Friday, August 31, 2012

Batam 10


ခဥမ အိပ္ငို္က္ေနၿပိ ၿဖစ္သည္ batam ၿပီးၿပီလုိ႕ဘူေၿပာလဲ ။ ဒီတစ္ခု က်န္ေသးတယ္။ ခဥမလို လူမ်ိဳးကို ခရီးသြားကုမကီမ်ား. တုိးကုန္မပန္ီနမ်ားသည္ စြန္စပ္န္စာ ေပးသင္႕သည ္ တန္ေပသည္ တစ္ရက္သြားၿပီး ဆယ္ပုဒ္ေရးသည္.. ေႀကာ္ၿငာအမ်ားႀကီးရသည္ ဒါက ရိုးရိုးေရးခ်င္းၿဖစ္သည္ ကုမ္မနသိမွာ စပြန္စာေပးလ်င္ သူတို႕ကုမပီကို ပိုပိုသာသာ ထုိးထုိေးလး လွလွပပေလးေရးေပးမည္ၿဖစ္သည္ အလကားေက်ြးလ််င္ ပိုေကာငး္သည္သီးကေလ ေကာ္ဖီေရွာ႕ဖြင္႕ခ်င္တာေတြ ဘာေတြ လုပ္ေပါင္. မုန္႕ေက်းြရင္ေတာ္ပါၿပီ။

batam လဝကသည ္သိတ္မႀကီးလွ ။ (လဝက ကို ဒါတ္ပံုမရိုက္ပါ) ရိုက္ေတာ႕ရိုက္သည္ တင္လုိ႕ရမရမသိ. လဝကေတြ ကို မတင္တာ အနယ္ရယ္ကင္းမည္ထင္သည္။ တစ္နာရီ ေစာၿပီး check in ဝင္ရသည္ ။ ခဥမေနာက္က်သသာေႀကာင္႕ မိနစ္နစ္ဆယ္ အလုိတြႈ ္ခ်္က္အင္ဝင္ၿဖညစ္သည္ အဲဒါမမွီရင္ေတာ႕ ေစဟာ္တယ္ ရွာရၿပီၿဖစ္သည္.

စကားမစပ္ ခဥမခင္ေခ်င္ေသာ သူအခ်ိဳ႕သည္ခဥမကို ႀကိတ္ခင္ေသာ္လည္း မဆက္သြယ္ႀကပါ. ဖင္ေကခါင္း ေက်ယ္ေသြာေႀကာင္ၿဖစ္သည္၊ က်ယ္ေက်ယ္ေပါ႕.ဒီကလည္းေသြးခပ္ႀကီးႀကီပါဘဲ။ ရေအာင္ နူးမည္ၿဖစ္သည္။


အင္ဒိုနီးရွားကားဆရာနင္႕ သူတို႕ရိုးရာ အရာ နွဳတ္ဆက္သည္ ခဥမသည္ လည္းဘာညာသိတ္မသိ. သူလုိက္လုပ္သလုိ လုပ္လုိက္သည္ ပါးၿခင္း အပ္ဘုိ႕ကေတာ႕ အင္း......... စဥၤးစားရမည္ေပါ႕ တီဇက္ေအဆိုရင္ေတာ႕ လာထား အာဘြားဘဲ။

ဘုတ္စီး တစ္နာရီနင္႕ေရာက္ေသာလည္း အိုဗာစီး သြားၿခငး္ၿဖစ္ေလရာ ခ်က္ကင္ကေတာ႕ဝင္ရသည္. အဆင္ေၿပပါသည္ ခဏေစာင္႕ ေနာက္က်ိေနသော ခဥမပါေစာင္ရဥည္. (အိပ္ခ်င္လဲ အိပ္တာမဟုတ္ဘူး).
ခက္ဆစ္. .. ေနာက္က်ေနေသာ ခဥမပါေစာင္႕ရသည္။
ေစာင္႕ရသည္ ဆုိသည္မ်ာ အၿခားမဟုတ ္ဘုတ္မ်ားစြာဝင္ထြက္ရကိုယ္စီးရမည္႕ဘုတ္အဝင္ကို ေစာင္ရၿခင္းၿဖစသည္. ခဥမလုိလူမ်ိဳးလုိအိပ္သည္ သြားလည္းသြားေရးလည္းေရး. အခ်ိဳ႕က မေရး. အခ်ိဳ႕က မသြား ခဥမ၏ ေစတနာကိ အသိအမွတ္ acknowledge လုပ္ရန္ၿဖစ္သည္ မွ်ေဝခံစားၿခငး္ၿဖစ္သည္. ။.. (ကုိဘ လာဘာတ္တာေ႕မည္မဟုတ္ စာလံုးေပါင္းမွားခၿငခးမ်ား အေတာ္ဆုိးဝါးေနသည္) မတတန္ိုင္ သီးေရးလွ်င္ေ်က်းဇူးတင္သင္႕သည္ သီးတင္ေပးလုိ႕သာ ၿမင္ရၿခင္းၿဖစ္သည္ Pe ti လုိသြားၿပီ းစာဖတ္ၿပီးၿပန္လာကာ သြားမွန္းမသြားမွန္းတာင္မသိရသူမ်ားစြာရွိသည္.

