Sunday, June 30, 2013

29th June 2013

 


စားစရာမ်ားသည္ အရသာရွိပံုရေသာ္လည္း သူသည္ စားမေကာငး္ေခ်. စိတ္သည္ အေရးႀကီးသည္ စိတ္မရြင္ေသာ စားစရာမ်ားလည္းမရြင္. ၿမိဳမက်ေသာေႀကာင္႕ ကုိကာကုိလာတစ္ဘုူးထဝယ္သည္. စလံုး နစ္က်ပ္ေပးလုိက္ရာအေႀကြၿပန္အမ္းသည္ ဘယ္ေလာက္မွန္းမသိလက္ခံယူလုိက္သည္ အႀကမ္းအားၿဖင္႕ဆုိေသာ စလံုးတစ္က်ပ္ေက်္ၿဖစ္ရာ. မမေငြ ၁ထ ၇၈၀ က်ပ္ ၿဖစ္ရာ ကုိကာကုိလာဘူးသည္ ၿမန္မာေငြတစ္ေထာင္က်ပ္ခန္႕ၿဖစ္မည္.

ေရေနြးနင္႕မေသာက္ဘူး အေအးနင္႕သာ စားဘူး၏. တရုတ္အစားအစာသိတ္မႀကိဳက္ပါ အခ်ိဳမ်ား၏ အငန္နည္းသည္ မေလးအႏၵိယ သည္ အစပ္ အငန္မ်ားသည္ အုန္းနုိ႕မ်ားအခ်ိဳမ်ားမစားပါ. မႀကိဳ႕္သလုိ ဆီးခ်ဳိၿဖစ္မွာလည္းေႀကာက္၏.

ဖူနန္အေနာက္မွ လြိုင္နိဳငင္းတြင္ၿဖစ္သည္ ထုိဆုိင္သည္ ေစ်းသက္သာသည္. စလံုးတစ္ဆယ္ေပးရာ အေႀကြၿ႔ပန္ရေသး၏ ဘယ္ေလာက္ယူလုိက္သလဲမမွတ္မိေခ်.. ရွမး္ထမင္းနင္႕ တုိ႕ဟူးေႀကာ္သည္ တစ္ဆယ္ေအာက္ေသခ်ာသည္ တစ္ဆယ္ေအာက္ဆုိသည္ မွာ မမေငြ ၇၈၀၀ က်ပ္ေအာက္ၿဖစ္သည္.။

ခင္သည္ ကုိကာ ကုိလာ ပက္စီ ႀကိဳက္သည္ ဆိီးခ်ဳၿိၿဖစ္မွာစုိးေသာေႀကာင္႕သိတ္မေသာက္. တစ္ပတ္တါင္ ဘူးေသးတဘူးေလာက္ေတာ႕ ေသာက္ၿဖစ္သည္႕အေနအထားၿဖစ္သည္. မ်ားလွ်င္ နစ္ဘူးေပါ႕. ဘူးႀကီး 1,5 L ဝယ္ထားကာ နည္းနည္းခ်င္းအရက္သမမားမ်ားကဲ႕သုိဳ႕ေသာက္သည္ ပက္စီကုိ ေရေရာေသာက္သည္. သို႕မ]စဟုတ္ တစ္ငံုေသာက္သည္. သိတ္ပင္ပန္းေသာေန႕တြင္ ဘူးေသး can ဘူးတစ္ဘူးေသာက္သည္ ကုိကာဘူးသည္ လူကို လန္းေစသည္. အင္အားၿဖစ္ေစသည္ သို႕ေသာ္အခ်ိဳမ်ား၏.ၿခံဳႀကည္႕ေသာ နစ္ပတ္ သုိ႕မဟုတ္ သံုးပတ္ကို ဘူးႀကီးတဘူးခန္႕ၿဖစ္သည္.ဟုထင္သည္ အမွန္မရွိ. စိတ္မထိနး္နုိင္လ်င္ေသာက္ေ႕ရြ႔စိတ္ထိန္းနုိင္လ်င္မေသာက္.

