Wednesday, July 31, 2013

ရန္ကုန္ု --ပဲခူး ၂.
ထုိေန႕က ခင္သည္ ပဲခူးသို႕ေရာက္ၿပီးထဳ႔႕ူစ့အတုိင္း ဘုရားဖူးထြက္ေလသည္ ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီၿဖင္႕ၿဖစ္သည္ ဧပရယ္၏ ေနသည္ ပူလွသည္မွာ က်ါတ္က်ါတ္ပူ က်ြတ္က်ြတ္ပူေအာင္ပူသည္ ဦးထုတ္ သည္ ဆုိင္ကယ္နင္႕အတူ လြင္႕ခ်င္၏. ဆုိင္ကယ္သည္ ဦးထုတ္မပါ.ဦးထုတ္မပါေသာ ဆုိင္ကယ္ကို စီးရသည္မွာ အသက္ရွဴေအာင္႕ထားရသည္. ၿဖစ္လုိ႕ကေတာ႕အခက္ဘဲ မၿဖစ္ေတာ႕လဲ မၿဖစ္ေတာ႕ဘူးေပါ႕ဟုေတြးရသည္ သုိ႕ေသာ ္ဆုိင္ကယ္သည္ အရွိန္သိတ္မပ်ငး္လွ. စက္ဘီးစီးတတ္သူမုိ႕လုိ႕လားမသိ ဆုိင္ကယ္ေနာက္မွ လုိက္ရသည္မွာအသိတ္အခအက္ခအဲ အခက္အခဲ မရွိလွ။ဘုရားေပါငး္စံုသုိ႕ သံုးေထာင္ခန္႕ၿဖင္႕ေစ်းတည္႕သသည္ ဘယ္ပိုဳ႕မေပးမည္ ာညာပို႕ေပးမည္ ဟု ဆုိသည္ကို လက္ခံလုိက္၏.ေ၇ာက္ခဲ႕သော ေသာ ဘုရားမ်ားကို အမည္ မမွတ္မိပါ. စာ၇ြက္နင္႕ခ်ေရးၿပီး ခရီးသြားေဆာငး္ပါးေရးဘုိ႕လဲ အဏီအစီအစဥ္မ၇ွီပါ. မရွိပါ ေရာက္သည္ ေရာက္သည္ ေရာက္ခဲ႕သည္ေပါ႔။အမွန္အတိုငး္ေၿပာရလွ်င္ ကင္မရာခြန္မေပးခဲ႕႔ါ. မေပးခ်င္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ အိုင္ဖံုးၿဖင္ရိုက္လိုက္ ကင္မရာၿဖစ္ရိုက္လိုက္လုိက္သလုပ္သည္ကင္မရာသည္လည္းခပ္ေသးေသးပါင္ပင္ ၿဖစ္ေလရာ ေတာင္းေသာသူနားအနားေရာက္လွလာမ်လွာလလာလ်ွင္ ေဖြက္ ဖြက္လိုက္သည္.။ လူလစ္လွ်င္ ထုတ္ရိုက္သည္။
ေမာင္ေရခဲေၿပာသည္မွာ မွန္လွသည္။ဂ( ေပ်ာ္နည္းေတြ ေမ့ကုန္တာေတာ့ ဆိုးတယ္ အရင္တုန္းက ေပ်ာ္ခဲ့ဖူးတာေတြ ျပန္လုိက္လုပ္ၾကည့္လဲ မေပ်ာ္ေတာ့ဘူး) ခင္သည္ လြန္ခဲ႕သေသာ နစ္ခန္႕က ပဲခူးဘုရားဖူးသြားရာ လြန္စြာေပ်ာ္သည္. ယခု မေပ်ာ္.ယခင္အတုိငး္လုိက္လုပ္ေသာလည္းမေပ်ာ္ ဘာေႀကာင္႕နည္း ေရာက္ဘူးသြားေသာေႀကာင္႕လား ေနသိတ္ပူေသာေႀကာင္႕လား. ဆုိင္ကကယ္ခေတြ ေစ်းတက္ေတာင္းလို႕လားဦးထုတ္မပါဘို႕လား. ေနသိတ္ပူရင္ စကင္ skin မွာဘာဒါတ္ေရာင္ၿခည္ေတြ ထိမွာစိုးလို႕ စိတ္ပူတာလား ေနအူ ေနအ ေနအေနပူထဲသြားရသည္မွာ အသည္းယားလာသည္ သကိ ကိုယ္႕ကုိယ္ကို စိတ္မခေေေတာ႕ေနေရာင္ၿခည္ သူသည္ ေရာဂါပို႕းကုိ ေသစေစသည္ ဟုေမည္သူေၿပာသနည္း. ခယယခုလုိစိတ္ပူရမည္ ဆုိလွင္ေတာ႕မသြားလုိေတာ႔. လူလည္းေမာသည္ ေနကလည္းအ် အ်=ပ်ကူ္ အ=က်=ပ်က ပ်င္ူးလွသည္ (စာလုံးေါပင္းေတြ မွၾးလွ မွားလွခ်ည္လား ဒီေလာက္ ေသခ်ာရိုက္ေနတာကို)


ေၿမြဘုရားသုိ႕ေရာက္သညအ လွဴေငြေကာက္သည္ထင္၏. စကားမ်ားေနႀကသည္ ထည္႕ခိခ်င္ထည္႕မွောပါ႕မ ထည္႕ခ်င္မထည္႕ဘူးေပါ႕ အစရွိသမဖဖညင္႕ မာ်းမ်ားေနႀကသည္ အသာေလးလား ေလး အနားမွ ထြက္လာရသည္ ကိုယ္႕ပါ ေရာၿပီး ဆူပူခံရမည္စုိးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ ေၿမြႀကီးမဖူးခင္ ဘယ္သူ႕ကို အရင္ ဦးခ်ပါ ဆုိသည္လည္းရွီေသသးည္ ဦးခ်ရမွာစိုးေသာေႀကာင္႕အသာေလး ခုးိဝင္သြား၏. ခဥမသည္ လိမ္မာမလိုန္႕ဆုိး၏. လိမ္မာမလုိနင္႕ဆုိး၏။

 သုိ႕ၿဖစ္ရာ ေၿမြႀကီးပံဳမရခဲ႕ . ခ်စ္ခင္သူတစ္ေယာက္ ပိဳ႕ေပး၏ ထုိေၿမြႀကီး ၏]ု၏+×ဧဏ}Pဏ{ဥသ:ၚLဴသဟု ဆုိ၏. ( လက္ကြက္ေတြ မွားလွခ်ည္လား။)ထန္းသီးစားခ်င္သည္ မစားရဲပါ eye န ပန္း မည္ စုိးသည္ အလွသာ ႀကည္႕ေနရသည္ ေအာ္ ဘဝႀ ဘဝ ဘနဘနင္႕ဝနင္႕ေပါင္းေထားေသာ ဘဝ ထန္းသီး ပင္မစားရေတာ႔.


