ ဘူး complete picture ျကည့္ ျပီး polycythemia မျမင္တ ဲ့ သူ ေတြ ရွိတယ္ ငါ အလပ္ ခလုပ္ေနတဲ့ေဆး ရံု ကေတာ့ ေတာ္ ပါတယ္ ေတာ္ ဆို အေတာ္ ျကီး ဘံဲ ထား တာ ကိုး တစ္ ခို့ ေဆး ရဳ ငါ လု နာ ငြား ျကည့္ ရင္ ေရ ေရရ လည္ လည္ ပြာ တာ ဟာ  polycthemua  ျကီး မျမင္ ဘူူ လား  ဟဒာ  cordrome aေတြ တင္ ထာ ပါ လာ ဒး ာဟင္  acute attack ျကီး ပါ ဘာ လို့TB ေဆး ေပးခ်င္ ရတာလဲ  တငါ လိုက္ လိုက္ပြား တာ ဒါါ ်ဲ့ အစိုး ရမွာ လဲ ဝင္ ခ်င္သူေတြ က အမ်ား ျကီး ကေလး တြ မွာ တန္း စိန ရတာ ငါ ကေတာ့ငါ့ ပညာ ေတြ န်ေမ်ာ လို့ ပါ တစ္ ကယ္ ပါ အသံုး ခ် ခ်င္တယ္ အစို ရေဆး ရံု ေတြမွာ ငါ လက္ ညိုး ညြန္ လို ရာ ျဖဖစ္ ေဆး ကု လာတာ သိတ္ နွေမ်ာ တာ ဘဲ private ဆို တာ က အထူု ကုမွ ျျဖစ္ တာ ငါ စာ အုပ္ ကိုင္ တာ့ လုပ္ ေထာ္ ကိုင္ ဖက္ က ာ ဟာ အစ္ မ ဒီ အရြယ္ ျကီး နဲ့ မလုပ္ပါနဲ့ တဲ့  heart ထိတယ္  oxyford handbook ဆို တာ တ္ မရေတာ့ ဘူး စာ လံုး ေတြ ်သး လို့စာ က်က္ ခ်န္္မွာ စာ က်က္ ျကပါကြယ္ အခ်ိန္န္နွင့္ ဒီ ေရသည္ လူ ကို မေစာင့္တဲ့ 

Sunday, February 22, 2015

22nd feb 2015

ခဥမ ၏ ငယ္ သူငယ္ ခ်င္ းမ်ား သည္  professor ်ား ျဖစ ေန ျကျပီး recent သူ ငယ္ ခ်င္ း မ်ား သည ္  posting ေတာင္ မဝင္ ရေသးေသာ ေဖာင ျကီး တက္ ေန သုမ်ား ပိုက္ ဆံ ေဒါ္ လာ ကိုး ရာ ေက်ာ္ ေင ြ သြင္း ျပီး သူမ်ား ျဖစ္ ျကသည္ ခဥမသည္ ကာ တြန္း ထဲ ကုိဝင္သြား ေသာ ပံုျပင္ ထဲ မွ ကေလး ေလး သဖြယ္ ခံစား ရသည္ အား လံုး အၤသျ ဖြယ္ ရာပင္ ထို သူ မ်ား သည္ ေနာင္ တစ္ ခ်ီန္ တြင္ professor ျဖစ္ လာ မည့္ ူ မ်ား ျဖစ္သည္ မိုက္ သူမ်ား ကိုယ္ အခ်ိန္ ကို ပညာ ရွာ ရာတြင္ မသံုး ခဲ့သူမ်ား တစ္ ခိိန္တြင္ ပညာ အရ ေအာက္ က် ရသည္ မွာ သနား ဖြယ္ ရာ မရွိ မခံစား နိုင္လ်ွင္ ထို  field ထဲ မွ ထြက္ ေပး ရသည္ ကိယ့္ဘဝ ကိုယ္ ေပ်ာ္သည္ ဆို လ်ွင္ေတာ့ တန္ ဘိုး ရွိေသာ အခ်နိန္ ကို ျဖဳန္း တီး နိုင္ ပါသည္ စကာပူ ေဒါ္ လာ တစ္ သိန္း သည္ ေတာင္ ဥကလာ ေပန်ဓ္ဆဆ္ ေျခာက္ဆယ္ ရမည္ ဟု ွတ္သား ရာသည္ ရာ ထူး အျကီး ျကီး ကိုင္ ကာ အိမ္ေကာင္း ေကာင္း ရေသာ္ လည္း လစာ သံုး ငိန္း ရေသာ သူ သည္ ယခု အခိန္တြင္ ဝမး သာဝမ္း နည္း  အလုပ္ မွ ထြက္သူမ်ား ရွိ လာ သည္  basic လစာ တစ္ သိန္းသ ည္ မကိုက္ ေခ် ဘာ လုပ္ စား ရမည္ နည္း ခဥမ လည္း မကယ္နိုင္ပါ ကာ ရာ အို ေက ကို သမာ အာ ဇီဝဟ ခံယူသူမ်ား အတြက္ ေျပာ စရာစကား ရွိပါ 