အိပ္ခ်င္လုိက္တာေနာ္ အလုပ္ေတြကလည္းမၿပီးေသးဘူး.ေမာ္ေတာ္ဘုတ္သည္ မနက္ကနင္႕မတူ မနက္က ဘုတ္သည္ ခ႔ပ္ေသးေသးၿဖစ္သည္ ယခဳဘုတ္မွာ အေတာ႕ကို ႀကီးသည္ လူမ်ားစြာဆန္႕သည္။ ခဥဝင္ဝင္ၿခငး္ ေထာာ္႕ေနရာ တစ္ခုရရာ ေနရာေၿပးဦးလုိက္သည္ ဘုိက္ဆာ္ေသာေႀကာင္႕တစ္ေန္လံုးထပ္မစားၿဖစသ္ည ( လုပ္ၿပန္ၿပီ)
ခက္ဆစ္ . တစ္ေန႕လံ့ဳးထပ္မစားၿဖစ္သည္႕ မုန္႕ကို ယူက ေရဘူးနင္႕ ေသာက္သည္ ေခ်ာင္တြင္ ေခြသည္ ညသည္ေမွာင္ၿပိ မုိးလည္း ေစြေနရာ. ဓါတ္ပံဳရိုက္ေရြ႕လည္းမရေတာ႕လူလည္းောမၿပီၿဖစသ္ည္။ရိုက္မရေတာင္ေတာင္ရိုက္ေသးသည္ ဘာမွ်မၿမင္ရ စိတ္ခံေဘာတတံားဧု ၿမင္ေယာင္ရန္ၿဖစ္သည္. (စိတ္ညစ္ပါတယ္။). စာလံုးေါင္းမိ်ားမွားလုိွသည္ အရငတ္တံုးက ဂ်ဳလိုင္ထံပို႕ေပးလ်င္ ကိုဘ ထံပို႕ေပးလွ်င္ၿပင္ေပသည္ ရည္းစားရလွ်င္ လွည္႕မႀကည္႕ႀကတာေက (ဒါဘလုိင္းႀကိး က််ိ်တ္တာဘဲ).ဘုတ္ထြက္ၿပီ ၿဖစ္သည္ တာ႕တာ batam အဆင္ေၿပရင္ ၿပန္လာခဲ႕မယ္။ ဘာမွ မၿမင္ရေသာ အၿ႔ပင္သုိ႕ႀကည္႕သည္။


ကုိလတ္အႀကိဳက္ၿဖစ္သည္ ဘာမွ မၿမင္ရေတာ႕ ဝါးလည္းဝါးသည္ စာေတြ မ်ားတာ တစ္ခုဘဲၿဖစ္သည္။ ထံုးစံအတုိင္း ေက်ာ္ဖတ္ေပါ႕.ခဥမကို ဘယ္လုိမွ မမီနုိင္ေသာ ေကာ္က်ိဳ ထုိင္ငိုသြားရေသာပံုညဖစ္မည္.တစ္နာရီခရီးၿဖစ္ရာ ခရီးြသာြားမ်ား ၿငိမ္ေနႀကသည္ အိပ္ေနသည္ ထင္သည္ ခဥမေတာ႕ၿငိမ္သြား႔ီပီၿဖစ္သည္.။
ေရာက္ၿပီးေရာက္႔ီ ထႀကေတာ႕ ဘယ္သူမွ မေၿပာဘဲ နင္႕ လူအမ်ားထက ေနရာေတရြ႕ႀကသည္ ေရာက္ၿပီထင္သည္ အိငပ္ုိက္ရမွ ခဥမ ႕ကမူးရွဴထးိုးထလာကာ ဆငး္ရန္ၿပင္သည္။