ဘုရားပန္းသေၿပသည္ တစ္ခက္နစ္က်ပ္ၿဖစ္သည္ တစ္က်ပ္ခြဲေလ်ာ႕ေပးရာ ေလးခက္ ေၿခာက္က်ပ္ၿဖစ္သည္. မုန္႕ဟင္းခါး ရယ္ဒီမတ္တစ္ထုတ္သည္ နစ္က်ပ္ၿဖစသ္ည္ ငါးထုတ္ၿဖစ္ရာ တစ္ဆယ္ ၿဖစ္သည္. အထုတ္ႀကီးနန္းသေၿပနင္႕မုန္႕ဖတ္ထုတ္သည္ တစ္ဆယ္ေအာက္ၿဖသည္ လက္ဘက္ဘူးသည္ သံုးက်ပ္ခြဲၿဖစသ္ည ္ခ်ဥၤေပါင္ေႀကာ္ ရယ္ဒီမိတ္သည္ နစ္က်ပ္ၿဖစ္၏. ပုဇြန္ေၿခာက္သည္ သံုးက်ပ္ ေလးက်ပ္ေလက္ၿဖစ္နုိင္သည္. ပုန္ရည္ႀကီးသုံးထုတ္နစ္က်ပ္ . + ငါးေၿခာက္ဖုတ္ တထုတ္ စလံုး ရက်ပ္ခြဲ+ ၈်င္းသုတ္သည္ နစ္က်ပ္ သ့ဳးက်ပ္ခန္႕ၿဖစ္မည္. ပဲၿပဳတသည္ နစ္က်ပ္ၿဖစ္နုိင္သည္. အသုတ္သုတ္ေသာ ငရုသီးမ်ုန္႕သည္ နစ္က်ပ္ၿဖစ္နုိင္၏. Label ေစ်းနွဳနး္မကပ္ေသာ ္ ေသေငွးခင္သည္ မသိ. ေတာင္းသေလာက္ က်သင္႕ေသလာက္ေပးရမွာေပါ႕ဟု သေဘာထား. ဟုိတစ္ေန႕က ကန္တင္းတြင္ ပိုက္ဆံက်ေပ်ာက္သလား ဟုလာေမးရာ ငါ႕ပိုက္ဆံအိတ္ထဲဘယ္ေလာက္ရွသလဲ ငါမသိေတာ႕က်ေပ်ာက္တယ္မထင္ဟု ခပ္အားနာနာေၿပာသည္ ခင္နင္႕အတူစားေသာ ေကာင္ေလးသည္လည္း သူလည္းသူ႕အိတ္ထဲတြင္ဘယ္ေလာက္ရွိသည္ မသိဟု လာေမးေသာသူကိုေၿပာလိုက္ႀကသည္ ေပ်ာက္သည္ဟုေတာ႕မထင္ေခ်. ။ ငရုတ္စီမ္သည္ တစ္က်ပ္ ၿဖစ္နုိင္သည္. ႀကက္သြန္ၿဖဴဥတလ့ုးေသးေသလးေလးတစ္ထုတ္သည္ စလံုးတက်ပ္ခြဲၿဖစ္သည္. ေၿမပဲတစ္ထုတ္ နစ္က်ပ္ခန္႕ၿဖစ္နုိင္သည္ ပုဇြန္ေၿခာက္မွဳန္႕သည္ စလံုး သံုးက်ပ္ ၿပားရွစ္ဆယ္ၿဖစ္သည္.ႀကကသ္ြန္နီထုတ္သည္ တစ္က်ပ္ခန္႕ၿဖစ္နုိင္သည္ သံပုရာသံုးလံဳးသည္တစ္က်ပ္ခန္႕ၿဖစ္နုိင္သည္. တယ္လီဖုနး္ကပ္သည ္တစ္ဆယ္တန္ ခုနစ္ကပ္ၿဖစ္သည္. မုန္႕စားသည္ က တစ္ဆယ္ေအာက္ၿဖစ္ရာ ယေန႕အသ့ုးစရိတ္သည္ စလံုး တစ္ရာ နစ္ဆယ္ သံုးဆယ္ ခန္႕ၿဖစ္မည္ ၁၂၅x ၇၈၀=၉၇၅၀၀၀ က်ပ္ၿဖစ္ရာမမ ေငြ တစ္သိန္းခန္႕ၿဖစ္သည္ ခင္ကိုမွေသေင်းမေခၚလွ်င္ မည္သုူ႕ကိုေခၚမည္နည္း.

Saturday, June 29, 2013

28th June 2013


သူမ်ားမေၿပာနင္႕ကုိယ္႕ဘာသာကုိယ္ပင္စိတ္ပ်က္မိသည္. လခထုတ္လ််င္ အိမ္လခေ ေရဘုိးမီးဘုိးေပးၿပီးလွ်င္ အသံုးစရိတတ္တကၠစီခ. ကာဖီဖိုး ေရဘုိး. နွဳတ္ၿပီးလ်င္ ထမင္းသာ စားဘို႕႕က်န္သည္ ဆုိသည္ ကို မယံုသူမ်ား ရွိသည္.

ထမင္းေတာင္ စားရတာ မေတြ႕ပါဘူး ဆုိသူကုိသက္ေသၿပရန္ ငါလည္း ထမင္းမခ်က္တာ ႀကာၿပီေလ ဆုိကာ ရယ္ဒီမိတ္ ႀကာဇံခ်က္ ကုိ ၿပဳတ္ရန္ၿပင္သည္ အႀကားေတာ႕ေကာငး္သည ႀကာဇံနင္႕ အရြက္မ်ားကို မိနစ္နစ္ဆယ္ခန္႕စိမ္ ပါ အနစ္ထုတ္ကုိၿပဳတ္ပါ. ၿပီးလွင်ာအားလံုးထည္႕ၿပီၚ သံုးေဆာင္နုိင္ပါၿပီ ဆုိေသာ္လည္း ထည္႕ၿပီးေသာအခါ စားခ်ငစ္စရာမရွိ ေရဘဲ မ်ားသြားလား ေရက လဲပန္ကန္တစ္ခြက္စာသာ ထည္႕ၿပဳတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳဓါတ္မရွိ အငန္ဓါတ္မ ရွိ ဘာမွ အရသာမရွိေခ်.

သုိ႕ၿဖစ္ရာ ငံၿပာရညမ်ားမ်ားထည္႕လုိကသ္ည မထူးၿခား. ဘာရွိေသးလဲ သြားရွာရာ ရခုိင္မုန္႕တီ ရယ္ဒီမိတ္ အိမ္စည္းစိမ္ထင္သည္ . နဲနဲထည္႕ၿပီးခါမွ မ်ားရင္ ပိုေကာင္းမွာဘဲ ဆုိကာ တစ္ဝက္ထည္႕လုိက္ၿပီၚ ၿမည္႕လုိက္ရာအ ရသာ အေတာ္ႀကီးကုိေလးသြား၏. ေလးဆုိ တစ္ဝက္ႀကီးေတာင္ထည္႕ထားကို ေရနည္းတာကုိ ေရနည္းတာ ထပ္ထည္႕ရင္ ရွဳပ္မယ္ ရွိပေစေေတာ႕ေလဆုိကာ မဝမည္စုိးေသာေႀကာင္ ႕ထမင္းအုိး ညစာ နင္႕မနက္ၿဖန္မနက္စာ ဘူးေသးနစ္ဘူးတည္ထားသည္နင္႕ စာမည္ၿပင္သည္

ငါးပိေႀကာ္သည္လည္း အေတာ္ႀကာဘီ ၿပစ္ၿပီးအသစ္ တစ္ထုတ္ေဖာက္ရမွာပ်င္းေသာေႀကာင္႕ရွီတာဘဲ စားတေပါ႕ ဆုိကာ ငန္တာေတြ မ်ားကိုစားေသာ္ စားမေကာငး္ေခ်. ႀကာဇံခ်က္ထဲသံပရာ ေတြ ဘာေတြ ညွစ္ရမွာကုိ သံပဳရားသီးရွာေဖြၿခင္းအွဴ လွီးခ်င္းအမွဴမ်ာကို မၿပဳလုိေသာေႀကာက္႕ အိမ္စည္းစိမ္ ေရာလုိက္ရာဘာၿဖစ္သြၾးေသည ္မသေခ်.ထမင္းမ်ား လြတ္ပလုိက္ရသည္ ဟငး္ရည္မ်က္စိမွိေသာက္လရသည္ ငန္လုိ္က္႔သည္႕အမ်ိုဳး မင္ေပါက္ကယ္ပါ.