Friday, February 20, 2015

20th feb 2015

မေလး ရွား မွာ စကာ ပူ မွာ လူ ေတြ က ခ်မ္းဒသာ ကတယ္ ဆို ရွယ္ လစ္ စနစ္ ဆန္တယ္ ခ်မ္းဒသာသူေတြ လွိမ့္ ခမ္းဒသာ ေန ျကေပမဲ့ ဆင္း ရဲသာ း ဆို တာ ရွား တယ္ ဆင္း ရဲေပမဲ့ တိုက္ ခန္း တစ္ ခန္း မွာ ေတ့ ေနနိုင္တယ္ ထမင္း နွစ္ က်ပ္ ခြဲ ဘိုး ေတာါ စား နို္ ျကတယ္ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း်ပါခမ်ား ယ္ အလုပ္ လုပိခ် င္ သူတစ္ေယာက္ အတြက္ အလုပ္ ရွိတယ္ ရွိတဲ့ အလုပ္ ဟာ basic requirement အတြက္ ေတာ့ လံု ေလာက္ တယ္ security အလုပ္ ဆို တ ာ မ်ိုး ထား ပါေတာ့ ညေစာင့္ လုပ္ျပီး ျပန္တဲ့ လူ တစ္ေယက္ ဟာ စကာ ပူ မွာ ရထာ း ဘ္စကား စီး ျပီး အဲ ကြန္း ေလး နဲ့ ျပန္နိုင္တယ္ေမာ ရင္ အဲ ကြန္းးေလး နဲ့ နီးစပ္ ရာ အေမာ ေျဖ နိုင္တယ္ ဒီ ေန့ ငါ လူ ျကီးတစ္ေယာက္ နြမ္း နယ္တဲ့ ပံု နဲ့ လမ္း ေလ်ွာက္ လာ တာ ငါ ကား ရပ္ ျပီး ေခါ္ ခဲ့ တယ္ ညေစာင့္  လုပ္ ျပီး ျပန္ လာ တာ တဲ့ ဘတ္စကား ဂိတ္ ဟာ အဝး ျကီး ား ဂိတ္ မွာ ခ်ထား ခဲတယ္ ငါ့ အေဖ မဆံုး ခင္က အရြယ္ေတြ မို့ လို့ ငါ့ ကို ရင္ နာ ေအာင္ မလုပ္ပါနဲ့ကြယ္ သမီး ေဆး ေက်ာင္ းသူ ကိူု ေဘး ထား ျပီးဘယ္ေတာ့ မွ ေသြး က် ေဆး မေသာက္ တဲ့ ငါ့ အေဖ ဒု ညြန္ ျကား ေရးမွုး ျကီး ပိုက္ဆၤ မရွိလို့ ့ သမ ေဆး ခန္း ေလာက္ ေလး ရံဖန္ ရၤခါ သြား ျပီး ခဥမ သိတ္ ရီုး တယ္ နာ မည္ ခံျပီး ေလ ျဖတ္ သြား တဲ့ ငါ့ အေဖ ဒီ လို အေဖေတြ ေနာက္ ထပ္မရွိပါေစနဲ့ အလုပ္ လုပ္ ျပီး ထမင္း ဝေအာင္ စား နိုင ျကပါေစ  :( ကား ေပါ္ ကဆင္း ခါနီး သာ ဓုပါ သမီး ရယ္တဲ့ ေအာ္ အေဖ :( 