ခဥမ ငို္ကခဲ႕ေသာအ မွတ္တရ ခံုေလးၿဖစသ္ည ္။ထုိဘုတ္သည္ အတာ္ႀကိီးသည္. ။


ဒါေတာင္ အေပၚတစ္ထပ္႔ပါေသးသည္ ထင္သည ္လူမ်ားဆငး္လာသည္ ေတြ႕ရသည္.
ခဥမ၏ သူငယ္ခ်ငး္အခ်ိဳ႕သည္ ဖဘတြင္ခရီးသြားဓါတပ္႔႔ံပံုမ်ားဏြာတင္ႀကသည္ ပံု သံုးဆယ္ ငးါဆယ္ ၿဖစ္ည္ ေက်ာိခ်ရိံဳမသက အၿမင္ကပ္လွ်င္ feed တြင္ တက္မလာေစရန္သြားလုပ္ေသးသည္ မ်က္ေစ႕ေနာက္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည ကိုယ္႕အလွည္႕ႀကတာေတာ ႕အနယရယ္ကငး္ ဘေဘးရွင္း ဖဘတြင္ တြင္ မတင္ဘဲ ဘေလာ႕တႈင္တင္ေလသည္. ။ သူရို႕မေက်နပ္လွ်င္ feed တြင္ မတက္ေအာင္ မတားနုိင္ေခ်. ၿဖဳတခ်ပလုိက္ရံုသာၿဖစသ္ည္. ေအာ္ ခဥမနာမည္ႀကီးကို မခ်ိတ္ေသာလင္႕ရွိသည္ဟု သိရသည္ သြားမႀကည္႕ေခ်. ဘဲစားဘဲေခ်တန္ပါသည္ခဥမသည္ ထလည္းမ ဖတ္ေခ်.။ ဘာမွေတာ႕မၿဖစ္. ဟိ. ဘာမွ မဖတ္တာ ႀကာေခ်ၿပီ ခဥမ မအားပါ. စိတ္ေကာ လူေကာမအားပါ. အေပပၚကနိပ္လိုက္ အေအာက္က ကလန္လိုက္ေဘးက တနြနး္လုိက္ ယိုင္ထြက္သြားလုိက္. ဖဘက အေရမရေလာကသ္ာ ဖတ္နုိင္သည္ အေရရလ်င္ ေက်ာ္ခ်ၿပန္သည္. ။ ခဥမ ၏ ဘ၇ိန္းမွာသနားစရာေကာငး္လွေအာင္ နံုၿခာလွသည္။
ညစာမွာ ဘာဂါၿဖစ္သ္ည အီတလီစာေတြ အဘာစာေတြ ၿမင္ဘူးစားဘူးခ်င္လွသည္။ခဥမ၏ အိမ္မွာ ထို အလံုးႀကီး ၿပထားေသာေနရာမွ ေနာက္ တလံုးသို႕သြား၇န္ညစဖသ္ည စကာပူတြႈ္ ေနတာ ႕ႀကာၿပီၿဖစ္သော ခဥမသည္ မသြားတတတ္ေသာေႀကာင္႕ စေတ၇ွင္ ကြန္ထရုိးမွ လူကိုသြားေမးက အိမ္ၿပန္လာသည္ . ညာမေၿပာပါ။


မုိးက ခ်ဳပ္သမွွ် Last train နားဖင္နားကပ္ေနၿပီၿဖစ္သည္ ခဥမကေတာ႕မပူ. ပိုက္ဆံပါရြာေရာက္တာေဘဲ ေရာက္သေလာက္ေပါ႕ဟုဆုိကာေအးအေးဘဲ ေအးေသာေႀကာင္႕လားမသိ. ရထားမွီေလသ္ည္. အိမ္ကို သန္းေကာင္ တါင္ ၿပန္ေရာက္သည္ တန္ပါသည္.