Tuesday, June 25, 2013

ခင္ 
Saturday, June 22, 2013

https://www.facebook.com/khin.o.may

ဖဘေပၚတြင္ ဓါတ္ပံုတင္ၿခင္းသည ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးၿဖစ္သည္ ပထမောတ႕ကုိယ္႕ကို ခ်စ္ေသာခင္ေသာသူမ်ားကို ႀကိတ္ၿပေသာ္လည္း ၿပမနုိင္ေသာအခါ ကဲမထူးပါဘူးေလ ၿပလုိက္ပါေတာ႕မယ္ဆုိကာ ဖဘတြင္ တင္လုိက္ရာ လူအားလံုးဝုိင္း like ႀကသည္ အားတက္သြားကာကိုယ္႕ကိုယ္ကုိ လွသည္ထင္၏. လွမွာေပါ႕ အလွဆံုးပံုမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္တင္သည္ကို . ပံုတစ္ရာရုိက္လ််င္ တပံုေတာ႕က်န္တတ္သည္ေပါ႕. အဓိကကကေတာ႕ကုိယ္႕ဘာသာ ကုိယ္ႀကည္႕မဝေနတာ ၿဖစ္သည္ သူမ်ားႀကည္႕ခ်င္ႀကည္႕မႀကည္႕ခ်င္ေန ကိုယ္႕ဘာသာကုိ ႀကည္႕ကာ ပီတိၿဖစ္သည္ ကိုယ္႕ကိုယ္ကုိ cerebreity သဘြယ္ခံစားရသည္ လမ္းထြက္လ််င္ေတာ႕ က်ီးႀကည္႕ေႀကာင္ႀကည္႕ၿဖစ္သည္  ၿမင္ဘူးသူမ်ားပါသလား ဟု မလံုမလဲၿဖစ္ကာ လူေတြ ကိုလိုက္ႀကည္႕ကာ ကုိယ္သိသူဘယ္သူမ်ားပါမလဲဟု ရထားအဝင္တြင္ အကဲခတ္ရသည္ ေၿပးမလြတ္ အရပ္ေဒသတြင္ေနေလ ရာေၿပးလြတ္မည္မဟုတ္ေခ်. ဘယ္လုိေနေန လွသူမဟုတ္ေလရာ ဟင္ အထင္နဲ႕အၿမင္တစ္မ်ိဳးဟု ထင္ၿမင္မိမွာစိုးသည္  ၿမင္ရုံသာ  ၿမင္ကာ ေအာ္ မခဥမပါလား ဟု Peti လိုမ်ိဳး ၿမင္သည္ဟု သံုးသပ္ကာ သြားေလေသာ္မည္သုိ႕ခံစားရမည္မသိ. cerebility ၿဖစ္ခ်င္ေသာ္ၿငားလည္းကုိယ္႕ကုိ သိၿပီး ကုိယ္က မသိသည္ကေတာ႕တစ္ပန္းရဳွးေလသည္ ကုိ္ယ္ကလည္းသိခ်င္သည္ေပါ႕ လာစကားေၿပာဘုိ႕ေတာ႕မေမွ်ာ္လင္႕ပါ စလံုးက လူမ်ားသည္ ေသာက္ႀကီးေသာက္က်ယ္ေသာေနရာတြင္ နစ္ေယာက္မရွိေခ်.

ပံုမ်ားၿပန္ဖြက္မည္ဆိုေသာ္လည္း အသစ္အသစ္ေတြ႕ေသာသူမ်ားက ၿမင္ဘူးခ်င္ႀကၿပန္သည္ သူတို႕ကိုလည္းၿပခ်င္ၿပန္သည္ ယခင္က သိခဲ႕သူမ်ား အဆက္အသြယ္ မရွိႀကသူမ်ား ကုိလည္း ေအာ္ သူရဳိ႕မ်ား သတိရလို႕လာႀကည္႕ခဲ႕ရင္ up to date ေလး ၿမင္ရတာေပါ႕ ဟု ေစတနာထားခ်င္ေၿပန္သည္ ုကုိယ္႕ပံုကိုယ္ အုန္းလက္ဆီသုိ႕မသြားခ်င္ေသးေခ်. ကိုယ္႕ဘာသာကိုယ္ႀကည္႕မဝ.

ေနာင္တြင္ ပုိဆုိးေတာ႕မည္႕ရုပ္ရည္ၿဖစ္ရာ ရေသလာက္ေလးတြင္ ၿပခ်င္သည္ ကုိယ္ကၿပခ်င္ေသာ္လည္း ႀကည္႕ခ်င္သူမ်ားက ႀကည္႕ခ်င္မႀကည္႕ခ်င္ရွိေသးသည္ ထိန္းၿပီးၿပရသည္ သိတ္ၿပၿပန္ေတာ႕လည္း not in show my feed လုပ္ကုန္ႀကမွာစိုးရိမ္ရသည္.