Monday, February 9, 2015

9 febuary 2015

ေက်ာင္း သား ဆို တာ စ  ာ က်က္ ရမယ္ လမ္း ေလ်ွာက္ေန ဘို့ မဟုတ္ ဘူး လူလည္ ေတြ ကဒီ အခ်ိန္ မွာ စာ  ကုုံး က်က္ ေန ျကတယ္ တစ္ ခ်ိန္ မွာ စာေမးပြဲ ေအာင္ လက္ မွတ္ ရွိမွ လုပ္ စား လို့ ရမယ္ 88 တံုး က ေလ်ွာက္ က္ ခဲ့ ျကတဲ့ ေက်ာင္း သား ေတြ ေလး စား ေပမဲ့  ticket ရွိတဲ့ သူေတြသာ ေခါင္း ေပါ္ ေရာက္ လာ တယ္ refugee လုပ္ ့ပီး ျမန္မာ ျပည္ ကို ေငး ေမ်ွာ ေန ရတာ ေတြ သူမ်ား ေတြ ျကီးပြား ေန ျကတာ ေတြ ေနာက္ ဆံုး ေတာ့ မင္း ဘယ္ ေလက္ ခ်မ္းသာ လဲ ဘဲ ေမး တာ မင္း ဘယ္ေလာက္ လမ္း ေလ်ာက္ လာသလဲ ဆို တာ ေမး တာ မဟုတ္ ဘူး မင္း တိျ့ ကို အား ေပး ေနပါတယ္ ဆိျ တဲ့ လူ ျကီး ေတြကို အရင္ ေမး လိုက္ ဦး သူတို့ သား သီး ေတြ ကို ျမန္မာ ျပည္ ေက်ာင္း ေတာင္ ထား တာ မဟုတ္ ဘူး သားား သား မီးမီး ဘြဲ့ ယူ လို့ နိုက္ငံျခား သြားတာ ေတြ မင္း တို့ ဘာ မွ မသိဘူ း ေျမွာက္ ေပးတိုင္း လုပ္ေန ျကတယ္ နိုင္ငံေရးဆို တာ ေသေျမျကီး ရွက္ ေရြွထီး ေရြွထီး ေဆာင္း ဘို့ ေမ်ွာလင္ ရင္း ဝန္ျကီး လုပ္ မယ္ေမ်ွာ္ လင့္ ရာ ကေနေပါ္ လစီ  maker လုပ္ ဘို့ ိတ္ ကူး ေန ရျပီ အသက္ ကဝန္ ျကီး ေတာင္ လုပ္ လိျ့ မရေတာ့ ဘူး ျကီးကုန္တာ အသၤုး ခ်ခၤ ေနရတာေပ်ာ္ ေန ျကတယ္ စာမက်က္ ရရင္ ေပ်ာ္ တာ ေပါ့ ေအး ဒါေပမဲ့ျ ့ပင္ လို့ မရတဲ့ တစ္ ခ်ိန္ ေရာက္ လာ လိမ့္မယ္ ေက်ာင္း သား ေခါင္း ေဆာင္ ေတြေတြ့ ဘူး ေပါင္း မ်ား လွ ျီ ပီ လူ ေတြ ဟာဆင္း ရဲျပီး ေမြး လာ တာ သူတိ့ အျပစ္ မဟုတ္ ဘူး ဒါေပမဲ့ ဆင္း ရဲစြာ ေသဆံုး သြား ရတာ မင္း အျပစ္ သာ ျဖစ္ တယ္ လူ တိုင္း အခ်ိန္ တစ္ ခ်န္ ရတယ္ အဲ ဒီ အခ်ိန္မွာ မိုး မလင္း ခင္ ဖေယာင္း တိုင္ နွစ္တိုင္ ကုန္ေအာင္ စာ ဖတ္ သြား တဲ့ေက်ာင္း  သား ကို မငး တို့ တစ္ ခ်ိန္ မွာ ေမာ့ ျကည့္ ေန ရမယ္ ေသြး  ေကာင္း ရင္ ဆက္ လုပ္ ျက နိုင္ငံေရး လုပ္ေတာ့ ပိုက္ဆံမရွိ အဲ လို လု မ်ိုး အ ဏာ ရ လာ ရင္ ပိုဆိုးမယ္ 

febuary 9 . 2015

ခဥမတို့ ငယ္စဥ္ က MRCP ဆိုသည္ မွာ အိမ္မက္ပင္ မမက္ဘူး ဘြဲ့ ကေလး တစ္ ခု ကိုပင္ တန္းစဥ္ supple ျဖင့္ယုခဲ့ ရသည္ အလုပ္ ေလွ်ာက္ေသာ္ လိ ခ်င္သာ ေန ရာ သံုး ေနရာ ကို ျဖည့ ခိုင္း ေသာ္ ၁. ။ရန္ကုန္ ၂။ ရန္ ကုန္ ၃။ ရန္ကုန္ျဖည့္ ရာ ရန္ ကုန္ ျမို့ရွိအကာင္း ဆံုး ေဆး ရံုတြင္ေန ရာရသည္  teaching hospital ျဖစ္ရာ ပါေမာက ငွနမ်ုး မ်ား နွင့္ အလုပ္ လုပ္ ရသည္ ထို ေခတ္ က အလုပ္ဝင္ ွ်င္ ငါး နွစ္ ဘြန္း ထိုး ခိုင္း ျပီး  ဆယ္နွစ္လုပ္ျပီးေသာ္ လည္း ထြက္ ခြင့္မေပး အလုပ္မလာ လွင္ ် DEPE မ်က္ ကြယ္တြင္ ထိုင္ကာ ဆမသိမ္း၏ MSC တက္ လွင္ တစ္သက္တာ မထြက္ပါဟု လက္မမွတ္ဝန္ ခံ ဂတိျပု ရသည္ ရိုး သား ေသည ခဥမသဘ ဘြဲ့ လြန္ အရင္ယူျအီး မွ ထြက္ေျပပး ရန္မစဥ္းစား ေခ် ေယာက္က်ား စကာပူတြင္ ရွိရာ ဘြဲ့ လြန္တက္ က မထြက္ ရမည္စိုး ေသာေျကာင့္ MS C မတက္ ယခု ျပန္ လာေသာ ္ ထုိ ေခတ္ကထက္ ငယ္ေသ ညီမေလး မ်ား ကို မမ ဟု ေခါ္ ရသည္ ညီမေလး မ်ား က အစ္မဟု ျပ္ ေခါ္ျကရာ မမနွင့္ ညီမနွင္ ခ်ာ လာည္ ရုိက္ေနျကသည္ 