ဘာဘာညာညာဝယ္ခ်င္သည္ သို႕ေသာလည္း ဘနယ္ဘယ္န ဘယ္ေနရာတြင္မွ အသံုးၿ႔ဳပဳမည္မစုတ မဟုတ္ ဘာေႀကာင္႕ဝယ္ဦးမည္နည္း. အလိမ္မာေနတိုးေသး အလိမ္မာတိုးေသာေန႕တစ္ေန႔ၿဖစ္သည္ မဝယ္ခဲ႕ပါ။သရကသၤီၚမ်ား အုန္းစိတမ္း အုန္းစိမ္းနရည္မ်ား သရက္သီးမ်ား ဘာမွ မစားရဲ႔ါ ပန္းလွွင္ ပန္းလွ်င္ ေလးရက္ ခံစားရမည္ မစားလွ်င္ မခံစားရပါ. ဘာမွ မၿဖစ္လ််င္ ဘာမွ မၿဖစ္. ၿဖစ္လလွင္ ေမွွ််ၾ႕ ေမ်ာ႕ မည္. သင္ခန္းစာ ဆုိသည္မွာ ကုိယ္ခံရၿပီးတာေတြ ကို ၿပန္လွန္ေလ႕က်ငး္႔ခန္႕ယူေနၿခင္းၿဖစသ္ည္။

ေနပူသည္ သိတ္ပူသည္ ဘုရား သြားဘူးရန္ ေက်ာက္ၿပားေပၚသို႕ေၿခခ်ရန္ပက္ပင္ ပူလွသည္. အေဝးမွအပင္ ဖူးရသည္။


ဆရာမႀကီးထမငး္ဆုိင္သို႕ပို႕ပေးသည္ ဟငး္မ်ားေကာငး္ေသာလည္းမစားနို္င္ပါ. ထညကက္ ဒိန္ခ်ဥ္ေတြ႕ေသးသည္ မေသာက္ရပါ. ပန္းမည္ ပန္းမည္ ပန္းနုိင္မည္ ဆုိသည္ကို သတိကပ္ထားရညည္။

ေနပ်ူလြန္းေသာေႀကာင္႕ ဆက္လက္ပို႕မည္႕ဘုရားမ်ားကို ဆက္မဖူးနုိင္ေတာ႕ စိတ္ေလ်ာ႕လုိက္ရသည္ ေနာက္အခါမ်ားမွေပါ႕။ ထမ္ငးဆုိင္ထဲတြင္ေ ထုိင္ေနရတ ာသက္သာ္သည္ . 


anyway ရန္ကုန္ၿပန္ဘို႕ ရထားလက္မွတ္ဝယ္ပါသည္ ထုိင္ခံုမဲ႕ၿဖစ္သည္ ကိစတ္မရွိ ၿပီးလွ်င္ ထုိင္ခံုရွိသြားမည္ေပါ႔ဘယ္သုိဳ႕၇ွိသြားမည္နည္း သိခ်င္လွ်င္ ခင္နင္႕လုိက္ပါ။ အထက္တန္းတဲႊမွ စီးရမည္။ အေမးမၿမမ္နးမရွိေစရ. ဘာေကာင္နည္းဘာေကာင္မွ မဟုတ္ပါ မွတ္ပံုတင္တစ္ခုသာ ရွိသူၿဖဖစ္သည္ အေၿပာေလးေတာ႕ခ်ိဳ၏။ စိတ္ေတာ႕နဲနဲပုတ္သည္ မိန္းကေလးမ်ား ကို အဓိကပုတ္သည္မွာ ေၿပာရန္မလုိ.Saturday, July 27, 2013

Lacerated wound

ခဥမသည္ အလြန္က်န္းမာေသာသူၿဖစ္သည္ ဖ်ားၿခငး္နာၿခင္း ေခါင္းကုိက္ၿခင ္မူးၿခငး္ေ မာေၿခင္း အားနည္းၿခငး္ တို႕မွ ကင္းစင္သည္. အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားနည္းသည္ ေမာသည္ ရင္တုန္သည္ ေၿပာလွ်င္ မ်က္ေမွာင္ကုတ္တတ္သည္ သူမွ မၿဖစ္ဘဲကိုး။ ေသြးတိုးဆီးခ်ိဳမရွိ. အားအလြန္ရွိသည္ ရွိမွာေပါ႕ေကာ္ဖီေတြ ခ်တာကိုး

ထုိသုိ႕ေသာ္ခင္သည္တစ္ရက္တြင္ စလစ္ၿဖစ္ကာ ေခ်ာ္က်၏. ခင္သည္ေၿခေထာက္ကုိ အန္မတန္သတိထားသူၿဖစ္သည္ ထုိေၿခေထာက္ကေလးၿဖင္႕လုပ္စားေနရရာ လမ္းေလ်ာက္လ်င္ လြန္စြာသတိထား၏. သုိ႕ရာတြင္ထုိေန႕သည ္လြန္စြာေအးခ်မ္းေသာ တႏဂ္ေနြၿဖစ္ရာ ေအးခ်မ္းလြန္းေသာေႀကာင္႕ ပ်င္းရီစြာၿဖစ္ေလရာေၿခေထာကက္ုသတိမထားမိလိုက္.

ေၿခေထာက္ညိဳ႕သက်ည္းမွ blood သည္ ေၿခမသို႕ေရာက္၏. ခင္သည္ဘဲသတၱိေကာင္းသလား pain threshold ဘဲၿမင္႕သလား ေသြးပူေရြ႕ဘဲလား. ခင္မသိ. မနာေခ်. ေၿခကုိဖိထား၏ အနီးရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က တစ္ရွဴး ကမ္းေပး၏ ယူထားကာဖိထား၏ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ amblance ကိုေခၚသည္ ခင္သည္ မလုိဟု ခပ္တုိးတုိးေၿပာသည္ ဖံုးဆက္ေနၿပီၿဖစ္ရာ တားေရြ႕လည္းမရ. ခင္႕အလုိအရဆုိလ်င်ေတာ႕ တက္ကစီစီးကာ သြာလုိက္မည္ၿဖစ္သည္ ေအာ္ငါ႕နယ္ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ တနဂၤေနြ ေန႕လည္း ဇိမ္က်မယ္မွတ္တာ ခက္လွခ်ည္႕ဟု စိတ္ထဲက ညည္းညဴ၏။  ခေလးမတစ္ေယာက္သည္ အနားသုိ႕ခ်ည္းကပ္ကာ ambulacne လာသည္အထိ သူေစာင္႕ေပးရမလား] ဟု offer လုပ္သည္ . ေက်းဇဴးတင္ပါတယ္ မလုိပါရပါတယ္ ဟု အဂၤလိပ္လုိ no need. thanks ဟု ယဥ္ေက်းဇြာ ၿငင္းပယ္လိုက္သည္. ခင္႕ကိုသနားေယာင္ရွိႀကသည္.