ရုပ္ႀကီးနဲ႕ဆုိေတာ႕လဲ ဟုိဟုိဒီဒီသြားၿပီးသိတ္မဆဲဆိုဝ႕ံ. ဒီရုပ္ႀကီးမွတ္ထားၿပီးဘာလုပ္လုိက္ရမလား ညာလုပ္လုိက္ရမလား ေလထဲက ခ်ိန္းေၿခာက္ကူမ်ားကို ေႀကာက္တတ္သူမို႕ ေႀကာက္မိသည္. ေအာ္ခက္ပါဘိသည္.
https://www.facebook.com/khin.o.may

Saturday, June 15, 2013

15th June 2013မနက္ဖံုးဆက္သည္ စလံုးတဆယ္ေပးရသည္။ မိနစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရပါသည္ ယခုလုိေခတ္ႀကီးထဲတြင္ viber မသံုးခ်င္ေသာ သူရွားေသာ္လည္းရွိသည္။ ရွိေတာ႕ဘာၿဖစ္လဲ ဘာမွ မၿဖစ္ပါဘူး စလံုးတစ္ဆယ္ေပါ႔. . မလးတယ္လီဖံးဘီလ္ကုိ ဘယ္ေလာက္သံုးၿပီးၿပီလဲ စစ္ႀကည္႕လုိ႕သည္. ဒီေလာက္ေတာင္သံုးၿပီးသြားၿပီဘဲ ဒါပါးပါးေလး ရွိေသးတယ္ တစ္လ တစ္ရာ႕ငါးဆယ္ မေလးက်ပ္ေပးထားတာဘဲ. မကုန္ေသးဘူးဆိုၿပီး အားရပါးရထပ္မဆက္လုိက္နဲ႕ အဲသာ္ လကုန္ရင္ နစ္ရာေက်ာ္ေတာ႕မွာ ခင္႕ နင္႕လက္ကို ထိန္းထား. သိတ္မလွည္႕နဲ႕ ႔ပ်င္းရင္ လက္ကေလးကိုက္ေန။ ဘဏ္ထဲမွာ လဲတစ္ရာေက်ာ္ဘဲ႕က်န္တယ္ အေႀကြးေတြကလဲမ်ား. ဝင္ေငြမ်ားသလို ထြက္ေငြလဲမ်ား ၿခာလည္ၿခာလည္. apple မွာ အိုင္ဖံုး ေနာကတစ္နစ္စာ ကာဗာ ထပ္ဝယ္ စလံးုး ကုိး္ဆယ္႕ကိုးက်ပ္. ေသခ်ာတာကေတာ႕ HSBC သည္ အေႀကြးစာရင္းႀကည္႕ၿပီးထပ္ေခ်းေပးဘို႕ Limit တုိးရန္ ေအာ္ဖာေပးေနသည္.

 
 ေသေငွးခင္သည္ ပိုက္ဆံမေလာက္နုိင္. ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာလို႕တံုးေသာက္ၿမင္ကပ္လား ေအာ္ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုတာ ေလသိတ္မက်ယ္ရဘူး ေဒၚလာတစ္သိနး္လွဴနုိင္သလား. ။ အသာေနပါေအ. တို႕အလုပ္လုပ္ရဦးမယ္ အလုပ္အလုပ္အလုပ္. အလုပ္.......... (စာလံုးနဲနဲခ်င္းေသး.ဖတ္.). အေမရိကားက သူငယ္ခ်ငး္ ဖတ္ၿပီးရင္ Like လုပ္သြား.. အသံမထြက္ဘဲ မဖတ္နဲ႕.စာလံုးေပါငး္ဖတ္ပါ။ တစ္ေႀကား္စီဖတ္ပ.ါ သီခ်င္းနားေထာင္ခ်င္းတယ္ အိပ္ခ်င္တယ္။ ဘာမွ မလုပ္ခ်င္ဘူး........... (အက်ယ္ႀကီးေအာ္ဖတ္ပါ.)

Sunday, June 9, 2013

9th June 2013

 ခင္႕မီးဖုိေခ်ာင္တြင္ဘာရွိသလဲေမးလ််င္ အားလံုးရွိသည္ဟုေၿဖရမည္ မရွိသည္မွာ ဟင္းတစ္ခြက္ၿဖစ္သည္ မေန႕က ထမင္းအုိးတစ္လံုးတည္သည္. လက္တဆုပ္စာမုန္႕ဟင္းခါးထည္႕ထဲ႔ၿပီး ယေန႕မနက္ မေကာင္းေတာ႕ သြန္လုိက္ရသည္ မေန႕က ခင္ေထြးရီမုန္႕ဟင္းခါး ၿပဳတ္သည ႀကက္ဥနစ္လံုးထည္႕ခေလာက္ရာ မုန္႕ဟင္းခါးသည္ ခိဳ်ဳခ်ိဳႀကီးၿဖစ္သြားသည္ ႀကိဳးစားစားေသာ္လညး္နစ္ခါာ စားလုိက္မိသည္ တစ္အိုးႀကးီယေန႕မနက္သြန္လုိက္ရၿပီၿဖစ္သည္. မုန္႕ဖတ္ႀကာဇံမ်ား အိုးလိိုက္သြန္လိုက္ရသည္ သြန္ရလြန္းသည္.

မနက္ပလာတာဆုိင္သည္ မဖြင္႕ေတာ႕ ။ ဟုိဘက္ ဆုိင္သည္ renovate လုပ္ေနသည္ ေမွ်ာ္လင္႕ေရြ႕မရ. ေခါက္ဆြဲသုတ္စားမည္ဆုိေသာ္ ေခါက္ဆြဲ ဖတ္အထုတ္ႀကီးသည္ ခင္႕ကိုေလွာင္ေနသည္ ကုန္မွာလားခင္ဟုေမးေနသေယာင္ရွိသည္ .မနက္ၿဖန္အလုပ္က္ရမည္ သုတ္စားစရာအေႀကာငး္မရိွေတာ႕ဘယ္နစ္၇ကက္သိမ္းထားမည္နည္းသိမ္းလုိက္ ပစ္လိုက္ သိမ္းၿပစ္ ၿဖစ္ေနသည္။

ထမင္းမခ်က္ခ်င္သည္မွာ အေမ႕အပစ္လား ခင္႔အပစ္လား အေမက ေၿခေမြးမီးမေလာင္လက္ေမြးမီးမေလာင္ထားခဲ႕သညိကုိ ထမငး္စားလွ်င္ ခူးပီးသားစားပြဲေပၚေရာက္ေနရံုမက ေရပါခပ္ၿပီးသား ရွိေသးသည္။ ခင္ကိုကလည္း ထမင္းခ်က္ဘုိ႕ဆုိလ်််င္ တီကုိဆားနင္႕တုိ႕သလုိၿဖစ္သည္.