ထို့ထက္ဆိုး ေသည ေခတ္ ကဘြဲ့ လြန္ medicine surgery တက္ လိုလ်ွင္ ထို ဘာသာရပ္တြင္ D ခCall ရရသည္ ခဥမတို့ ေခတ္တြင္ေတာ့  medicine entrancr ေျဖ ရသည္ အလုပ္ဝင္သည္နွင့္ေျဖမရ လုပ္သက္နွစ္န်စ္ျပည့္ ွ ေျခြင့္ ရသည္ သူမ်ား ေတြ စည တကံုး ကံုး က်က္ခ်ိန္ဝယ္ ခဥမသည္ ကား တစ္ စီး န်င့္ ပါတတိ ဒါး ျကီး အထပ္ လိုက္ ထရိုင္ ဇာ ဆြယ္တာ အထပ္ လိုက္ကိုး ဆယ္တန္ အထပ္ လိုက္ စိန္နး ကပ္ ခါ ခါ Hand chain စဳစီ နဖာ ဖင့္ ေလာကကို ျဖတ္သန္းသည္ေမာင္ ရွိသည္ ေလ ေမာင္သည္ ခင့္ ကို အား လၤုး တာ ဝန္ ယု ေခ ်လိမ့္ မည္   ဟု တစ္ သ္က္လံုး ထင္ မွတ္ခဲ့သည္ 

MSC medicine ေအာင္ျပီး သူ လုပ္ သက္ နွစ္ နွစ္ ရွိျပီး  မွ MRCP ဝင္ေျဖခြင့္ေပးသည္ ယခု လို ေပါ်ပါ ေလာ ေလာ ေျဖခြင့္ ရသည္မဟုတ္ selection မ်ား ကို မွ နိုင္ငၤျခား ေသို့ ်ပါင္ေျခာက္ ေထာင္ ကို ျမန္မာ ေငြ ေျခာက္က်ပ္နွင့္ လဲကာ အဂၤလန္ စာေမးပြဲ သြား ေျဖေစသည္ နွစ္နွစ္နွင့္မေအာင္ ေသာ္ ျပန္ ေခါ္သည ပိုက္ဆၤရွိလဲ ဆက္မက္ေျဖရ ေအာင္ေသာ သမ်ား ကကလည္း ျပန္လာ သသည္မ်ိုး ဆက္မပ်က္ေခ် psingapore သို့ mrcp မ်ား ကို train မလြတ္ခ်င္ ကိုယလဲ mrcp သူလဲ mrcp ပညာ မာ နခံ၏ mSc ေလာက္ ကို သာ လြွတ္ေပး ခ်င္သည္ ေနာင္ ေသာ္ ေခတ္ပ်က္ကာ လြတ္ လိုက္ေသာ mrcp မ်ား သည္ ဆမ အသိမ္း ခံကာ ျပန္မလာ ေတာ့ ေခ်  လူ ျကီး မ်ာ စိတ္ ျငစ္ကာ မလြွတ္ေတာ့ mRcP အတာ ျပတ္သြား သည္ ျပတ္ ျခင္း ၏ အက်ိုး ကား မရွေိခ်  ယခု ေသည္ mrcp part 1 , part 2 ေအာင္ မ်ား မ်ို လို ေပါက္ လာသည္ အခ်ိ့ူ့ေသာ သူမ်ား clinical experience လံုး ဝမရွိေခ် mrcp ဆိုသည္ ကိျု ေလွ ခါး ထစ္ ေက်ာ ္ခုန္ယူ ျကသည္ experience ဆိုသည္ ကို ေဘး ခ် ကာ စာ တစ္ကုန္း ကုန္း က်က္ ျကသည္  crepitation ကို မျကား liver ကို မစမ္း မိေသာ လည္း ဘ္း part ၂ ေအာင္ မ်ား ျျဖစ္ စ္ေနျကသည္ pace exam တြင္  cvs system တြင္ pulse ကို စမ္း ဘို့ ေ့မ့ သြား ရာ က်သည္ မွာ နည္း ေသး၏ 