သနားသင္႕ေပသည္ ေခ်ာ္လည္သည္မွ စေရြ႕ခင္သည္ မည္သူ႕ကိုမွ် ဖံုးမဆက္ေခ်. ဆက္စရာလူလည္းမရွိပါ.ေမာင္႕ကုိုဆက္လွ်င္ ေမာင္စိတ္ပူမည္.ကို ခင္မလုိလားပါ။  ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ဆက္လ််င္ အနားယူေနေသာ တန`၈ေနြေလးပ်က္စီးသြားမွာ ခင္စိုးရီမ္သည္ ခင္ဆက္မွေတာ႕လာရေတာ႕မည္ေပါ႕။ ခင္သည္ VIP မဟုတ္ေသာ္လည္းသူတို႕တြင္ ေစာင္႕ေရွာကၤရမည္႕တာဝန္ရွိရာ လာရေပမည္။ ခင္ အားနာလွသည္ ငါလည္းဘာမွ ၿဖစ္တာမဟုတ္ အေကာငး္ခ်ည္းဘဲဟုစဥ္းစား၏. အေကာငး္ခ်ည္းက ambulance ေစာင္႕ရသည္မွာ သိတ္ေတာ႕မမုိက္ေခ်.  ambulance သည္လည္းခ်က္ခ်ငး္လာေသာ္ၿငား ေခတၱေတာ႕ေစာင္႕ရသည္ေပါ႔.။

ရုတ္ၿခငး္ ambulance ေရာက္လာ၏. ခင္သည္ မ်က္ေစ႕သူငယ္ၿဖစ္သြားသည္။  လူနာအိပ္ေသာ ေခါက္ကုတင္ႀကီးကိုၿမင္လုိက္ရေသာေႀကာင္႕ၿဖစသ္ည လူနာၿပဴစုသူမ်ားေရာက္လာသည္ ခင္သည္ ဘာမွွ မေၿပာပါ . ၿငိမ္ၿငိမ္သာ ေနသည္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တုိငး္၏ နည္းနည္းလန္႕သြားသည္ ငါေသြးတိုးတာမ်ားလူသိသြားမလား စိုးရီမ္သည္. ခင္သည္ စိတ္ညစ္လွ်င္ တစ္ဆယ္ခန္႕တတ္တက္သည္ ပံုမွန္ ၁၂၀. ၈၀. ။ ၁၃၀။ ၈၀ ရွိတတတ္ရာစိတ္ညစ္လွ်င္ တန္းရွငး္သိတ္မ်ားလွ်င္ ၁၄၀. ကုိးဆယ္ၿဖစ္ကာ မူးလာတတ္သည္. သူမ်ားမ်ူးလ်ွင္ Life style change ရမွာေပါ႕ weight ေလ််ာ႕ေလ. အငန္ေတြ သိတ္မစားနဲ႕။ အိပ္ေရးဝေအာင္အိပ္ ေဆးလိပ္ေသာက္တာေလ်ာ႕ေနာ္။ တန္းရွင္းေတြ လဲေလ်ာ႕ ဟု ေဆးခ်က္ၿခငမး္မေပးရေသာ အမွဴကို ညြန္ႀကားရင္း ကုိယ္႕အလွည္႕က်ေတာ႕မူးလာလ်င္ amlodipine  ၅ mg ကုိပါးစပ္ထဲပစ္ထည္႕လုိက္ေလသည္။ ဆီးခ်ဳိစစ္မည္ ဟု စိတ္ကူးလွ်င္ နစ္ရကေခန္႕အစားႀကိဳေလ်ာ႕သည္ အခ်ိဳမ်ားေရွာင္၏. ေၿခာက္နာရီခန္႕ အစာမစားနင္႕ဟု သူမ်ားကုိေၿပာၿပီး ကုိယ္႕အလွည္႕က် ကိုးနာရီခန္႕ဘာမွ မစားဘဲ စစ္ၿပီး ဟယ္ ငါ  5.2 ေတာ႕. ေနာ္မယ္ ဘဲ ဟိဟိ ဆုိကာ ေက်နပ္ေနသူၿဖစ္ရာ ရူတ္တရက္ႀကီးေသြားေပါင္ခ်ိန္ေသာ္လန္႕သြား၏။ ဟင္ တက္ေနေတာ႕မွာဘဲ ဆုိကာ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဟု မရဲတရဲေမးသည္ ေကာငး္ပါတယ္ ဆုိေသာ္အေၿဖကုိရသည္ခင္သည ္ငါ႕ေနာက္တစ္ခါ ေမးရင္ ေသခ်ာ ေၿဖရမယ္ဟု သင္ခန္းစာ ယူသြားေလသည္ ။ ေအာက္ဆီ၈်င္ လက္ဗယ္ တုိငး္သည္ ကို အသာေလးခုိးႀကည္႕မလားစိတ္ကူးၿပီးဒါေကောတ႕ေသခ်ာေပါက္ ၉၈%  99 % ဘဲေနမွာပါဘဲ ဆုိကာစိတ္ခ်လက္ခ်ေနလုိက္၏။