ေနာက္ဆံုးေတာ႕ႀကက္သားေႀကာ္ကို ထမင္းနင္႕သံုးက်ပ္ေပးရသည္ စလံုး က်ပ္ေႈငြ 3x 752 (calculator ထုတ္ တြက္) = ၂၂၅၆ က်ပ္ . ထမင္းတစ္နပ္ၿဖစ္သည္ ခင္နေမွ်ာလွသည္ အိမ္တြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအလုံးလုိက္ မ်ားစြာရွိသည္ ေဂၚဖီထုတ္ရွိသည္ tuna ရွိသည္ .Mayonnaise ရွိသည္ ဆန္ရွိသည္ သုိ႕ေသာ္စားစရာမရွိပါ.ေခတ္ကုိအပစ္တင္ရမည္ေလာ စနစ္ကို အပစ္တင္ရမည္ေလာ ဘယ္သူ႕ကိုမွ အပစ္တင္စရာမရွိပါ. ခင္႕ကိုခင္သာ အပစ္တင္ပါမည္.


8 June ..

ပ်င္းစရာေကာငး္လွသည္ ဘဝႀကီးသည္ အခ်စ္ရွိမွ ၿပည္႕စံုသည္ ေမာင္ ဖေနာင္႕နင္႕ေပါက္လဲ ေပါက္ေစေတာ႕ ခ်စ္ေႀကာငး္ေတာ႕ေၿပာရမည္.။ အားခ်င္ေသာ္လည္း အားေသာအခါ ဘာလုပ္ရမည္ မသိေတာ႕လုပ္စရာေတြ ရွိေသာ္လည္း လုပ္ခ်င္စရာမရွိပါ။

Saturday, June 8, 2013

8th June 2013

သူသည္ ေသာက္ႀကီးက်ယ္သူမဟုတ္ပါ. ၿငိမ္သက္သေယာင္နင္႕လုွဳပ္ရွားေနသလုိ လွဴပ္ရွားသလုိနင္႕ၿငိမ္သက္သူၿဖစ္သည္ လာေၿပာလွ်င္ ၿပန္ေၿပာသကဲ႕သုိ ႕မအားဘူးဟုတြင္တြင္ေၿပာကာလေၿပာသူကုိ စိတ္ပ်က္ေအာင္ေၿပာလြတ္သူလည္း ၿဖစ္သည္. မက္ေဆ႕ မ်ားကို ၿမင္သည္႕အခါၿမင္ေရြ႕ မၿမင္သည္႕အခါ မၿမင္ ၿမင္သည္႕အခါ ၿပနသည္႕အခါၿပန္ေရြ႕မၿပန္သည္႕အခါ မၿပန္.. 

မက္္ေဆ႔ေဘာက္ထဲမွာ Group chat မ်ားကို ၿမင္သည္နင္႕ မဖတ္ဘဲ ဖတ္ေရြ႕လဲမရပါ.ဖံုးနင္႕ သံုးေနရာ ေလးေထာင္႕တံုးမ်ားသာ  ၿမင္၏. ခ်က္ခ်င္း Leave the conversation လုပ္ရာ လူအမ်ားစိတ္ဆင္းရဲ႕ႀကသည္ မီးခ်စ္သလို မခ်စ္ပါဘူး ဆုိသည္ မီးဘာလုပ္သည္ကို ပင္ မသိလုိက္ပါ လုပ္ငန္းခြင္ေတြင ္ဖဘ မက္ေဆ႔ တတံုတံုလာေနသူကုိ ဘယ္အထက္အရာရွိသည္ ႀကည္ၿဖဴမည္နည္း. . ။ရွိသမွ် အသံမ်ားကို ေဖ်ာက္ထားရန္ သူသည္ တန္ခုိးရွင္မဟုတ္ပါ။

 သူကြန္မက္သြားေရးၿပီး. အသိအမွတ္ၿပဳခ်င္းမခံရလွ်င္ ဝမ္းနည္းတတ္သူၿဖစ္ေသာ္လည္း သူထံသုိ႕ကြန္မက္ လာေရးသူမ်ားကို အဖက္လုပ္ခ်င္မွ လုပ္သူၿဖစ္သည္ မွန္မွန္ေတာ႕ဖတ္သူၿဖစ္သူၿဖစ္သည္ မည္သူမ်ားလာေရးမလဲဟု ေမွွ်ာ္သူၿဖစ္သည္။ မသိေသာသူမ်ားကိုလည္းဝင္ေရးတတ္၏.။ မႀကိဳက္လ်င္လည္းဝင္ၿငင္တတ္၏. စိတ္ကုန္လ််င္ေတာ႕လည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသည္။ ဖဘသည္ ဇတ္လမးတခြင္ စံုလင္ကာသဲႀကီးမဲႀကီၚဖတ္သူအဖို႕အားလ့ံုးကုိသိ္ေနေလရာအားလံုးသည္ သူငယ္ခ်င္းၿဖစ္သည္။။ 