ခဥမခမ်ာ မွာ ကား EcG ကို တစ္ ခ်က္ဆြဲျဖန့္ လိုက္ ရံု  နွင့္္ အေျဖရေသာ x ray ကို ျဗာင္း ျပ္ န္္ဖတ္ထတ္နိုင္ေသာ လူ နာ ကို ျမင္ ရံု နွင္း TR  ရွိေနေျကာင္း jvp ျကီး ကျပေနေျကာင္း ထို လ နာ သည္ ေက်ာက္  ကပ္ ျဖစ္ နိုင္ေျကာင္း ဟို လူ နာ သည္ fluid မ်ား ေရြ့ APO ျဖစ္ေနေျကာင္း clinical experience တစ္ပံု နွင္ စာ မဖတ္ ဘဲ ဖဘ အေလ လိုက္ ေနေသည ေျကာင့္ဘေလာ့ တြင္ သာ ယာ သြား ခဲ့ ေသာ ေျကာင့္knowledge mrcp မရွိေသာေျကာင္ . ဒါး မေနာက္ပိတ္ ျဖစ္ေနသည္ မွာ ေရမရွိတဲ့ ေခ်ာင္း ေရသြား စိမ္သင့္ ေလသည္ေျက ကြဲရေလသည္ 

Wednesday, February 4, 2015

4th febuary 2015

ေစ်းဝယ္ ရတာ ခင္ ေမာ ျပီပန္း ဆိုး တနး နာ းက ေစ်းသိူ့ လာသည္ အေပ်ာ္ တဆို လ်င္ေတာ့ ေကာင္း သည္ တာဝန္ လို ဝယ္ ရမည္ ဆို ေတာ့ မေပ်ာ္ ျက္ြန္ နီ တစ္ က်ပ္ ဘိုး ကို နွစ္ လောက္ စား ရသူ အဖို့ ျကအာက္ငြန္ နီ ပိသာ လိုက္ ငါး ပိသာ ျိသြန္ ျဖူ ဂ်င္း ထိုန္း လည္း ေကာင္း ငၤျပာ ရ္ တစ္ပုလင္း ကိ နွစ္်ပါက္ စား ရသူ အဖို့ ငၤျပာ ရည္ ပတစ္ မု လင္း ကို   ငါး ရက္ ခန္ နွင္ုကုန္ေသည္ ေသာက္ မ်ာ းေန ျက သလား စဥ္း စား ရသည္ ရိ ဖန္ ရၤ ခါ ငၤျပာ ရည္ ေျကာါ္ ငၤျပာ ရ္ ခ်က္ မကုန္ ေလာ ( အၤျသ သြား သူ မ်ား ကို ရွင္း ျပသည္ 

အေမ ေစ်း ဝယ္ လ်င္ အစ အဆိုး တစ္ ေခါက္ ေလ်ွက္ ျပီ မွ ဝယ္သည္ ကို သေဘာ ေပါက္ ျပီ အေကာင္း ဆံုး အခ်ို သာ ဆံုး မ်ား ကို အာ ရုၤ ခၤျခင္း ျဖစ္ မမဘ္ ျကက္သားသဘ္ ျမနမာ ျက္ တစ္ ေကာင္ ေလး ေထာင့္ ငါး ရာ  ပု ဇြနိ နွစ္ ပံု ေလး ေထာင္ ဒီ ထက္ ျကီး ေသ ပ ဇြန္ 7000 ပု ဇြန္တစ္ေသာင္း တစ္ ေထာင္ ဘိုးအိမ္ေရက္ ေသ္ ထို ပု ဇြန္ မ်ား မလတ္ ဟု ဝင္း ဝင္ း က ေျပပာ ရာ လြတ္ မစ္ ခ်င္ ေလာက္ ေအာင္ စိတ္ ဆိုး ရသဘည္ 

ငါး ခူ နွစ္ ေထာင့္ ငါး ရာ ဂဏ္း နီစ္ ေထာင္ ငါး ပု နာ း နွစ္ ေထာင့္ ငါး ရာ 

ဘု ရား ပန္း သေျပ ငါး ခက္ တစ္ခက္ ေလး ရာ ဟိုပက္ ကနဲ အံျသ ဝယ္ ရသည္ မဝယ္ လို့ မွ မရဘဲ ဖ်င္ေပ္ငါ ကန္ ဇြန္း မုန္ လာဒဥ ်ွစ္ မ်ွစ္ ေဂါ္ဖီ မန္ ညင္း ဘူး ညြန့္ နၤနၤပင္ ငရုတ္ သိး စိမ္း ေ်း တန္း ထဲ ရွိသမ် အြက္ လ္ ညို့း ထိုး ေစိး မမး ျပီး မွ အား ထံုး ေပါင္း တြက္ ငါး ေထာင္ 