ambulance ထဲဝင္ၿပီး ခင္သည္ ေဘးခံုတြင ္ဝင္ထုိငေသးသည္ ခင္သည္ ထုိင္နိုင္သည္မဟုတ္လား. သို႕ေသာ ္သူရို႕သည္ ခင္႕ကို အလည္အိပ္ရာတြင ္အတင္းအိပ္ခုိငး္ႀကေလသည္ ခင္မအိပ္ခ်င္ပါ လူမမာႀကိးနင္႕တူလွသည္. သုိ႕ေသာည္း အိပ္ဆုိလ်င္ အိပ္ရမည္ေပါ႕။ ေစာငေလးေတာင္ နဲနဲၿခံဴေပလူိက္ႀကသည္ ခင္သည လူမမာႀကိးကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္သြားေလသည္ ေအာ္ ဒုတ္ခ ဒုတ္ခ ဟု စိတ္ထဲမ် ညည္းညဴမိသည္ ငါ႕နယ္ ေစာေစာက အေကာင္း ဖဘေလးေတာင္ႀကည္႕ရင္ ဘတစ္ကကားမ်တ္တုိင္ကိုေတာင္ ဒါတ္ပံုိရဳီက္ေနသူၿဖစ္သည္ ။ သို႕ေသာ္လမ္းေလ်ာက္စဥ္ကေတာ႕မႀကည္႕ပါ ၿဖစ္ခ်င္ေတာ႕ႀကံဖန္ၿဖစ္သညၿဖစ္သည စေနတစေန႕လံုးလဲနားသည္ တစ္နဂ္ေနြလည္းနားသည္. ဒီေလာက္နားတာကိုၿဖစ္တယ္ဆုိေတာ႕လဲပင္ပန္းတယ္ဟု လြဲခ်ရခက္ေနသည္.

ေရာက္ေလရာတြင္ အုိင္စီနင္႕ဖံုးနံပါတ္နင္႕ အိမ္လိပ္စာကို ရြတ္ၿပေနရသည္ ငါနယ္႕ဟုသာ စိတ္ညစ္ေနေလသည္။ ေဆးရံုေရာက္သြားသည ္ weelchair နင္႕တြန္းသြားႀကၿပန္သည္ ေအာ ္ဒုတ္ခ ဒုတ္ခ ဟု ခင္သည္ ညည္းညဴရၿပန္သည္။ ဆရာဝန္အခန္းေရွ႕ေရာက္မွ စိတ္ခ်လက္ခ်ၿပန္သြားႀကသည္. ခင္ထုိင္ရာက မထရပါ အားလံုး လုပ္ေပးသြားႀကသည္။ ခင္သည္ဆရာဝန္အခန္းေရွ႕ထုိင္ကာ ဟုိေတြးဒီေတြးသည္ စေတပ္တင္ရင္ေကာငး္မလားစဥ္းစားသည္ ေဆးရံဳမလုိက္လာဘဲ ေလနင္႕ၿခိမ္းေၿခာက္တတ္ေသာ စင္စင္. ေရာာက္ေလရာေနာက္ယွက္တ္ေသာ ကိုကိုေမာင္ မသနားတ္ေသာ ကိုဘ အေဝေးရာက္ ေပါက္ . စိမ္းကားသူ ကုိိေေ. ။ ေသြးေအးသူ မအမမက..ေဝးတစ္ေနရာမွ အလြမ္းသည္ ေမာင္ေရခဲ  .တိတ္တိတ္ႀကိတ္ခင္သူ  NICC. အမည္မသိ.ေနရပ္မသိ လိပ္စာမသိသူမ်ား. ဂ်ီးေဒါၚေခၚႀကသူမ်ား ကုိ သတိရသည္. ေအာ္. သိေတာ႕လဲစိတ္မေကာင္းဘူး ေရးႀကမွာေပါ႕ မထူးပါဘူးေလ ဟု သံေယာဇဥ္ၿဖစ္၏. ေစာငၤ႔သည္ ကုိယ္က ေစာင္႕ခုိင္းမွေတာ႕ကိုယ္ကလဲၿပန္ေစာင္႕ရတတ္သည္ေပါ႕ အသံမထြက္ပါ။

ဆရာဝန္ေလးေတြ႕ၿပီ ဆရာဝန္ေလးက ေဆးခြင္႕တစ္ပါတ္ေပးမည္ ဆုိေသာ္လန္႕သြား၏ ဟင္ ငါသာဆုိသံုးရက္ေတာင္မ်ားတယ္ထင္ေနတာဟုေတြး၏. နားရတာေပါ႕ေလ ဟုဝမး္သာသြား၏ မဟုတ္က သိတ္ပင္ပန္းတာ ဟု ႀကံဖန္ကာ သနား၏။ ဆရာဝန္နင္႕ေတြ႕ၿပီး ၿပီဆုိမွေတာ႕ၿပီးၿပီေပါ႕ေဆးထည္႕ နဲနဲခ်ဳပ္ ဘဲဟာ ဟုဆုိကာ အခ်ိန္လဲလင္႕ၿပိီေလ ဟု အမ်ိဳးေတြလည္းအနားယူၿပီးေလာက္ပါၿပီဆုိကာ ဖံုးဆက္ေသာ္အခါထင္သည္အ႕တုိင္းအခုလာခဲ႕မည္ဆုိသည္ ၿငင္းမရ.။ ဘယ္မွ မသြားနဲ႕ဟုဆုိႀကသည္ သြားလုိ႕လဲမရပါ. ေဆးမထည္႕ရေသးမခ်ဳပ္ရေသး ဆရာဝန္ေလးသည္အလုပ္မ်ားသည္ ခ်ဳပ္ေသာအခန္းထဲထည္႕ကာေစာင္႕ရင္ ငါ႕ဘာသာ ခ်ဳပ္လုကိ္ရင္ေကာငး္မလားစဥ္းစားသည ္ဘယ္ၿဖစ္မလဲနာမွာေပါ႕ဟုေတြးကာေစာင္႕သည္.။ ဒီလုိဘဲေစာင္႕ရတာေပါ႕ ဟုအမ်ိဳးေတြကုိေၿဖာင္ၿဖသည္ ဒါေဆးရံုေလ ကုိယ္လဲသူမ်ားကို ေစာင္႕ခုိငး္သည္ဘဲ. အခ်ိန္တန္ေတာ႕အိမ္ၿပန္ရေတာ႕ေပါ႕ ေဆးခြင္႕ေတ ႊအမ်ားႀကီးေပးထားတာဘဲ တန္ပါတယ္ဟုကုိယ္႕ကုိကိုယ္ေၿပာ၏။လုိရင္းမွာ အခုမွေရာက္၏. Daily dressing ၿဖစ္သည္. ခင္သည္ သူမ်ားကိုသာ ညြန္ႀကားသူၿဖစသ္ည ္ကိုယ္႕ဘာသကုိယ္မလုပ္ပါ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲေတာ႕သိသည္ေပါ႕ ဒါေပမ႕ဲမလုပ္။ ေဆးခန္းလဲ ့heavy မထုိင္ခဲ႕ေလရာ GP management ကုိ အိုးတုိးအတလုပ္သည္ ဆရာဝန္ဆုိကုိယ္႕ဘာသာကုိယ္လုပ္တတ္မွာေပါ႕ဟု အထင္ႀကီးႀကသည္ တတ္သည္ တတ္သည္ အတတ္လြန္ေနၿခင္းၿဖစ္သည ဟုိ ကိုယ္႕ကိုကုိယ္ညာ၏။ ေဆးေတာ႕မွန္မ်န္သာကသည္ ေဆးခုနစ္လံုးခန္႕ကုိ အသာေလးေသာက္နုိင္၏။ ေဆးထည္႕ရာတြင ္ခက္ေလၿပီ.