ယေန႕ညအဖို႕ေတာႈဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းသည္ သတင္းထူးၿကီၚၿဖစ္သည္. သူမသည္လည္းေပ်ာ္ပါသည္ ဟုိယခင္က ႀကိဳးစားမွဴမ်ားကို ၿပန္လည္ တမ္းတမိသည္။ မနက္ ငါးနာရီထုိးပါေတာ႕မည္. သူအိပ္သင္႕ၿပီး မနက္ နုိးသူမရွိေသာ္လည္းအခ်ိန္တန္နုိးလာပါလိမ္႕မည္ နစ္ရက္ႀကီးမ်ားေတာင္အားေသာသူသည္ မဂၤလာပါေပ. မည္သူ႕ကိုမွွ် မရည္ရြယ္ပ ါ တိုက္ဆိုင္မ်ဳရွိလွ်င္ ခြင္႕လြတ္ပါ။ ငါ႕ၿမငး္ငါစိုငး္ စစ္ကိုင္းေရာက္ေရာက္မ်ားဆက္လက္သြားႀကပါ. မင္းကြန္းကုိ သူမေရာက္ဘူးခဲ႕ပါ။ ဖဘအေကာင္႕တစ္ခုကို နစ္ေယာက္သံဳးသူမ်ားကို သူမုန္းေသာ္လည္း သူ႕အေကာင္႕သည္လည္းသိတ္စိတ္မခ်ရပါ။ သမီးရည္းစားမ်ားဖဘတြင္ ခ်စ္ႀကည္ႀကလွ်င္ အလြန္ေသာက္ၿမင္ကပ္သူၿဖစ္သည္။ အသည္းကြဲသူကုိေတာ႕သူစာနာသည္. 
ၿမင္႕ေသာသူမ်ားကို ေရွာင္ခြာသည္.

 ၿမင္သမွ်ကို မလုိက္ခ္နုိင္ပါ. wall တြင္ Tag သည္ကို တိတ္ဆိတ္စြာၿဖဳတ္တတ္သည္ ။ wall မွ hide လုပ္သည္ ဘာၿဖစ္လုိ႕လဲေမးလွ်င္ အေၿဖမရွိပါ. simply အေၿဖမရွိပါ။ ၿငိမ္သက္စြာ ေန၏။ သူ႕အေႀကာင္းေၿပာလုိစိတ္မရွိပါသုိ႕ေသာ္လည္း မွန္မွန္ေရးသူၿဖစ္သည္။ ေမာင္ေနေကာငး္ပါေစ.။ ဆက္ေၿပာရန္မရွိေတာ႕.မုိးလည္းလင္းပါၿပီ လိုက္ကာခ်အိပ္ရမည္ alarm ေပးစရာမလုိပါ။ ဘက္ထရီေတာ႕သြင္းထားပါ. လမ္းထြက္လ်္င္ အားကုန္မည္။ sentosa ေရပန္း မိုးမရြာလွ်င္ သူ႕ကို ႀကိဳဆုိပါ. မေရာက္ဘူးေသးေႀကာငး္ဝန္ခံပါသည္။ မုိးမခ်ုပ္ခင္လမ္းထြက္ရန္တြန္းအားေပးရမည္. ၿပိဳင္တူတြနး္လွ်င္ ေရြ႕နုိင္ပါသည္. အမုန္းခြန္အားေပးသနားပါ. နစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တသမတ္တည္းမရပ္ပါနင္႕ ဂဳဏ္ထူမထြက္လွ်င္ ရာထူးမထြက္ပါ။ 

ဖဘႀကီး နုိင္ငံေရးၿငိမ္သက္သြားေသာ ဆယ္တန္းေအာင္စာရငး္ညကို အမွတ္ရမည္. မိမိကုိယ္သာ အခ်စ္ဆံုး။ သမီးေလး ဂဳဏ္ထူးအားလံုးပါပါေစ. ဘယ္နစ္ခုရွိလဲ သူမသိပါ. စိတ္ကူးေပါက္ရာဆုေတာင္းေပးသည္။ ခင္က်န္းမာ ခ်မ္းသာပါေစ.

Thursday, June 6, 2013

Fast and Furious 6


မစခင္ ဆယ္မိနစ္တြင္ ရံုထဲတြင္ ေရာက္ေနၿပီၿဖစ္သည္ ရံုသည္ႀကီးသည္ လူသိတ္မမ်ား. မမ်ားဆုိ တစ္ေန႕ကုိ မိနစ္ နစ္ဆယ္ တစ္ႀကီမ္လာက္ၿပေနရာ အလ်ဥၤးသင္႕သလုိ ဝင္ႀကည္႕သြားရံုၿဖစ္သည္ ဆုိလုိသည္မွာ ရဳပ္ရွႈင္ၿပေသာ အခန္းေပါငး္ မ်ားစြားရွိသည္ ထုိအခန္းမ်ားတြင္ ရုပ္ရွင္ေပါငး္စံုၿပသည္. တစ္ကားထဲကုိပင္ အခ်ိန္ေပါငး္မ်ားစြာၿပသည္။

အဲကြန္းသည္ အေတာ္ေအးသည္. လူနစ္ေယာက္ခံုကို တစ္ေယာက္လဳပ္ထုိင္တာ စိတ္ထဲ အပစ္မကင္းသလုိ သူမ်ားပုိက္ဆံအလြဲသံုးစာားလံုပ္မိသလုိ ခံစားရေသာ္လည္း ဒီေလာက္ရံုက်ယ္ထဲတြင္ က်ယ္က်ယ္မထုိင္ရေသာ္ မေကာငးေ္ေလာ။ အေနာက္တြင္ လူတစ္ေယာက္လာထုိင္သည္ သရုိးသရီၿဖစသ္ည ံရံုသည္ ေမွာင္သည္ ငါ႕ကို ထိတ္ပုတ္ ပုခံုးပုတ္လ်င္ အခက္ဘဲဟုေတြးသည္ ပုတ္သူမရွပါ ပုတ္လ််င္ အေရးယူခံရမည္ မိန္းကေလးသေဘာမတူလ်င္ အေရးယူလိမ္႕မည္ ခင္သေဘာမတူပါ.