ပလာ တာတစ္ ခ်ပ္ တစ္ ရာ့ ငါးဆဆ္ ကနဇြနး ျပုတ္ တစ္ လံုး ငး ရ ာ မန့္ ဟင္း ခါး အေျကာ္နံ တစ္ပြဲ ငါး ရာ ပလက္စတစ္ ျခင္း နွစ္ ေထာင့္ ငါး ရာ သံ ပီု တစ္ လံုး ္းဆယ္ သံပု ရာ တစ္ လံုး တစ္ ရာ ေပ္ါင္ မန့္ တစ္ ုတ္ တစ္ ရီုး တစ္တြဲ  ရပ္ ခား ေသာ ကား ရွာ မေတြ့ ဘယ္ နား ရပ္ ခဲ့မိသဘ္ အသင္သံုး ေခက္ ေလ်ာက္ ရွာ သယ္ လာ ေသာ ပစည္း မး လက္ ကေလး  စ်း က တစ္ ဖက္ ကား က တစ္ ဖက္ ကား လမ္း ကို ဖတ္ ကုး အို ရုန္း ကန္ လိုက္ ရတာ စကာပု မွာ ဆို နွစ္ ေယာက္ ထဲ တစ္ ကမာ ဒါ မိုး ေတြ မျကံု ရ စတိုး ဆိုင္ တြင္ ေယာက္ က်ား ေလး ေတြ လာ ဝယ္ေသာ  gold  ကို သာ တစါ္ဘူး ငါး ရာ နွစ္ ဘူး တစ္ ေထာင္ ကို သာဇိမ္ နွင့္ ေသာက္ လိုက္ ခ်င္ ေတာ့ သဘ္ ဘဝေတြက ေမာ ျကတယ္ေလ

Tuesday, February 3, 2015

febuary 3 , 2015

မိုး လင္း လ်ွင္ ခဥမ အလုပ္ မွာ ေမာင့္ ကို ရွာ ရ ျခင္း ျဖစ္သည္ ေမာင္ ေရ ဘာ လုပ္ ေနသလဲ ဆို လ်ွင္ အေခါ္ေစာငျ့ေနေသ ေမာင္သည္ အား ရဝ္းသာ ကိဖံုး ကြယ္ ထာဒးေသာ ခပ္တဘ္ တည္ ေလ သၤ ့ဖင္ ့ ဘာ မွ မလုပ္ ဘူး စဖတ္ေနတာ ဆို လ်ွင္ ခင့္ ဘဝ သည္ အေတာ္ စိိတ္ေအးသြား ၏ အျပင္ သြား မယ္ အက်ီဲ ဆို ေသာ္ ဝေနေသာ ကိုယ္ လြ့ံုး ကို ဖဳး ကြယ္ ရန္ ခ်ယ္ မွုနး ရသဘ္ မွာ တစ္နာ ရီ ျကာ ၏ ျပီး ေသာ္ ေဝဖိုး တို့ မၤလာ ေဆာင္ ကို လက္ ဖြဲ့သြား ေပးမလို့ ဆိုေသာ္ ရန္ကုန္သူ ပီသ လာ ေသာ္ ခဥမသည္ ျမန္မာ လံု ခ်ည္ ရွည္ ရွည္ ျမ္နမာ အက်ီ္ လွလွ စကာပူ မွ သၤုး ထည္ တစ္ဆယ္ discount ပုဝါနွင့္ းနွစ္ ရံသၤုး ဆယ္ discount  ထိနပ္ ျဖု လြ လြ နွင့္တတင့္တယ္ စြဒ ဆင္ ျမန္း ျပန္ လဲ ရသဘ္ ဖစ္ သလို ဝတ္စား သြား ေသာ္ ခ်ီး ျွင့္ သည္ မျမည္ မလာ ေသာ္ မွေျသာ္ ေကာင္း တည့္ ဟု ရန္ ကန္သား မ်ား ကဆို ေပ လိမ့္ မည္ 

ဖံုး ျကို မဆက္ ဘဲသြား ေသာ္ ခင္ သည္ ေမာင့္ ကို အျပစ္မဆို ရွိ ရွိ မရွရွိ ခဥမ လမ္း ထြက္ ရ ျပီး ေရာ ျဖစ္ရာ ကား ကို ေအ်ာ္ ေပ်ာ္ ရြင္ရြင္ လိုက္ေမာင္းသည္ ရွစ္ ေထာင္ ဘိုးသာ္ အေတာ ္ အေမာင္းခံသည္ ဒါေတြ သိ လို့ 1,3 အင္ ဂ်င္ စီးေနတာ ျဖစ္သည္

ကမာ ေအး လမ္းမသည္ crowded ျဖစ္ ေနေသည္ ျငား ျပည္ လမ္း မသ္  junction swuare ဖြင့္တည္ း က ဂြမ္း သြား ျပီ ျဖစ္ သည္ အမ်ား ျပည္ သူ ပန္း ျခံ မ်ား သည္ အိမ္ ရာ မ်ား ျဖစ္ ကုန္သည္ ကမာ ေအးစ်းသ္ ဂမုန္း ပြင့္ ျဖစ္သြား သည္ လ ျကီး ျဖစ္ လွင္ အာ ဏာ ရွိသာ္ျငာူ ခဥမ လူ ျကီးဖစ္ ေသာ္ ပါ ဝါ မရွိ ေခ ် 