မနကက္ကထြက္ကသြားရာ အင္ဒီဳနီးရွားႀကီးကို ေရာက္ခဲ႕ဘူးသြားေလသည္ . စကာပူတြင္ ေနေသာအခြင္႕အရးကုိ အၿပည္႕အဝအသံုးခ်ေရေလသည္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ဘိုးမွာ အသြားအၿပန္ စလံုး ၅၀. . ကားခအင်ားကားခမွာ တစ္နာီရစလံုးတစ္ဆယ္ခံန္႕ ၿဖင္႕ စလံုး ၇၀. . ( ဆစ္ရင္ တစ္ေန႕လံုးကို စလံုးေၿခာက္ဆယ္). မုန္႕စားတာ ကြကိ စလ့ုးသံုးက်ပ္ခန္႕. beach တြင္ ကားဝင္ လူခေပးရရာ တစ္ဆယ္ပါေသာ ပိုက္ဆံေပးလိုက္သည္. ဘာမွန္းမသိလုိက္။ ကာဆရာက ေပးလုိင္းေသာေႀကာင႕ၿဖစ္ည္.


ရန္ကုန္ ကန္ေတာ္ႀကိးတြင္ လူဝင္ခ သံုးရာေပးရတံုး ဟုၿပန္လာေသာသယ္ခ်င္းကေၿပာသည္ တန္သည္ သိတ္တန္သည္ ၿပန္လွ်င္ ဝင္ဦးမည္...... ဘာသြားလုပ္တာလဲဟုေမးေသာ ္ရန္ကုန္မွန္း သိသာေသာ ေနရာၿဖစ္ေသာေႀကာင္ ကန္ေတာင္ႀကီးေနာက္ခံ ကရိတ္ဝတ္ေနာက္ခံ ေရေတြင္နင္ကါဒတ္ပံုသြားရိုက္ကာ ဖဘတါင ္ဒြတ္ပံုတင္ ၿပီး သူရန္ကုန္ေရာက္ေနေႀ႕ာငး္ အမ်ားသူငါကို ႀကြားဝါၿခင္းၿဖစ္သညဟုိ ေၿဖသည္ (ကိတစ္မရွီ ဓီဘေလာ႕ကို သူလာမဖတ္တတ္ပါ.)။

ဟင္.
ငါ အိမ္မရွင္းရေသးဘူး..


Wednesday, August 29, 2012

Batam 9

မၿပန္ေခ်င္ေသးေသာ္လည္းၿပန္ေရေတာ႕မည္ၿဖစ္သည္ ညအိပ္လ််င္လည္းမထူး မနက္ အတြက္ အႀကံထုတ္ရဦးမည္ ယခုေလာက္လည္ပတ္လိုက္ရလ်င္လည္းမဆုိးပါ. ေနာက္ေန႕ေတြ အလုပ္လုိပ္ဘို႕အားေမြးရဦးမည္. ဂ်ာကာတာမွ လူတစ္ေယာက္နင္႕ေတြ႕ရာ လာလည္သည္ဆုိရာ စကာပူသြားလည္ဘို႕အႀကံေပးသည္ ကိုလည္း လိုက္နာရဦးမည္။ရန္ကုန္သႀက္လည္သည္နင္႕ဆင္လွသည္ ကားေကာငး္ေတြေ၇ာ ကားအစုတ္ေတါေရာ ရွိတာ အကုန္ထြက္လူေတြ လည္းရွိတာ အကုန္ထြက္. . ။ေပ်ာ္ရြင္ႀကသည္။ trafic ကိုေႀကာက္ေသာေႀကာင္႕ ေလးနာရီခဲြခန္႕တြင္ ထုိေနရာမွ စထြက္ရာ. batam ဘုတ္ဆိတ္သုိ႕ေရာက္ရန္သံုးနာရီႀကာသည္ ကားလမး္မ်ားပိတ္ေလသည္. ခဥမသည္လည္းသက္ၿပင္းကုိ ခ်ေလသည္.ကားဆရာလည္းစိတ္ညစ္သည္ ေမာင္းရသည္မွာ ပင္ပန္းေသာေႀကာင္ၿဖစ္သည္. ေရလည္းမေသာက္ မုန္ကလည္းမစားခဥမသည္ အေတာ္လည္နိုင္သည္။