normal saline ၿဖင္႕ေဆး. ~( 3x1 cm) ဒါေလးမ်ားေဆးတာေပါ႕ ၿပိးရင္ ဒါေလးလိမ္း ဒါေလးမ်ား လြယ္ပါတယ္ဆုိကာ လိမ္း၏ ရက္အနည္းငယ္လိမ္းၿပီးေသာ အဝါေရာင္ေလးမ်ား သန္းလာသည္ slough လားအသားတက္တာ လားအသာေလးဆြဲဖယ္၏.မရ. ။ ကိုယ္တုိင္ဖယ္မရေသာ္ ကြ်မ္းက်င္ေသာဆရာမထံသြားကာ ေဆးထည္႕ခိုင္း၏.။ ေဆးအဝါေလးမို႕ ဝါတာေနမယ္ဆုိကာ ကိုယ္႕ဘာသာကုိယ္ ေဆးအၿဖဴေရာင္ေၿပာငး္၏။ hydrogel ထည္႕ပါလား ဆုိေသာ္အင္တင္တင္နင္႕မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေန၏

noraml saline ၿဖစ္ေဆးရံုနင္႕အားမရ  ပန္းေရာင္းေဆးၿဖင္႕ပါနစ္ခါေဆး၏. ၿမန္ၿမန္ေပ်ာက္ခ်င္ေသာေႀကာင္ၿဖစ္သည္။ ေဆးရံုတင္အားမရ. အုပ္ပါအုပ္ေသးသည္။ ၿပီးေသာ အၿဖဴေရာင္ေဆးေၿပာငး္၏။ wound ကုိပိတ္လုိက္ဖြင္႕လုိက္လုပ္သည္ ဒိေန႕ပိတ္ခ်င္ပိတ္ၿပီးမနက္ၿဖန္ဖြင္႕ခ်င္ဖြင္႕သည္ တစ္ေန႕သံုးခါေလာက္ေခ်ာငး္ႀကည္႕၏. ေၿခေထာက္ကို အခါေပါင္းမ်ားစြာ ငံု႔ႀကည္သည္။ ေတြ႕သမွ် လူကို ေၿခေထာက္ထုိးၿပ၏. ဒါတ္ပံုရိုက္ာ တစ္ေန႕ဆယ္ခါ မွတ္တမ္းတင္ကာ progress ကုိရွဴစား၏. မနုိင္ရင္ကာမ်ားသို႕ viber ၿဖင္႔ ေသာ္လည္းေကာငး္.Facebook message ပို႕ကာ wound inspection ႀကည္႕ခုိင္း၏ အႀကံညဏ္မ်ားကိုယူသည္ လုပ္ခ်င္ရယလုပ္သည္။ မနာယူ။

pharmacy သို႕သြားက ပတ္တီးက်ဲေဆးပတ္တီး. ပလာစကတာ ဂြမ္း. . . ပလာစတကာ အလံုကပ္. ရိုးရိုး........။ ေရစိုခံပလာစတာ မ်ိဳးစံုဝယ္သည္ ဆုိင္ဖြင္႕လ်င္ ရေလာက္ၿပီၿဖစ္သည္. / complication ဝင္ရင္ ဒုတ္ခဘဲဟု စိ္တ္ပူ၏. ေၿခသလံုးတုတ္တုတ္ႀကီးကို ေတြ႕ေသာသူမ်ားကို ႀကည္႕ခုိငး္၏. ေယာင္ေနလား ေယာင္တယ္ဆုိတာ ႀကီးေနတာ ကိုဆုိလုိတာေလ ဟု ဆုိကာ ေမာ္ဒယ္မ်ားကဲ႕သုိ႕ ေဘာင္းေဘာငး္ကို မကာ တစ္ပါတ္လွည္႕ကာ ၿပ၏. ႀကည္႕ေပးေသာ္သူမ်ားက ေသခ်ာႀကည္႕ေသာ္ရွက္ၿပန္၏.ဟင္ ငါေၿခေထာက္ႀကီးဆုိကာ မ်က္နာမထားတတ္ၿဖစ္ၿပန္. မေယာင္ပါဘူးဆုိမွ စိတ္ခ်မ္းသာ၏. အသာေလးစမ္းကာ ႀကည္႕ကာ နီေနသလားႀကည္႕ၿပန္သည္ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ လုိေသးလဲ ေပ်ာက္ဘုိ႕ဟု ေတြ႕သမ်ွ် လူကို ခန္႕မွန္းခုိငး္က ပ်ွမ္းမွ် အႀကြငး္ခ်၏။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခါ ေဆးခန္းသို႕သြားၿပန္သည္ အလကားၿပေနရသည္ ကို အားမရ .ပုိက္ဆံေပးေရြ႕သြားၿပၿပန္သည္ ဆရာဝန္က ေကာငး္ပါတယ္ဟု ဆုိေသာ္ အားရ၏. ဆရာမ၏ ေဆးထည္႕ၿခငး္ကုိ အားကိုးစြာ ခံယူ၏. ခေလးသဘြယ္ မ်က္နာငယ္ေလးနင္႕နာယူ၏။  ေနမေကာငး္လ်င္ အားငယ္၏။ ဘုရားစာမ်ားနားေထာင္စ ၿပဳလာသည္ ။ ေဗာဇင္သုတ္ မရြတ္တတ္ေသာေႀကာင္႕ you tube မွ နာ၏။

နစ္ရက္တစ္ခါ wound ႕ကိုဖြင္႕ႀကည္႕ေသာ ္မ်ားစြား excited ၿဖစ္၏ ဘုရားတေရြ႕ဖြင္႕သည္ ခပ္ဝါဝါေလးမ်ားေတြ႕ေသာ္ မ်က္နာငယ္သြား၏။ ေဆးဝါလုိ႕မ်ားလား ေဆးအၿဖဴ ပလာစကာ ေၿပာငး္ကပ္ရင္ ေကာငး္မလား စိတ္ကူးၿပန္သည္။ ဆရာမ်ားလည္းစိတ္ညစ္ေၿခၿပီ။ ခင္လည္းစိတ္ညစ္သည္။ တုိင္ပင္ၿပီး လုိက္မလုပ္ေသာ သူကို စိတ္ညစ္ႀကမည္မဟုတ္လား ဒါေတာင္ antibiotic ေတြ ခုိးေသာက္ေနတာ လူမသိေသး။  anyway. တစ္ေန႕ေတာ႕ေကာငး္ရမည္ မလြဲပါ. အၿမန္ဆံုးေရာက္ပါေစ။