၈ မိင္ မီးပြိုင့္ ကို သံုး ထပ္ လမိး ျဖစ္ ရန္ အမ်ာ းူ ငွာ ဆုေတာင္း ေန ျကသည္  design ေကာ္း ရန္ လို အပ္သည္ ေရြွ ဂံု တိုင္ တၤတား သည္ ဂြမ္း ၏ ဇိဝိတာ ဒါ နေဘး ျဖတ္ ေမာင္း ကျကည့္ လွ်င္ သိနိုင္ ပါသည္ တၤတား ေအာက္တြငင္ ေျမလြတ္ ေျ ရိုင္းမ်ား ရြာ တည္ ရန္ ရန္ ေလာက္သ္ ည္ 

စြယ္ ေဘး မွ ဝင္ေသာ္ ကန္ပတ္ လမ္း ပိ ဝင္ ရန္တန္းစီ ေန ျကသည္ မွည ေျကာက္မက္ ဖြယ္ ေစ်း လမ္း ကို ျဖတ္ေသာ္ဆိုင္ ကယ္မ်ား ပိတ္ေနသဘ္ ထို ရပ္ ကြက္ လူ ငယ္ မ်ာ း အလုပ္ လပ္ ရန္ ျပင္ ပမသြား ဆိုင္ ကယ္ တစ္ စီးဝယ္ ကာ ရပ္ ကြက္ တြ္ ဆိုင္ ကယ္ ဆြဲ စာ ျကသည္ 

ရန္ ကျန္ မို့ သ္ အလျပ္ အိုင္ အခြင့္ အေရး ရွား သလို ရွိေသာ အလုပ္ ိ လည္း ရန္ ကုန္သား မ်ား မလုပ္ ခ်င္ ျက ျမို့ ျပ ဆင္း ရဲသား မ်ား ကို ေန ရာေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား တြင္ ေတြ့ ျမင္ နိုင္ သည္ 

taxi မ်ားသည္ လမ္း ျကမ္း ကို ဝုန္း ဝုန္း ဒိုင္း ဒိုင္း ျဖတ္သည္ သတို့ က ကား ပိုင္ ရွင္ မွ မဟုတ္တာ ကိယ္ ိုင္ ကား ဆို လွ်င္ ေတာ့ ဥ ထား သည္ မွာ လမ္း ခံုး ကေလး ကို တစ္ လ်ီမ့္ ခ်င္း တက္ တစ္ လွိမ့္ ျခင္း ဆင္း ေနသည္ မွာ အသည္း ယား စ ရာေကာင္း လွသည္  ကိုး မိုင္ ေလ ဆိပ္ ဘက္ မွာ အုန္း သီးသည္ မထြက္ေသး လမ္း ဟို ဘက္ ျခမ္း တြင္ေတည့ အန္းသီးသည္ ပန္း သည္ စည္ ကား လွသည္ လမ္း မျဖတ္ ကူး ခ်င္ ေသာေျကာင္ မဝယ္ ရ

ေလဆိပ္ လမ္း မွ အိုး ရွင္း အိုး ရွင္း မွ မင္း ဒမမင္း ဒမ မွ ေအာင္ မင္း ေခါင္ေအင္ မင္း ေခါင္သဘ္ ယခင္ ကေစ်း သိတ္မရွိအင္းစိန္ ဘက္ မွ ဝင္ ရသ္ ျပည္ လမ္း ကို မေပါက္ ယခု မင္းဒမ ေပါ္မွ လမ္း ေပါက္ ေနရာ ရ လာသည္ အေဖတို့ မ်ား ပိုက္ဆၤ ရွိ ရက္ နွင့္ ဘာ ေျမကြက္ မွမဝယ္ ခဥ မတို့ အေမြ ခြဲ ရာ 1997 တြင္ တစ္ ေယာက္ ကို နွစ္ သိန္း က်ပ္ ရ၏ ညာ မေျ အေဖသည္ ဒု လက္ ေထာက္ ညြန္မွူး ရံုး ျကီး ျကီး ျဖစ္သ္ ည္   