ငယ္မူငယ္ေသြးလက္ရာေလးတစ္ခုေတာ႕ ko latt အတြက္ အမွတ္တရထည္႕လုိက္ရေပဦးမည္ . ကုိယ္႕ဘာသာကိုယ္ဘာရိုက္သည္ပ္ငမသိေတာ႕.ၿဖစ္နုိင္တာ ကား ေရွ႕မ်က္နာစာ ဒတ္ခ်္ဘုတ္ၿဖစ္လိမ္႕မည္.traffic သည္အေရွ႕တြင္ေစာင္႕ေနပီၿဖစ္သည္ သက္ၿပင္ကုိခ်ရာသည္. ေမွာင္သထက္ေမွာင္က ေနာက္က်သထက္ေနာက်လာသည.္ စိတ္ကိုေလ်ာ႕ရသည္ မလးရွားဘက္ ကလက္မွတ္ရွိေသးလ်င္ေသာ္လည္းေကားင္းတ စ္ညထပ္အိပ္လ်င္ေသာ္လည္ေးကာငးအားလံုးရေလရာ ိစတ္ကုိေလွာ်႕ရသည္။ ေနာက္ဆံုးဘုတ္သို႕အခ်ိန္ေရွြ႕ေသာ္လည္း ခံုမရွိ. ခုံမဲ႕လဲမတင္ေခ်.

သုတ္ေခ်တင္ေသာ္ၿငးားပိတ္ေနေသာလမ္းကို ဘာမွ လုပ္မရပါ. ဓါတ္ပံုလဲ မရိုက္ခ်င္ေတာ႕စိတ္ဒါတ္က်သြားရာတယ္လီဖံုးုကို သိမ္းထားလုိက္သည္ ကားခ်ာခ်ာယူသြာၚရာကားဆရာကိုခြင္႕ေတာင္းရေ႕ဘက္ထရီၿဖည္႕ထားရာ ာအားမနာတတ္းမရီု္ကနိုင္သည္။

ေနာက္ဆံုးေတာ႕ ရ.နာရီ ၅၀ မိနစ္ဘုတ္ကု န စ္ဆယ္ႈ႕ါငါး ခန္႕ထြက္ကာ တစ္.)ဟင္............... နစ္ဆယ္ငါးမိနစ္ခန္႕ေစာကာ ခခ်က္ကင္ ဝင္လုိက္နုိင္သည္ ႔ပစ႔ပ ၿ႔ရသည ္ လဝ ကပံုမ်ားကို ေက်္ခ်လုိ္ကသ္ည ဘုတ္ေပးသို႕ေရာက္သြာေးခ်႔ီ ကက္ၿပင္းကို မခ်ရော႕ ၿပံဳနးိ္င္ၿပီၿဖစသ္ည စလံုး. ၇၀ ေပူရန္တာင္းရာ ထုတ္ေပးလုိက္သည္.

အၾပငမွ ာ ဂယ္နဟ္ဟီဒငယဒ လဟီဒဂွိစာ္။ (သြားပီ. မေရေတာ႕ဘူး.).

Tuesday, August 28, 2012

Batam 8 / Melayu Beach (Pantai Melayu)


Batam သြားၿပီးေနာင္တ မရခဲ႕သည္ မွာ Pantai Melayu ေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ ခဥမသည္ လူမ်ားကိုခ်စ္ခင္သည္. လူေတာ ထဲတြင္ေပ်ာ္သည္ ရံဖန္ရံခါ စိတ္ဓါတ္က်ခ်ိန္မွ လဲြေရာေပါ႕။ မ်ားလုိ္က္သည္႕လူမွာ ကမ္းေၿခအၿပည္႕ၿဖစ္သည္ ႀကိတ္ႀကိတ္တုိးဆုိသည္ မွာ ဒါပင္ၿဖစ္မည္။ ဒါေတာင္ ခဥမသည္ လူရွင္းေသာေနရာမွဝင္ရၿခင္းၿဖစ္သည္ ကားမ်ားရပ္၇န္ေနရာမရွိလည္ေနႀကသည္. လူမ်ားသည္လည္းလည္ေနရသည္ ခဥမ ၏ အင္ဒုိနီးရွား ေငြ ငါးေထာင္ၿဖင္႕ မုန္ု႕မစားခဲ႕ေသာကားဆရာ၏ လည္ေနေသာေနရာလည္းၿဖစ္သည္။ သူက မုန္႕သြားရွာၿပီး ခဥမ ကေရထဲဆင္းသြားေသာေနရာၿဖစ္သည္.