Thursday, July 25, 2013

ရန္ကုန္ ..ပဲခူး

 


ထုိေန႕က ခင္ပဲခူးသြားသည္။ ရထားစီးခ်င္ေသာေႀကာင္႕သြားခ်င္းၿဖစ္သည္. မန္းဒေလ.အထိဆုိလွ်ငအႀကာႀကီးစီးရမည္ ရန္ကုန္သူ ခင္႕အတြက္ မန္းဒေလးတြင္ အသိအက်ြမ္းမရွိ အြန္လုိင္းက လူေတြ ေတာ႕ရွိပါရဲ႕. အားနာစရာ.။ ဘာလုပ္ရမည္မသိ.ကိုယ္႕ကို ဧည္႕ခံမည္႕သူမရွိေလေတာ႕. မ်က္စိသူငယ္နားသူငယ္ရွိလွသည္. နီးနီးနားနားပဲခူးအသြားအၿပန္ရထားစီးလုိက္လွ်င္ အသြားနစ္နာရီအၿပန္နစ္နာရီ ေလးနာရီဆုိလ်င္ အေညာငး္ေၿပသြားနုိင္သည္ ရထားႀကီးလည္းစီးရမည္ သြားမည္။

သြားေနက်ခင္႕အတြက္ အခက္အခဲမရွိပါ.ရထးခ်ိန္အလြတ္ရေနၿပီၿဖစ္သည္ သြားဝင္ေမးထားေသးသည္။ ဟုတ္သည ္မနက္ ၁၁ နာရီဆုိလ်င္ ေနၿပည္ေတာ္သုိ႕ထြက္ေသာ ရထားရွိသည္. ပဲခူးတြင္ရပ္သည္။

ကားထားခဲ႕သည္ အိမ္တြင္ ထားခဲ႕သည္ ဘကုန္း နာပါတ္ ကားေလးနင္႕တံုးကေတာ႕ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးေ၇ွ႕တြင္ ရပ္ထားၿပစ္ခဲ႕သည္မွာတစ္ေနကုန္တစ္ေနခန္း မနက္ ၁၀ နာရီခန္႕႕ ကရပ္ခဲ႕သည္မွာ ညေန ခုနစ္နာရီခနၤ႕မွ ၿပန္ယူၿဖစ္သည္ ကားစိတ္မခ်သလုိၿစဖ္ေသာ္လည္း ကိုယ္႕ထက္ေကာငး္ေသာကားမ်ား စြာ ကိုႀကည္႕ကာေအးေဆးသည္. ယခု belta ၿဖစ္ဆုိေသာ္ နေမွ်ာ၏အသစ္စက္စက္လုိၿဖစ္ရာ ၿခစ္ရာတစ္ခ်စ္ အတင္မခံလုိ လက္နီးစုတ္လုိမဲေနရင္ေတာ႕မထူး ၿဖဴေနသည္ကို မညစ္ေစလုိ . သူမ်ားက ဝင္တုိက္သြားမွာကိုစုိးသည္ ။ ဘယ္ေလာက္တန္လုိ႕တံုးေမးလွ်င္ ေတာ႕ဘယ္ေလာက္မွေတာ႕မမတန္ပါဘူး ဒါေပမဲ႕ၿပန္ဝယ္ဘုိ႕ခက္တယ္ေအဟုသာ ေၿဖရမည္. ကားေလးက သစ္သည္မွာ မွန္တင္ထားလွ်င္ မွန္ရွိေႀကာင္မၿမင္ရ မွန္ခ်ထားသလား တင္ထားသလာ မသိသာ လက္ကေလးၿဖင္႕သြားစမ္းမွသာ မွန္တင္ထားေႀကာငး္မွန္ရွီေႀကာငး္ သိရသည္ၿဖစ္ရာ ခင္နေမွ်ာသည္ ကိ ုအပစ္မဆုိသင္႕ေခ်.။

တက္ကစီကုိ နစ္ေထာင္လား နစ္ေထာင္႕ငါးရာၿဖစ္လားမေသခ်ာ ဘူတာႀကီးသုိ႕စီးသည္. တကကစီစီးရသည္မွာစိတ္ခ်မ္းသာလွသည္ ပိုက္ဆံကုန္သည္မွ အပ ဘာမွ ပူစရာမလုိ သူပူလိမ္႕မည္.

ဘူတာႀကီးသို႕ေရာက္သည္ ရန္ကုန္တြင္သြားေလရာ မွတ္ပံုတင္ယူသင္႕သည္. လက္မွတ္စံုစမ္းရာပဲခူးသည္ ထံုးစံအတိုင္းမရွိ. ေနၿပည္ေတာ္ အထက္တန္းသည္ ယခင္က တစ္ေထာင္်ကပ္လာာ နစ္ေထာင္က်ပ္လားမသိ ေပးရကာ ခင္႕အတြက္သက္ကသာလွွသည္ ယခုေသာ္ သံုးေထာင္လား ငါးေထာင္လားမသိ ခင္ရင္ဖိရေလသည္ အေပ်ာ္ခရီးနစ္နာရီအတြက္ ဒီေလာက္သံုးသင္႕လား ေခါငး္စားသြားသည္.။

ဆင္ဆာၿဖတ္.

ခင္သည္ ရထားေပၚသို႕ေရာက္သြားေလသည္ ရထားစီးလ််င္ေပ်ာ္သည္ ခင္တို႕ငယ္စဥ္က ပူတာအို ၿမစ္ႀကီးနာ. ကသာ မိုးညွင္း မုိးေကာငး္ မန္ဒေလး အေဖတာဝန္က်ရာမိသားစုလုိက္သြားႀကရာ ထုိ ခရီးမ်ားသည္ ခင္ငယ္စိတ္တြင္စြဲလန္းေနသည္ အေဖအေမကိုသတိရသည္ မိသားစုကုိသတိရသည္ ရထားႀကီးစီးႀကသည္ကိုသတိရသည္.