ဟို ေန့ က ေရွြ ဂံုတိုင္တြင္ ကာ ဇီတစ္ ခြက္ မျန့ တစ္ပြဲ ေထာ ပတ္သီး တစ္ ခြက္ ကို 7000 က်ပ္ ေပး ရေသညျကာ့္ မေျက ခ်မ္း ေသာ ေမာင္ သည္ RIT 
ထဲ ဝင္ သည္ အသုတ္ နွစ္ပြဲ ေကာ္ ဖီနွစ္ ခြက္ 1800 က်ပ္ ျဖစ္ သည္ ကေလး ေတြ တူူညီ ဝတ္ စၤု ဝတ္ ရသလား အက်ိျဖူ လံု ခ်ည္ ျပာမ်ား စြာ ေတြ့ည္ ခင္ တို့ေခတ္ က တကသိုင္ ေက််ာင္ စူဆိုသည္ မွာ ျဖူနီ ဝါ ျပာ ပန္း လိပ္ ျပာ ခင္း ျကီး ျဖစ္ည္  အေဆာင္ လခသည္ ၁၂၀ က်ပ္ ဖစ္ သည္ မနက္ ထမင္း ညထမင္း ေ်ြးသည္ ကို ပါ လာ ထဲ တြင္ တစ္ ကယ္ စား ျကသည္ ေန့ ေက်ာ္းသားေတြကေတာ့ ေနြး ေအး   တြင္ တစ္ ရုတ္ ထမင္း ေျကာ္ သံုးက်ပ္တန္ တုတ္သည္ တစ္ ဆယ္ ဆို လ်ွင္ လူ ေလး ေယာက္ ခန္ ကုန္း ေဘာင္ ျပီး ေက်္ အရြက္ မ်ား မ်ား အသားနည္း နည္း ကန္ ဇြန္း ပလိန္း နွင္း စတိုင္ နွင့္ စား နိုင္ ျကသ ည္ 
ျကိုကုန္း ျမို့ ပတ္ ဘု တာ ေေဘး တြင္ ကား လမ္း ရွိသည္ တၤခါးဒမေတြ့ပါ ကား ကို ရထား လမ္း ေပါ္တင္ ေရြမီး နီ ေစာင္ ရသည္ ေျကာက္ စရာါေပ

ဖံုး မဆက္ ဘဲ လာ ေသာ ည့္သည္ ကို ပိတ္ ထား ေသာ တၤ ခါး သည္ ဆီး ျကိုသည္ အင္း စိန္ လူသြား ပလက္ ေဖာင္း မ်ား သည္ ျမို့ ျပနွင့္ မတ

မာ တင္ တြင္ ေနေသာ အေဒါ္ ထၤ ကိတ္ စ ရွိေသာ ေျကာင့္ဝင္၏  ခင့္ ထက္ အသက္ ၂၀ ျကီးေသာ အေဒါ္ သည္ ခ့္ အာ း ညီမေလး ဟု ဧည့္ သဘိ တစ္ ေယာက အား မိတ္ ဆက္ ေပး၏ သူ က  ကတအ သား ေလ လ ူ ပ်ို ျကီး ဒါ က မျမင့္ သမီး ဟု ဆို ေသာ္ ခင္ ေကာက္၏   လူ ေတြ ကို နား မလည္ နိုင္ 

လွည္းတန္းမီးပြိုင့္ သည္ ျပတ္သား မွု မ ရွိ သူမ်ား ကား ေနာက္ လိုက္ ရသည္  ရန္ ကုန္ ေနသ္ ျပင္း လွ ရာ ေခါင္း ကိုက္ လာသ္ ည္  patacetamol ေသာက္ ခ်င္ေသာ ေျကာ့္ ေဆး ခင္း ေတာင္း ဖြင္ ရာ paracetamol ကုမနိ ေပါင္း စံု မွ သြင္း ထား သည္ ထဲ ွ တစ္ လံုး ယူ ေသာက္ လိုက္သည္ ယေန့အတြကက္ ေမာင္ သည္ ခဥ မနွင့္ ယခု ေလာက္ လမ္း ထြက္ ျပီး လ်ွင္ ညေန သဇ ေသာ္ လည္း ေငာင္ ဇ မ ေသာ္ လာ္း ောင္း တမထ ေသာ္ လာိး ေကာင္း တစ္ ေယာက္ ေယာက္ နွင့္ပါသြား မည္ ္မွာေသခ်ာ သည္  vit တို့ သန္နာ လြင္ တို့ သက္ေဝ တို့ ကို အထူး မွာ ျကား လိုသည္ မွာ စက ပူ မွ ျပန္ မလာ ရန္ ့ဖစ္သည္ စကာ ပူ တြင္ ေယာက္ က်ား မ်ား သည္ ကိုယ့္ မ်က္ နွာ ကို တစ္ ကမာ လုပ္ ေန ရသည္ htoo lwin လဲ မွတ္ ပါ ဒီ ေရာက္ ေတာ့ သူတို့ သည္ ခင္ တို့ ထက္ အိုင္း အဝိုင္း က်ယ္ ျပန္ သြား ေလသည္  ရန္ ကုန္ ကို ျပန္ ခြင္ ျပု ေသာ ခင္ ေနာင္ တရ၏