ဇတ္လမ္းေၿပာခ်င္စိတ္မရွိေတာ႕ အိပ္ငုိက္ေနၿပီၿဖစ္သည္။ ေကာင္မေလးေခ်ာေခ်ာ မင္းသား ေခ်ာေခ်ာမ်ားသံုးသည္ ေမာ္ေတာ္ကား မ်ား အႀကမ္းပတမ္းေမာင္းႀကသည္ ကားႀကိဳက္ခင္ ႀကိဳက္၏။ ေကာင္မေလးသည္ မင္းသားနင္႕ႀကိဳက္ၿပီးကာမွ အတိတ္ေမ႕သြားၿီပီး ဟုိဘက္ၿခမး္သုိ႕ေရာက္သြားသည္. မင္းသားကလည္း ေနာက္တစ္ေယာက္ရ၏. သူငယ္ခ်င္းမ်ားရွိသည္ အမွဳေပၚသို႕သူငယ္ခ်ငး္မ်ားစံုက ေၿဖွရွင္း၏. ကေလးအေဖလည္းပါသည္ ကေလးပါလွ်င္ ဇတ္နာသည္ ကေလးမ်က္နာေႀကာင္႕ ကေလးအေဖ တစ္ံုတစ္ခု ၿဖစ္မည္ကို ခင္သည္ စိုးရီမ္ေနေလသည္။ ခင္လုိစုိးရိမ္ေသာ ဒါရိုက္ဒတာသည္လည္း ကေလးအေဖကို ဘာမွ မၿဖစ္ေစရပါ. ရန္သူမ်ားကလည္းကေလးအေဖ၏ မိန္းမ ကို ၿပန္ေပးဆြဲလုိေသးသည္။ေနာက္ဆံုးေလယဥ္ႀကီး အခန္းသေဘာက်သည္ ေလယဥ္ႀကီးေပၚေၿပးေသာလူဆုိးကို လိုက္ဖမ္းႀကသ္ည. မိ၏. မင္းသားေတါ ဘဲမဟုတ္လား. ေနာက္ဆံုးေလယဥ္ႀကီးေပါက္ကြဲ ကာ မင္းသားသည္ စိုးရိမ္ေနေသာသူ႕သူငယ္ခ်င္းမ်ားတြက္ ေပါက္ကြဲေနေသာမီးလံုးမ်ားစြာထဲမွ လမ္းေလ်ာက္ထြက္လာေလသည္ ဘရာဗိုၿဖစ္သည္ အိုက္တင္မ်ားေကာငး္၏. မိတ္ဆံုပြဲလုပ္ကာ ဆုေတာင္းစဥ္ ၿပီးၿပီးထင္ေသာ ခင္သည္ အထုတ္သိမ္း၏. မၿပီးေသးေခ်. ဂ်ပန္ေရာက္သြား၏. ဂ်ပန္တြင္ ကားၿပန္ (ဘာေရးမိပါခမ္လိမ္႔) ဂ်ပန္တြင္ ကားၿပိဳင္ေမာငး္ၿပီး ထုိလူကုိ ၿပိဳင္ေမာင္းသူက အနုိင္ရကာလူဆုိးသည္ မငး္သား အိမ္သုိ႕ၿပန္္လာေလသည္ ေနာက္တစ္ပြဲ တစ္ရုပ္ရွင္အတြက္ ႀကိဳ ့hits ay;xm;Nci;fNzpofn  ေပးထားၿခငး္ၿဖစ္သည္. 7 ဘာလဲ ဆုိတာ ေမးရေပဦးမယ္။ညညညညး

ကဲ အိ္ပ္ႀကပါစို. ဒိန္းေဒါင္.Tuesday, June 4, 2013

I phone 4s
ခင္႕ အိုင္ဖံုး သံုးထပ္မွ က်ကြဲသည္ ရက္ရက္စက္စက္ပင္ ခင္႕လက္ထဲမွ ခုန္ဆင္းသြားေလသည္ ခင္သည္ ကာဗာကို အနဲငယ္ေခ်ာင္ေနသည္ဟု သတိၿပဳမိေသာ္လည္း ပ်င္းေရြ႕ေသာ္လည္ေကာငး္ေစ်းႀကီး မွာစိုေသာေႀကာင္႕ေသာလည္းေကာငး္ရပါတယ္ေလ ဟုဆုိေသာပ်င္းဆေသာ္ေႀကာင္႕လည္းေကာငး္မလဲၿဖစ္ေသးေခ်. ။ ခပ္ေခ်ာင္ေခ်ာင္ေလးပင္ လက္နင္႕ထိန္းကိုင္က ာေၿပာသည္. ထုိေန႕ကေတာ႕စိတ္အနည္းငယ္ ကေယာက္ကယက္ၿဖစ္သည္က တစ္ေႀကာငး္ ပင္ပန္းေနသည္ ကတစ္ေႀကာင္းသံုးထပ္အၿမင္႕ၿပဳတင္းေပါက္မွ ၿပဳတ္က်သြားေလသည္ ရိပ္ကနဲ ဆင္းသြားေသာ ဖံုးကိုအလန္႕တစ္ႀကားႀကည္႕ရင္ ငါ႕ဖံုးေလးသူမ်ား ယူသြားေတာ႕မွာဘဲ ဆုိက အိမ္တံကား ကမန္းကတန္းဆင္းက ေၿပးဆငး္သြားောက္သည္ မည္သူမွ မယူပါ။ မွန္ကြဲရံုတင္မက လက္ကုိင္အဝုိင္းကေလးလဲႀ႔ပဳတ္ထြက္ အဝုိငး္နားမွအသာစလဲ ထိခုိက္သည္ ခင္လည္းထိခုိက္သည္. ေနာက္တစ္လံုးဝယ္ရမည္ ဆုိလွ်င္ မနည္းမေနာေခ်.