 

ရုိးရိုးတန္းသည္ ထုိသုိ႕ၿဖစ္ေရြ႕ အထက္တန္းသည္ ဤသုိ႕ၿဖစ္သည္။ 

 

မနစ္က ရထားထက္ အနည္းငယ္ ညံ႔၏. မနစ္က ပန္ကာေတြ ဘာေတြပါသည္ လည္၏ ယခုပန္ကာရွာမေတြ႔.ထင္၏ . လူပါး၏ ႀကိဳက္ရာခံု ဦးရာလူထုိင္ႀကသည္ ခင္သည္ နစ္ခံုဦးသည္. ဟုိဘက္ထုိင္လိုက္ဒီဘက္ထုိင္လုိက္လုပ္သည္.

 

ရထားႀကီးထြက္၏ ခင္ေပ်ာ္သည္.ရထားနစ္စီးၿဖတ္လ်င္တာ႕တာလုပ္ခ်င္သည္. အိေၿနထိန္းထားရသည္.ၿပဳတင္းေပါက္ အတင္အခ် ရမရမသိပါ. လုိက္ကာ ရွိသည္ထင္၏. ပါလာေသာေလ်ာေစာင္ကို လုိက္ကာလုပ္လုိက္၏ အသင္႕အတင္႕ေနကာ၏. ေလကေလးတစ္ၿဖူဴးၿဖဴးၿဖင္႕ဇိမ္ရွိလွသည္.

 

 

ခင္ကင္မရာမယူခဲပါ.ရိုက္ရန္ပ်င္းေန၏. ခင္ရိုက္လည္းဟင္ . ဟယ္ မၿဖစ္. သူမ်ားရိုက္တာကို ဟင္ဟယ္ေနရသည္ သိဳၿဖစ္ရာ အိုင္ဖံုးသာ ယူလာ၏. 
 
 

ေနအန္မတန္ပူေသာ ဧပရယ္လၿဖစ္ေလရာ ႀကည္႕ေလရာေၿခာက္၏ ၿမက္မ်ားေၿခာက္သည္ စပါးမ်ားမၿမင္ရ. ေရအိုင္မ်ားေနာက္၏ တိမ္ ကငး္စင္သည္ ဓါတ္ပဳရိုက္ေရြ႕မလွပါ. 
 
 

 

 
 

 

 

anyway ပဲခူးသို႕ေရာက္ၿပီၿဖစ္သည္. ။ 
 
 မွတ္ခ်က္.
ခင္ႀကိဳးစားပန္းစားေရးၿပီးဖဘ သြားဖတ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏  residential area မလွပေသာအပိုင္းအားရိုက္ထားေသာဓါတ္ပံဳကိုၿမင္ၿပီး လွပေသာအပိုင္းလည္းရွိေသးေႀကာင္းသက္ေသၿပရန္


ကုိယ္႕ပံုထဲမွ ၿပန္ရွာရန္  ေယာင္ၿပီး browser ျပိတ္လုိက္ရာ ခင္ေရးထားသမွ် ဂြမ္းသြားေလသည္. ေနာင္အခါ စာေရးလွ်င္ အားလံုးၿပီးမွ ဖဘ ၿပန္ႀကည္႕ရန္ . ေရးၿပီးသမွ် saved လုပ္ထားရန္ သင္ခန္းစာရသည္ ေဒါသ ေမာဟသည္လူကို ပူေလာင္ေစ၏ အမွားအမွန္ကို မဆံုးၿဖတ္နိုင္သူက ေသြးဆြ တုိငး္ကုိ္ယ္ေသြးႀကြလွ်င္ ကိုယ္ခံရဘုိ႕သာရွိသည္ . ယခု ခင္ေရးထားသမွ် ဂြမ္းသြားရာ စိတ္ထိခုိက္မဆံုး ဖတ္သူထက္ေ၇းသူက ပိုစိတ္ထိခုိက္၏ ယခုၿပန္ေရးႀကည္႕ရာမရေတာ႕ေခ် ဖတ္လုိ႕မေကာငး္. စာေထာင္႕၏ စာမေခ်ာ. .ေစာေစာက ေရးထားသည္မွာ အေတာ္ဖတ္ေကာငး္၏. စိတ္ပါလက္ပါေရးထားၿခငး္ၿဖစ္သည္ ယခုတစ္ေလာမေရးတာ ႀကာၿပီး ေရးခ်င္စိတ္ရွိခုိက္ေရးေလရာ. ယခုေသာ္ အားလံုးဂြမ္းသြားေလ၏. ခင္စိတ္ထိခုိက္မဆံုးေခ်. ယခု အပိုင္းသည ္ခင္ေရးရန္ ဥထားေသာအပိုင္းၿဖစ္သည္. စိတ္ပါမွ ေရးမည္ဆုိကာခ်န္ထားေသာအပိုင္းၿဖစ္သည္ ဒါတ္ပံုဆုိသည္မ်ာ ဒါတ္ပံုအတိုင္းၿဖစ္သည္ ခံစားခ်က္ၿဖင္႕ေ၇းလ််င္ ဒါတ္ပံုသည္ အသက္ဝင္လာသည္ စကားေၿပာလာသည္။ အယ္လဘမ္ထုတ္ၿပလုိ႕ကတောတ႕မည္သူမ် ႀကည္႕မည္မဟုတ္ ခင္ေရးတာေကာင္းလုိ႕လာဖတ္ႀကသည္မဟုတ္လား ခင္ေရးတာေကာင္းဘို႕ ခင္စိတ္ေကာငး္ရွိဘုိ႕လုိသည္ စိတ္ႀကည္ဘုိ႕လုိသည္ ေသခ်ာသိမ္းထားသည္ မွာ စိတ္အေနွာက္အယွက္တစ္ခ်က္ဝင္လိုက္သည္နင္႕ေရးထားသမ်ွ ၿပန္ယူလုိ႕မရေတာ႕ေခ်. ဘေရာာက္ဇာတစ္ခ်က္တြင္ပါသြားၿပီၿဖစ္သည္. မနက္ေလးနာရီအထိ ေရးေသာခင္ကို မည္သူမ်ွ မသနားရသည္႕အထဲ.............. :(
 