ထိုေန႕သည္ ေဟာလီးေဒး ေလးရက္၏ တတိယေၿမာက္ရက္ၿဖစ္သည္. အေတာ္ပင္စည္ကားသည္ ။ အထဲဝင္ရန္ပင္ ကားကို တစ္နာရီေလာက္ ႀကာေလရာ. အိမ္ၿပန္ခ်ိန္ ေမာေတာ္ဘုတ္မမွီမီစိုးေသာေႀကာာင္႕မဝဝင္ေတာ႕ဘဲ ၿပန္ေတာ႕မည္ေတာင္စိတ္ကူးေနသည္ ။ ေရာက္မွာေတာ႕ ေရာက္ေအာင္ေတာ႕သြားႀကည္႕ေသးတာေပါ႕. ခဏဘဲေနၿပီးၿပန္မယ္ေလဟု ကုိယ္႕ဘာသာကိုယ္အားတငး္ထားရသည္။


ေရမၿမင္ဘူးေသာ ပင္လယ္မၿမင္ဘူးေသာ ခဥမအတြက္ေတာ႕ေပ်ာ္စရာႀကီးၿဖစ္သည္။ ညေနေစာင္းး ေနဝင္ခ်ိန္သိတ္လွသည္ ဟု ဆုိသည္ အဲသည္အခ်ိန္အထိေတာ႕ မေစာင္႕နုိင္ေတာ႕ၿမင္ဘူးေလ်င္ေတာ္ပါၿပီ။ ေနာက္တစ္ခါ လာဘုိ႕ဆုိသည္ မွာ လြယ္သည္မဟုတ္. လြယ္သည္ဟု ဆုိလ််င္လည္းရပါသည္. ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ခ စလံုးငါးဆယ္ ရွိၿပီး ကားငွားခ စလံုး တစ္နာရီတစ္ဆယ္ ရွိလ််င္ လာလုိ႕ရၿပီဘဲ။ အမွန္မွာ တစ္ေန႕လံုးယူလွ်င္ ပင္ စလံုးေၿခာက္ဆယ္ပင္ေပးရန္. ဆုိေသးသည္ ခဥမက ေဟာ္တယ္ခ နေမ်ာေရြ႕ေသာ္လည္းေကာင္းတ တစ္ေယာက္ထဲ ညအိပ္ရမွ ႔်ပ်င္းေသာေႀကာင္႕ေသာလည္းကောငး္ ညမအိပ္ေတာ႕ၿခင္းၿဖစသ္ည္။

အဝင္ကတည္းက ကားမ်ားမ်ားလွသၿဖင္႕နာရီဝက္သာ ေနရန္ခ်ိန္ထားသည္ သြားခ်ိန္နင္႕လာခ်ိန္ကို ခ်င္႕ခ််ိန္ထားရသည္။ လူမ်ားကို မ်က္ေစ႕တစ္ဆံုးၿမင္ေနရသည္ ဆုိလုိသည္ မွာ ကမ္းေၿခသည္ ေၿပမည္႕သေဘာရွိသည္ ေဇာက္ရွိလ််င္ အဲသလေလာက္ ဘယ္သြားနုိင္ပါ႕မည္နည္းထ င္တာ ေၿပာၿခင္းၿဖစ္ည။ ( ငိုက္စၿ႔ပဳ)