 
ကုန္ပဏီသြိုိသြားၿပသည္ ေစ်းႀကီးမည္ထင္သည္ တြက္ခ်က္ၿပီးၿပန္အေႀကာငး္ၿပန္မည္ဟုဆုိသည္ တစ္ေေခါက္တစ္ေခါက္သြားရသည္မွေဝးလွသည္။ စိတ္ညစ္ၿပီးၿပန္လာက လမ္းေဘးဆိုင္ဝင္အပ္လုိက္သည္ စလံုးတစ္ရာၿဖင္႕ၿဖစ္သည္။ ေက်နပ္ေနေသာခင္႕ကိ ကုန္မဏီက ဖံုးဆက္ေလသည္ သံုးရာနစ္ဆယ္ေပးလ်င္ အလံုးလုိက္ ၿပန္လဲေပးမည္ အသစ္စက္စက္ေတာ႕မရ. သံုးလ ဝရန္တီေပးမည္ဆုိသည္. ခင္စိတ္ေၿပာင္းကာ လမ္းေဘးဆုိင္ကို ဖံုးၿပန္သြားေတာငး္သည္. ။ လမ္းေဘးဆုိင္ကလည္းၿပင္ဆိုင္ပို႕ထားၿပီးၿဖစ္ရာ ေနာက္တစ္ေန႕ၿပန္လာယူခုိင္းသည္. ခင္မအားေသာေႀကာင္႕ အမ်ိဳးက ကူညီရသည္...........

ေနာက္တစ္ရက ္အမ်ိဳးသည္ ခင္႕ကို ၿပန္လာေပးေခ်သည္ ခင္သည္ ေနာက္တထပ္တစ္ရက္ ကုန္ပဏီသြုိ႕သြားၿပန္သည္. သက္သက္ဒစ္စေကာင္႕ေပးဦးမလားေမးသည္ မေပးေခ်. စလံုး သံဳးရာ႕နစ္ဆယ္ေပးမလား ေခါငး္ပူေအာင္စဥ္းစာသည္ လမ္ေးဘးတြင္ဘဲၿပင္ရမလား စဥၤးစားသည္. အားကုိးရာ ရွာမရေခ်. ။သက္ၿပင္းကိုခ်သည္။သံုးရာ မေပးခ်င္လ်င္ ေနာက္နစ္နစ္ကန္ထရုိက္ယူလ််င္ တြက္ခက်ၿပီးသကာလ စလံုးေၿာခကက္ရာခန္႕ဆုိလ််င္ အိုင္ဖံုးဖုိက္ရမည္ ၿဖစ္သည္ နစ္နစ္ကန္ထရုိက္ၿဖစ္မည္ ခင္သည္ အင္တင္တင္ၿဖစ္သည္ ယခု ယူထားေသာဖံုးသည္ အုိင္ခ်င္ေ၇ြ႕သာယူထားခ်ငး္ၿဖစ္သည္။ အသံုးနည္းလွသည္ ။ တစ္လ တစ္လ ေၿခာက္ဆယ္ ေက်ာ္တင္သာမက ဟုိသံုးဒီသံုးၿဖင္က လစဥ္မွန္မွန္ စလံုးကုိးဆယ္ လွဴေနရေသာဖံုးၿဖစ္ရာ ခင္ေလးသည္ သနားစရာ စဥ္းစားေလသည္။အိုင္ဖံုးဖိုက္ကုိလည္း ရွည္ရွည္ေသးေသး]ဟု ုိဆိုကာ . ကြန္ဆာေဗးတစ္ခင္သည္ သဴ႕အုိင္ဖံုးဖုိးအက္စကေလးကို သာ ၿပန္ယူခင်္သည္ ေနာက္ဆံုး ကန္ထရုိက္အသစ္မထုိးခ်င္ေသးေသာေႀကာင္႕ စလံုးသံုးရာ သာေပးလုိက္ရ၏ ဖံုး အလံုးလုိက္ခ်ိန္းသည္ေပါ႔ ထုိရက္ပိုင္းအတြငး္က ခင္႕ကို ဆက္မရလ််င္ ခင္သည္ သနားစရာခင္ၿဖစ္ေနေသာေႀကာင္႕သနားႀကပါရန္ၿဖစ္သည္ အလွွဴေတာ႕မခံပါ။ ဖံုးအသစ္ကေလးသည္ မ်ကနာၿပင္ကေလးေခ်ာမြတ္လွသည္ တက္ခ်္ေရြ႕ အဲေလ touch ေရြ႕ ေကာငး္လွသည္။ ဒါေႀကာင္႕လဲ အသစ္ကို လူေတြ မက္ေမာႀကတာဘဲေလ ဟု တရာရ၏. ေအာိခ်က္နားတြင္ အဖံုးရွာရာ စိတ္တုိငး္က်မရ. အုိင္ဖံုးဖိုက္သာ မ်ားေန၏. ဖုိးအကစ္သည္ မ်က္နာငယ္သေယာင္ၿဖစ္၏. မရွိဘူး မရွိဘူး နဲနဲဘဲရွိတယ္ဆုိကာ ၿပေသာ အဖံုးမ်ားကို ခင္သည္ မႀကိဳ႕္ေသးေခ်. မ်က္နာၿပင္ကို စလံုး သံုးဆယ္တန္ ကာဗာ ကပ္သည္ ေရွ႕ေနာက္ၿဖစသ္ည္ ေလးဆယ္တန္ေတာင္ကပ္ဦးမလို႕ဆိုင္ကေကာင္မလးက သိတ္မကြာပါဘူး ဟု ဆြဲေရြ႕သာ စိတ္ေလ်ာရၿခင္းၿဖစ္သည္.

ခင္႔ဖဳံးသည္ တစ္နစ္မၿပည္႕ေသးရာ ဝရန္တီအတြင္းရွိေသာလည္းက်ကြဲေသာာခင္႕ကိုေတာ႕ဝရန္တီထဲအက်ိံုးမဝင္ပါ ေနာက္တစ္နစ္ အတြက္ဝရန္တီလုိခ်င္လွ်င္စလ့ုးတစ္ရာ ထပ္ေပးရမည္ ၿဖစ္သည္ ခင္သည္ ထပ္ေပးလုိက္ရန္စဥၤးစားေနသည္ ခဏခဏ အလုံုးခ်ိန္းေနရသည္ မဟုတ္ပါလား. ။ 

ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ခင္သည္ ခင္႕ဖုိးအက္စ္ကို ခ်စ္ေလသည္.။ ခ်စ္စရာမွ မရွိဘဲကိုး.............