Saturday, July 20, 2013

13 April 2 .

သႀက္အႀကိဳမနက္သည္ ခပ္ေၿခာက္ေၿခာက္ေသြ႕ေသြ႕ၿဖစ္သည္။ ေရသိတ္မပက္ႀကေသးေခ်. ကမာေအးကို ခဥမ မေရြးခ်ယ္ ။ စိတ္ထဲနဲနဲႀကီးက်ယ္သည္ထင္သည္. ကန္ေတာ္ႀကီးသည္ ပက္ဘလစ္ပိုဆန္သည္ဟုခံစားရသည္ ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္သိတ္မရွိ. အရ်ိကိုအရိွအတုိငး္ခ်ၿပႀကသည္။ ခဥမကိုယ္တုိင္က ရုိးသည္လည္းပါသည္ ဟန္ဟန္ပန္ပန္မလုပ္တတ္. ဗ်ိဳငး္ထဲက်ီးဝင္သလုိ ကုိယ္႕ကိုယ္ကုိခံစားရတတ္သည္။


ေရမပက္ႀကေသးေခ်. ခဥမသည္ ကန္ေတာ္ႀကီးကို တစ္ပါတ္လွည္႕လည္ႀကည္႕ရွဴကာ ဘယ္မဒပ္ကုိေရြးရမည္ကိုစဥ္းစားေလ၏. သူငယ္ခ်ငးအမ်ားနင္႕ကားရွငး္ေလသည္ သူမ်ားရွိရာဝင္လုိ္က္ႀကရံုသာၿဖစ္သည္ တစ္ေယာက္ထဲႀကဲမည္႕သူမွေေတာ႕ စဥ္းစားရသည္ေပါ႔။


 

 

out of control ကုိေရြးလုိက္သည္ ေ၇ြးလုိက္သည္မွာအေႀကာငး္ရွိသည သူသည္ ေရစပက္ေနၿပီၿဖစ္သ္ည အၿခားမဒပ္မ်ားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၿငိမ္ေနႀကေသးေသာ္အခ်ိနတါင္ သူသည္ ဒံုးဂြမ္း ဒံုးဂြမ္းၿဖင္႕ ဆူညံကာေနေလၿပီၿဖစ္သည္ စင္ေအာက္တြင္ လူစည္ေနၿပိၿဖစ္သည္ ခဥမတို႕သည္ ေရပက္ခ်င္လွၿပီၿဖစ္သည္ ၿမဴးခ်င္လွခ်င္ၿပီၿဖစ္သည္ မဒပ္မ်ားက မစႀကေသး. စင္ေပၚတက္ခ်င္လွၿပီၿဖစ္သည္။


စင္ေပၚတက္လ်င္ တစ္ရက္ လွ်င္ တစ္ေသာင္းခြဲခန္႕ေပးရသည္။ ေလးရက္လွ်င္ သံုးေသာင္းခဲြ ၿဖစ္သည္ အႀကိဳအက် အႀကတ္ အတက္ ေလးရက္ အတြက္ အၿပီးၿဖစ္သည္ ကဒ္ၿပားတစ္ၿပားရသည္ ထုိကဒ္ၿပားၿဖင္႕ဝင္လုိက္ထြက္လိုက္လုပ္နုိင္သည္ ၿမင္သာေသာေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲရသည္။ ေလးရက္ ေၿခာက္ေသာင္းကုန္မည္႕အစားမ်ားေသာအားၿဖင္႕ all day ဆုိကာ သံုးေသာငး္ခဲြၿဖင္႕ဝယ္ႀကသူမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕မဒပ္မ်ားကေတာ႕ငါးေသာငး္ၿဖစ္သည္ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း တစ္ရက ္ခန္႕နစ္ရက္ခန္႕သာဝယ္ႀကသည္ နစ္ရက္ဝဝ္မွၿင္႕သံုးေသာငး္ကုန္ေတာ႕မည္ ၿဖစ္ရာ ခဥမ အလုိအရၿဖင္႕သံုးေသာင္းခဲြေပးကာ ေလးရက္စာဝယ္ထားလုိက္ေတာ႕မည္ၿဖစ္သည္။


ခဥမသသည္ ေသေငွးမႀကီးၿဖစ္ရာတစ္ေယာက္ထည္းလာေသာ္္ညည္းနစ္ေယာက္စာဝယ္သည္ တစ္ရက္ လူတစ္ေယာက္ေၿပာငး္ရန္ၿဖစ္သည္ ( oh my god) '''ဒါေတာင္ ခဥမ အသက္ႀကီးသြားလုိ႕ၿဖစ္သည္ ငယ္လုိ႕ကေတာ႕မလြယ္ေခ်.။အႀကိဳေန႕ကိုေတာ႕ တစ္ေယာက္ထည္းၿဖတ္သန္းလိုက္ရသည္ အခ်ိန္းအခ်က္လုပ္ရန္မလြယ္ေသးေခ်. ကုိယ္လည္းဘယ္သြားရမည္ မသိ ဘယ္သူ႕ေခၚရမည္ မသိ. ဆူညံေသာစင္ေပၚသုိ႕တက္ကာ အမ်ားသူငါဆူညံေပ်ာ္ရြင္ေနသည္ကိုေပ်ာ္ရြင္ေလ၏။  တစ္ေယာက္ကို ဖံဳးဆက္ေခၚသည္ လာမလားေမ််ာ္၏. ေမ််ာ္၏ မလာေခ်။ေနာက္မွ သိရသည္မွာ လာေတာ႕လာသည္ စင္ေပၚတက္ရန္ mood မရွိေသးေသာေႀကာင္႕ စင္ကုိလာႀကည္႕ကာကားထဲ သြားထုိင္ေနေလသည္. မယံုမရွိနင္႕ ခင္ညေနအိမ္ၿပန္သည္ကို ထုိင္ေစာင္႕သူၿဖစ္သည္ သူငယ္ခ်င္းပါဆိုေသာ္ယံုႀကမည္ေလ. ယံုႀကပါရန္ၿဖစ္သည္ ခင္႕ကိုစိတ္ခ်မးသာေစခ်င္ေသာသူၿဖစ္သည္. ပါဂ်ဲရုိးႀကီးၿဖင္႕ၿဖစ္သည္. ခင္သည္ ကားေပၚ မထုိင္ဝန္႔ေခ်. ဆုိဖာကို ေရစုိမည္ စိုသည္း ေၿခနင္းတြင္ဘာမွ် မခင္း. orignial အတုိငး္ၿဖစ္သည္။ ခင္သည္ ကားေပၚမတက္. ကားေအာက္မွသာ စကားေၿပာသည္။ မနည္းေတာင္းပန္မွသာ ကားေ႔႔ပၚတက္ထုိင္ေလ၏. ထုိင္ေသာမွ ခပ္ဖြဖြသာထုိင္သည္ ဆုိဖာေတြ ေရစိုမွာစုိးလွသည္ . ခင္ကဖြေသည္လည္း လူက မဖြသည္ကိုေတာ႕မတတ္နုိင္။