ခဥမသည္ လည္းေရထဲဆင္းသည္ မ်က္မွန္ႀကီးမတက္လုိက္ရပါ ၿမင္သည္႕တုိငး ္တီရွပ္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီမ်ားၿဖင္႕ေရထ ဲ ဆင္းသြားႀကေလရာ ခဥမသယ္လာေသာ အဝတ္အစားမ်ား ဆဲြႀကိဳးႀကီးမ်ား မ်ကနမ္မ်န္ႀကီမး်ားိကုဘယ္နားတြင္ သံုးမရမည မညး မည္နည္းမသိေောကေခ်. ( သေခ်ာႀပကီ ငိုက္ေနတာ)ခဥမသည္ ထုိကေလးကို မ်က္ေစ႕က်သြားေလသည္ အသားညိဳညို လံုးလံုးေလး Peti ငယ္စဥ္က မုိက္ရုပ္ကေလးမ်ိဳးၿဖစ္သည္ ခ်စ္စရာေကာငး္လွသည္ မေယာင္မလည္နင္႕အနားကပ္သြားသည္။
ကေလးေလးကား ခဥမကို ရွိသည္ ထင္ပံုမရ. သဴ႕ဖဇီလင္ ၿဖင္႕သူ ၿငိမ္ေနေလသည္. ဘာေတြ စဥ္းစားေနသည္ မသိ.အလန္႕တစ္ႀကားလည္းၿဖစ္ခ်င္သည္ သိခ်င္လွသည္. သားငယ္ ဘာမ်ားၿဖစ္.
ထိုသုိဳ႕ေသာ လူအုိပ္တထဲတြႈ ္င္ ေမ်ာခ်င္လွသည္ အခ်ိန္က မေလာက္ေခ. ေရကလည္းကမကူးတတ္တ.Monday, August 27, 2012

Batam 7/ Melayu Beach (Pantai Melayu)ခဥမသည္ ယခု မိန္းကေလးမ်ားကို မနာလုိၿဖစ္သည္ သူတို႕သည္ အရြယ္ေကာငး္မ်ားၿဖစ္ၿကသည္ ။ေခါၚမည္႕သူေ႔ပါသည္။ ခဥမွာေတာ႕ေခၚသူမရွိ။ ကုိယ္႕ဘာသာ ကုိယ္ေပ်ာ္ေနနုိင္သည္ကုိပင္ေက်းဇူးတင္ရသည္။ၿမိဳ႕သည္ အေတာ္ စိမ္းစုိသည္။ မိုးကလည္းရြာသြားသည္ ကိုး။


ဝne of the ေရကူးကန္ဟု ဆုိသည္ အထဲတြင္ လမး္ေလ်ာက္ ကေလးမ်ား ေရကူးနုိင္သည္ ဟု ဆုိသည္ အေတာ္ေတာ႕ လူမ်ားသည္ ဆုိင္ကယ္မ်ားမ််ားစြာေတြ႕သည္။
ၿမုဳိကိုၿဖတ္ေရြ႕ကားေမာငး္ၿပန္သည္. ခဥမ ၏. beach ကုိသြားေနၿခငး္ၿဖစ္သည္ ဟု ဆုိသည္။ အေတာ္ေမာငး္ရသည္။ မေရာက္ေသးဘူးလားေမးယူရ၏။ တံတားမ်ားစြာ ကို ၿဖတ္သည္။ အေတာ္လွသည္။ေနာက္ဆံုးေတာ႕ေရာက္ေခ်ၿပီ. Panti Mealyu။ Holiday ေနာက္ဆံုးရက္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕စည္သည္. အထဲကိုဝင္ရန္ ငါးကီလုိမိီတာကို အႀကာႀကိးေစာင္႕ရသည္. ခဥမသည္ နာရီကုိ ႀကည္႕ကာ အခ်ိန္တြက္ေနသည္ သံုးနာရီခြဲခန္႕ၿဖစ္သည္ ေလးနာရီ ေလာက္အထဲေရာက္ နာရီဝက္သာ ေန ၿပန္ထြက္ရန္ၿဖစ္သည္။ အဝနားတြ င္ပိုက္ဆံေပးရသည္ လူအခ်ိဳ႕ပိုက္ဆံေကာက္သည္ ၁၀ ပါေသာ ပိုက္ဆံကို ယူသြားသည္ ၿဖစ္နုိင္တာ ရွိတာ အင္ဒုိးနိးယား တစ္ေသာငး္ၿဖစ္နုိင္သည္ ကားဘုိးလ ူဘုိး ဘုိက္ bike ဘုိးယူသည္ ဟု ႀကားမိသည္။ ေတာင္းသမွ် ေပးေပါ႕ သိိတ္မ်ားတာမွ မဟုတ္ဘဲ. ဝင္ဘို႕အဒိက ၿဖစ္သည္။